ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

Заголовок (російською): 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Заголовок (англійською): 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE STATE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING
Автор(и): 
Доманецька І.М.
Серпінська О.І.
Автор(и) (англ): 
Domanetska Iryna
Serpinskа Olga
Ключові слова (укр): 
охорона навколишнього середовища; моніторинг забруднення довкілля; реєстр викидів і перенесення забруднювачів; джерело забруднення, навколишнє природне середовище
Ключові слова (рус): 
охрана окружающей среды; мониторинг загрязнения окружающей среды; реестр выбросов и переноса загрязнителей; источник загрязнения
Ключові слова (англ): 
environmental protection; monitoring of environmental pollution; register of bursts and transfer of contaminants; pollution source
Анотація (укр): 
Проаналізовано сучасний стан державної системи моніторингу довкілля України з точки зору її відповідності вимогам Європейського Союзу. Розглянуто результати, що одержані внаслідок участі України в багатьох міжнародних проектах технічної допомоги країнам СЄКЦА з питань комплексного запобігання та контролю забруднення. Визначено перелік першочергових задач екологічної галузі України. Надано пропозиції щодо оптимізації державної системи моніторингу довкілля в контексті нових ратифікованих Україною міжнародних документів. Розглянуто узагальнену модель координації інформаційних потоків між суб’єктами моніторингу в рамках ієрархії WEB-ресурсів, що має на меті консолідацію екологічної інформації на різних рівнях державного управління природокористуванням. Запропоновано шляхи вирішення завдання побудови реєстру викидів і перенесення забруднювачів, як центральної ланки поступової реструктуризації державної системи моніторингу довкілля.
Анотація (рус): 
Проведен анализ современного состояния государственной системы мониторинга окружающей среды Украины с точки зрения ее соответствия требованиям Европейского Союза. Рассмотрены результаты участия Украины во множестве международных проектов технической помощи странам ВЕКЦА по вопросам комплексного предотвращения и контроля загрязнения. Определен перечень первоочередных задач экологической отрасли Украины. Даны предложения по оптимизации государственной системы мониторинга окружающей среды в контексте новых ратифицированных Украиной международных документов. Рассмотрена обобщенная модель координации информационных потоков между субъектами мониторинга в рамках иерархии WEB-ресурсов, которая имеет целью консолидацию экологической информации на различных уровнях государственного управления природопользованием. Предложены пути решения задачи построения реестра выбросов и переноса загрязнителей, как центрального звена постепенной реструктуризации государственной системы мониторинга окружающей среды.
Анотація (англ): 
The paper analyzed the current state of Environmental Monitoring System of Ukraine in terms of its compliance with the European Union. Considered achievements that obtained in Ukraine as a result of participating in multiple international projects of technical assistance EECCA countries on integrated pollution prevention and control. Defined list of the priority tasks for the environmental industry in Ukraine. Courtesy of proposals to optimization the state environmental monitoring system in the context of new international instruments ratified by Ukraine to control pollution. Considered generalized model coordinate information flow between monitoring agents within the hierarchy of WEB-resources, which aims to consolidate environmental information at different levels of environmental management to provide a reliable, independent information about environment to participants in the process of development, adoption, implementation and evaluation of environmental policy and to the public. Proposed solutions for the task of creating a registry of emissions and transfer of pollutants, as a Central part of a gradual restructuring of the state system of environmental monitoring.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Апрель 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.    Аверин Г.В., Хоруженко А.С. Создание региональной информационно-аналитической системы мониторинга в Донецкой области – Первый этап разработки национальной системы экологического мониторинга Украины – 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://moreprom.ru/news.php?id=12

2.    Адаптация сетей мониторинга в странах ВЕКЦА : Мониторинг качества воздуха: ECE/CEP/AC.10/2006/3. – ЕЭК ООН, Женева . – 3 апреля 2006. – 27 с.

3.    Бондар О.І., Барановська В.Є., Берзіна С.В. Сучасний стан та перспективи розвитку української системи технічного регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів / О.І. Бондар, В.Є. Барановська, С.В. Берзіна // Екологія і природокористування: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, Україна. – 2013 р. – №.2. – С.68-76.

4.    Доманецька І.М., Хроленко В.Н., Федусенко О.В., Федусенко А.О. Впровадження загальнодержавної гео-інформаційної системи як інструмент підвищення якості комплексного екологічного моніторингу стану довкілля // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.28. – К.: КНУБА, 2012, C.231-237.

5.    Екологічна політика та право України на шляху до європейської інтеграції / за ред. О. І. Бондаря. – Видано проектом технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки» , 2015. – 171 с.

6.    Закон України Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: прийнятий 18 березня 2004 року № 1629-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15

7.    Закон України Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: прийнятий 21 грудня 2010 року № 2818-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 6

8.    Закон України Про ратифікацію протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів: прийнятий 3 лютого 2016 року № 980-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980-19

9.    Зуєв, В., Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mama-86.org.ua/archive/ecodemocracy/experts_zuev_u.htm

10. Меры по улучшению экологической политики. Прогресс в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oecd.org/env/outreach/39395466.pdf

11. Мокрий В.І. Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку природоохоронних об'єктів західного полісся //Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2012. – Вип. 22.2 С.336-341

12. Положення про систему моніторингу довкілля кіровоградської області [Електронний ресурс] – http://kr-admin.gov.ua/Gromad/Ua/2014/polozh_220114.pdf

13. Проект EuropeAid/129522/C/SER/Multi Договор № 2010/232-231.Управление качеством воздуха в странах Восточного региона ЕИСП. Разработка и поддержка базы данных по проектам технической помощи, связанным с КПКЗ/НДТМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://europa.eu/capacity4dev/file/22668/download?token=iHOKOufK

14. Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l59/paran2#n2

15. Развитие экологических сетей и информационных систем в странах ВЕКЦА / Свирчевский А. // Рабочее совещание по экологическим сетям и информационным системам (г. Обнинск,2-3 июня 2003г.) – Обнинск, 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Obninsk.Jun.2003/NETWORKING.final.rev.R.pdf

16. Рекомендации по совершенствованию национальных систем мониторинга и информации по окружающей среде для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/EnvMonRep/ru/chapter3.pdf

17. Україна майбутнього: нова політика у сфері охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів. Аналітичний документ http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/2049_EPL_Analituchnuy-document_Internet-versia-1.pdf

 

References: 

1.    Averin, H.V. & Khoruzhenko, A.S. (2013) Creation of a regional information and analytical monitoring system in the Donetsk region – The first stage of the development of the national system of environmental monitoring in Ukraine [Electronic resource] / Retrieved from: http://moreprom.ru/news.php?id=12

2.    Adaptation of monitoring networks in EECCA countries: Air quality monitoring. (2006) ECE / CEP / AC.10 / 2006/3. – UNECE, Geneva, 27.

3.    Bondar, O.I., Baranovska, V.E. & Berzina, S.V. (2013). The current stage and the prospects for the development the Ukrainian system of technical regulation in the field of environmental protection, environmental safety and rational use of natural resources. Ecology and Nature Management- Dnipropetrovsk, Ukraine, 2, 68-76.

4.    Domanetska, I.M., Khrolenko, V.N., Fedusenko, A.V. & Fedusenko, A.A. (2012). Implementation a national geo-information system as a tool to improve the quality of complex ecological monitoring of the environment. Ways to improve efficiency of construction in the formation of market relations, 28, 231-237.

5.    Bondar, O.I. (Eds.). (2015). Environmental Policy and Law of Ukraine on the path to European integration / ed. – Published EU technical assistance project "Additional support of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine in the implementation of sector budget support", 171.

6.    Law of Ukraine About National Program of Adaptation of Ukraine to the EU legislation, adopted March 18, 2004 № 1629-IV. [Electronic resource] / Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15

7.    Law of Ukraine On Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine till 2020, adopted December 21, 2010 № 2818-VI. [Electronic resource] / Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 6

8.    Law of Ukraine About ratification of the Protocol on registries emissions and transfer of pollutants, adopted 3 February 2016 number 980-VIII. [Electronic resource] / Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980-19

9.    Zuyev, V. The legal regulation implementing environmental management in Ukraine and ways to improve it [electronic resource] / Retrieved from: http: //mama-86.org.ua/archive/ecodemocracy/experts_zuev_u.htm

10. Measures to improve environmental policy. Progress in the Eastern Europe, Caucasus and Central Asia region [Electronic resource] / Retrieved from: https://www.oecd.org/env/outreach/39395466.pdf

11. Mokryi, V.I. (2012). Information technology of ensuring environmental sustainability objects of western Polesye. Scientific Herald NLTU Ukraine: Collection of scientific works, 22.2, 336-341

12. Regulations on environmental monitoring system Kirovohrad region [electronic resource] – http://kr-admin.gov.ua/Gromad/Ua/2014/polozh_220114.pdf

13. Project EuropeAid / 129522 / C / SER / Multi Agreement No. 2010/232-231. Air Quality Management in the Eastern ENPI Region Countries. Development and maintenance of a database of technical assistance projects related to IPPC / BAT [Electronic resource] / Retrieved from: http://europa.eu/capacity4dev/file/22668/download?token=iHOKOufK

14. Protocol on registries Pollutant Release and Transfer [electronic resource] / Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l59/paran2#n2

15. Development of ecological networks and information systems in EECCA countries / Svirchevsky A. //  Work meeting On ecological networks and information systems (Obninsk, June 2-3, 2003). [electronic resource] / Retrieved from: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Obninsk.Jun.2003/NETWORKING.final.rev.R.pdf

16. Recommendations for the improvement of national environmental monitoring and information systems for countries of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia [electronic resource] / Retrieved from: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/EnvMonRep/ru/chapter3.pdf

17. Ukraine of future: a new policy in the field of environmental protection and sustainable use of natural resources. Analytical document. [electronic resource] / Retrieved from: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/2049_EPL_Analituchnuy-document_Internet-versia-1.pdf