РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ УЧАСНИКА ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ

Заголовок (російською): 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗА УЧАСТНИКА ВИРТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Заголовок (англійською): 
DEVELOPMENT OF ALGORITHM OF ADEQUACY DATA DETERMINATION FOR VIRTUAL COMMUNITIES MEMBER’ INFORMATION IMAGE
Автор(и): 
Федушко С.С.
Мельник Д.В.
Автор(и) (англ): 
Fedushko Solomia
Melnyk Daryna
Ключові слова (укр): 
алгоритм; веб-спільнота; інформаційне наповнення; веб-учасник; інформаційний слід; адекватність даних; інформаційний образ; персональні дані
Ключові слова (рус): 
алгоритм; веб-сообщество; информационное наполнение; веб-участник; информационный след; адекватность данных; информационный образ; персональные данные
Ключові слова (англ): 
algorithm; web community; content; web member; information track; data adequacy; information image; personal data
Анотація (укр): 
Вирішено актуальне наукове завдання розроблення методів перевірки достовірності персональних даних учасників віртуальних спільнот, а саме розробленню алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері якісного управління веб-спільнотами. Досліджено поняття віртуального інформаційного образу користувачів віртуальних спільнот українського сегмента Інтернету за допомогою комп'ютерно-лінгвістичного аналізу інформаційних слідів користувачів Інтернету. Також розроблено алгоритм визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальної спільноти реальним його даним. Цей алгоритм є основою для розроблення програмних засобів формування інформаційного образу віртуальної спільноти та її учасників. Результативність та ефективність використання розроблених методів та засобів для вирішення завдань адміністрування віртуальних спільнот доведені апробацією програмного комплексу комп’ютерно-лінгвістичної перевірки достовірності даних користувачів Інтернету.
Анотація (рус): 
Решена актуальная научная задача разработки методов для проверки достоверности персональных данных участников виртуальных сообществ, а именно разработке алгоритма для определения адекватности данных информационного образа участника виртуальных сообществ. Осуществлен анализ последних исследований и публикаций в сфере качественного управления веб-сообществами. Сформировано понятие виртуального информационного образа пользователей виртуальных сообществ украинского сегмента Интернета с помощью компьютерно-лингвистического анализа информационных следов пользователей Интернета. Также разработан алгоритм для определения адекватности данных информационного образа участника виртуального сообщества реальным его данным. Этот алгоритм является основой для разработки программных средств формирования информационного образа виртуального сообщества и его участников. Результативность и эффективность использования разработанных методов и средств для решения задач администрирования виртуальных сообществ доведены апробацией программного комплекса компьютерно-лингвистической проверки достоверности данных пользователей Интернета.
Анотація (англ): 
This article has resolved an important scientific task of development of validation methods of virtual communities’ members’ personal data, such as the algorithm design for data adequacy determining of the information image of virtual communities users. The analysis of the latest researches and publications in the field a qualitative management of web communities is realized. The concept of the virtual information image of virtual communities’ users of Ukrainian Internet segment by using computer-linguistic analysis of Internet users’ information tracks is considered. Also the algorithm of adequacy data determination for virtual community members’ information image to its real information is designed. This algorithm is the basis for the software development for forming information image of virtual communities and its members. Effectiveness and efficiency of use of the developed methods and means for solving tasks in web communities administration is proved by approbation of software complex of computer and linguistic verification of personal data of Internet users.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 27, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 27, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Июль 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів
Литература: 

 

 1. Fedushko, S., Validation of the user accounts personal data of online academic community / S. Fedushko, Yu. Syerov, R. Korzh // Proceedings of the XIIIth International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”. – Lviv-Slavske, February 23 – 26, 2016. – pp. 863-866.
 2. Fedushko, S. The verification of virtual community member's socio-demographic characteristics profile / S. Fedushko, O. Peleschyshyn, A. Peleschyshyn, Yu. Syerov // Advanced Computing: An International Journal. – Vol.4. – No.3. – May, 2013. – P. 29-38, DOI: 10.5121/acij.2013.4303.
 3. Syerov, Yu. The computer-linguistic analysis of socio-demographic profile of virtual community member /Yu. Syerov, A. Peleschyshyn, S. Fedushko // Int. Journal of Computer Science and Business Informatics. – Vol 4. – No 1. – 2013. – P. 1-13.
 4. Єгорченков, О.В. Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами / Єгорченков, О.В., Лисицін, О.Б., Катаев, Д.С. // Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – К., №13. – 2012. – С.28-31.
 5. Fedushko, S. Development of a software for computer-linguistic verification of socio-demographic profile of web-community member [Electronic source]. / S. Fedushko // Webology. – Volume 11. – Number 2. – Article 126. – Available at: http://www.webology.org/2014/v11n2/a126.pdf, DOI: 10.6084/m9.figshare.205664.
 6. Федушко С.С. Особливості визначення та опису соціально-демографічних характеристик в соціальних комунікаціях / С. С. Федушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2011. – №694. – С.75-85.
 7. Reynolds, D. Speaker Verification Using Adapted Gaussian Mixture Models / D. ReynoldsT. QuatieriR. Dunn. // Digital Signal Processing. – Volume 10. – Issues 1–3. – January 2000. – P. 19–41, DOI:10.1006/dspr.1999.0361
 8. Федушко, С.С. Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників. / С.С. Федушко, Г. І. Білущак // Збірник наукових праць "Управління розвитком складних систем" Київського національного університету будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Випуск 18. – с. 112 -122.
 9. Fedushko, S. Design of registration and validation algorithm of member’s personal data / S. Fedushko, Yu. Syerov // International Journal of Informatics and Communication Technology. – Vol.2. No.2.– pp. 93-98. DOI: 10.11591/ij-ict.v2i2.3960.
 10. Korzh, R. The cataloging of virtual communities of educational thematic / R.Korzh, A. Peleschyshyn, Yu. Syerov, S. Fedushko // Webology. – Volume 11. – Number 1. – Article 117. – June, 2014. – Available at: http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf, DOI: 10.6084/m9.figshare.2056650.
 11. Andrukhiv, A. Integrating new library services into the University Information System / A. Andrukhiv, M. Sokil, S. Fedushko // Library management. – Nr1 (6) 2014. – Gdańsk, 2014. – P. 79-87.
 12. Fedushko, S. Algorithm of the cyber criminals identification / S. Fedushko, N. Bardyn // Global Journal of Engineering, Design & Technology. – Vol. 2. – No. 4(2013). – P. 56-62.
 13. Бушуев, С.Д. Организационное доверие как интегрирующий фактор успеха проектов и программ / С.Д. Бушуев, М.В. Лазарева // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. – 2014. – №20. – С. 11-16.
 14. Fedushko S. Verification of socio-demographic characteristics of virtual community members / S. Fedushko, A.Peleshchyshyn, R. Korzh, Yu. Syerov // Proceedings of the XIIth International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”. – Lviv-Slavske, 2014. – P. 632. DOI: 10.13140/RG.2.1.2176.7761.
 15. Федушко, С. Аналіз функціонування та організації віртуальних комунікативних середовищ українських науковців / С. Федушко, Д. Мельник, Ю. Сєров // Вісник Нац. ун-т "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – №732. – С.293-305.
 16. Peleschyshyn, A. Gender similarities and differences in online identity and Internet communication /A. Peleschyshyn, S. Fedushko // International Conference of Computer Science and Information Technologies. – Lviv, 2010. – P.195-198.
 17. Федушко, С.С. Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот / С.С. Федушко // Вісник Інформаційні системи та мережі. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 699. – С.362-375.
 18. Федушко, С. Методи визначення соціально-демографічних характеристик користувачів соціальних комунікацій / С. Федушко, А. Пелещишин, Ю. Сєров // Комп’ютерні науки та інженерія: тези V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених.– Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2011.– С.358-361.
 19. Fedushko, S. Statistical methods of virtual community users age verification // S. Fedushko, H. Biluschak, Yu. Syerov // International Journal of Mathematics and Computational Science, Vol. 1, No. 3, 2015, p.174-182. DOI: 10.6084/m9.figshare.2056653
 20. Fedushko, S. Investigations of Web-Community Members Age Verification by Statistical Methods/ S. Fedushko, H. Biluschak, Yu. Syerov // International Journal of Social Networking and Virtual Communities. – Vol.3, No.1. – June 2014. – Available at: http://www.iaesjournal.com/online/index.php/VirCom/article/view/5909/0
 21. Бекеш, Ю. Підходи до залучення та інформування клієнтів турфірми у соціальних мережах / Ю. Бекеш, С. Федушко // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2014, 21–24 травня 2014 р., Львів-Славське.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.– С.216-217.
 22. Чоп, Н. Основні вимоги до інформаційного ресурсу фірми будівельних матеріалів /Н. Чоп, С. Федушко // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2013, 16-19 травня 2013 р., Львів-Славське.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.– С.234-235.
 23. Аверкова, О. Інформаційне забезпечення адресно-довідкового сектору міграційної служби / О. Аверкова, С. Федушко // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2013, 16-19 травня 2013 р., Львів-Славське. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.– С.206-207.
 24. Федушко, С. С. Методи та засоби комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 10.02.21 – “Cтруктурна, прикладна та математична лінгвістика” / Федушко С. С.; Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. – Л., 2015. – 20 с., DOI: 10.13140/RG.2.1.2183.9121.
 25. Syerov, Yu. Software for determination of behavior patterns of web-forum members / Yu. Syerov, R. Kravets // Міжнар.науково-технічний журналКомп’ютинг”. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2009. – Т. 8, № 2. – С.119–125.
 26. Fedushko, S.S. Disclosure of Web-members Personal Information in Internet / S.S. Fedushko // Всеукр. наук.-практ.конф. «Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті». – Львів. – 2010. – с. 163-165.
References: 

 

 1. Fedushko, S., Syerov, Yu., Korzh, R. (2016). Validation of the user accounts personal data of online academic community. Proceedings of the XIIIth International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”.  Lviv-Slavske, 863-866.
 2. Fedushko, S., Peleschyshyn, O., Peleschyshyn, A., Syerov, Yu. (2013). The verification of virtual community member's socio-demographic characteristics profile. Advanced Computing: An International Journal, 4(3), 29-38. DOI: 10.5121/acij.2013.4303.
 3. Syerov, Yu., Peleschyshyn, A., Fedushko, S. (2013). The computer-linguistic analysis of socio-demographic profile of virtual community member. International Journal of Computer Science and Business Informatics, 4(1), 1-13.
 4. Iegorchenkov, O.V., Lisitsyn, O.B. & Kataev D.S. (2012). Optimization of information management in product design management system. Management of development of complex systems. Kyiv, 13, 28-31.
 5. Fedushko, S. (2014). Development of a software for computer-linguistic verification of socio-demographic profile of web-community member [Electronic source]. Webology, 11(2). Article 126. Retrieved from: http://www.webology.org/2014/v11n2/a126.pdf. DOI: 10.6084/m9.figshare.205664.
 6. Fedushko, S. (2011). Peculiarities of definition and description of the socio-demographic characteristics in social communication. Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Computer Science and Information Technology, 694, 75-85.
 7. Reynolds, D., Quatieri, T.,  Dunn, R. (2000). Speaker Verification Using Adapted Gaussian Mixture Models. Digital Signal Processing, Volume 10, 1–3, 19–41. DOI:10.1006/dspr.1999.0361
 8. Fedushko, S.S., Biluschak, Н.І. (2014). Formation of linguistic and communicative indicators of socio-demographic characteristics of the web-community member. Management of development of complex systems, 18, 112-122.
 9. Fedushko, S., Syerov, Yu. (2013). Design of registration and validation algorithm of member’s personal data. International Journal of Informatics and Communication Technology, Vol.2, 2, 93-98. DOI: 10.11591/ij-ict.v2i2.3960.
 10. Korzh, R., Peleschyshyn, A., Syerov, Yu., and Fedushko, S. (2014). The cataloging of virtual communities of educational thematic. [Electronic source]. Webology, 11(1), 1-16. Retrieved from http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf, DOI: 10.6084/m9.figshare.2056650.
 11. Andrukhiv, A., Sokil, M., Fedushko, S. (2014). Integrating new library services into the University Information System. Library management., 1(6), 79-87.
 12. Fedushko, S., Bardyn, N. (2013). Algorithm of the cyber criminals identification // Global Journal of Engineering, Design & Technology, Vol. 2, 4, 56-62.
 13. Bushuev, S.D., Lazareva, M.V. (2014). Organization trust as integration factor of success of projects and programms // Project management and development of manufacture: Collection of scientific papers, (20), 11-16.
 14. Fedushko, S., Peleshchyshyn, A., Korzh, R., Syerov, Yu. (2014). Verification of socio-demographic characteristics of virtual community members // Proceedings of the XIIth International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”, 632. DOI: 10.13140/RG.2.1.2176.7761.
 15. Fedushko, S., Melnyk, D. & Syerov, Yu. (2011). Analysis of the function and organization of virtual communication environments of Ukrainian scientists. Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Computer Science and Information Technology, 732, 293-305 [in Ukrainian].
 16. Peleschyshyn, A., Fedushko, S. (2010). Gender similarities and differences in online identity and Internet communication. International Conference of Computer Science and Information Technologies.  Lviv, 195-198.
 17. Fedushko, S. (2011). Analysis architecture and modern trends of virtual communities’ development // Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Information Systems and Networks, 699, 362-375.
 18. Fedushko, S., Peleschyshyn, A., Syerov, Yu. (2011). Definition methods of socio-demographic characteristics of the users’ social communications // 7th International Academic Conference of Young Scientists “Computer Science and Engineering”, 358-361[in Ukrainian].
 19. Fedushko, S., Biluschak, H., and Syerov, Yu. (2015). Statistical methods of virtual community users age verification. International Journal of Mathematics and Computational Science, Vol. 1, 3, 174-182. DOI: 10.6084/m9.figshare.2056653
 20. Fedushko, S., Biluschak, H., and Syerov, Yu. (2014). Investigations of web-Community members age verification by statistical methods. International Journal of Social Networking and Virtual Communities, Vol.3, 1. –Available at: http://www.iaesjournal.com/online/index.php/VirCom/article/view/5909/0
 21. Bekesh, Yu., Fedushko, S. (2014). The approaches to attract and inform customers of travel agencies in social networks. International Academic Conference “Information, Communication, Society”, 216-217. [in Ukrainian].
 22. Chop, N., Fedushko, S. (2013). The basic requirements to information resources of company of construction materials. International Academic Conference “Information, Communication, Society”, 234-235. [in Ukrainian].
 23. Averkova, О., Fedushko, S. (2013). Informational support of the Reference and Information sector of Migration Service. International Academic Conference “Information, Communication, Society”, 206-207. [in Ukrainian].
 24. Fedushko, S. S. (2015). Methods and means of computer-linguistic verification of web communities members socio-demographic characteristics. Thesis for a Ph. D degree in specialty 10.02.21 – structural, applied and mathematical linguistics. Lviv Polytechnic National University, Lviv, 20. DOI: 10.13140/RG.2.1.2183.9121 [in Ukrainian].
 25. Syerov Yu., Kravets, R. (2009). Software for determination of behavior patterns of web-forum members. International Journal of Computing, 8(2), 119-125.
 26. Fedushko, S. (2010). Disclosure of Web-members Personal Information in Internet. Conference of Modern information technologies in economics, management and education, Lviv, 163-165.