ПОБУДОВА МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Заголовок (російською): 
ПОСТРОЕНИЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Заголовок (англійською): 
DEVELOPMENT OF MICROSERVICE ARCHITECTURE FOR LARGE SYSTEMS
Автор(и): 
Кузоров Є.О.
Автор(и) (англ): 
Kuzorov Evgeniy
Ключові слова (укр): 
архітектура програмного забезпечення; мікросервісна архітектура; мікросервіс; автоматизація інфраструктури
Ключові слова (рус): 
архитектура программного обеспечения; микросервисная архитектура; микросервис; автоматизация инфраструктуры
Ключові слова (англ): 
software architecture; mikroservis architecture; automated deployment; mikroservis; automation infrastructure
Анотація (укр): 
Розглянуто переваги мікросервісної архітектури. Стрімкий розвиток технологій і численна кількість користувачів глобальної мережі Інтернет змушують розробляти і впроваджувати нові методики щодо побудови складних інформаційних систем. Розглянуто можливість мікросервісної архітектури оптимізувати проектування надвеликих прикладних систем, у тому числі командну роботу розробників, а також комунікації між ними, зменшити ціну розробки та впровадження і супроводження програмних комплексів, з гнучкою властивістю до масштабованості і модифікації, альтернативою монолітній у випадку використання клієнт-серверного підходу. Розглянуто методи побудови мікросервісних систем та розбиття складних монолітних систем на мікросервіси. Показано, як мікросервісний підхід допомагає знизити вартість підтримки великих програмних комплексів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены преимущества микросервисной архитектуры. Стремительное развитие технологий и многочисленное количество пользователей глобальной сети Интернет заставляют разрабатывать и внедрять новые методики по построению сложных информационных систем. Рассмотрена возможность микросервисной архитектуры оптимизировать проектирование сверхбольших прикладных систем, в том числе командную работу разработчиков, а также коммуникации между ними, уменьшить цену разработки, внедрения и сопровождения программных комплексов, с гибким свойством к масштабируемости и модификации, альтернативой монолитной в случае использования клиент-серверного подхода. Рассмотрены методы построения микросервисных систем и разбиение сложных монолитных систем на микросервисы. Показано, как микросервисный подход помогает снизить стоимость поддержки больших программных комплексов.
Анотація (англ): 
This article discusses the benefits microservice architecture. The rapid development of technology and alarge number of users for the Internet are forced to develop and implement new techniques of building complex information systems. Considered how microservice architecture helps to optimize the design of very large scalable applications, including teamwork development, and communication between them, reduce the price of development and implementation and maintenance of software systems with flexible properties to scalability and modifications, alternative monolithic when using client-server approach. Considered mikroservise methods of partitioning systems and complex monolithic systems. Showed how mikroservice approach helps to reduce the maintenance cost of large software systems. Correct usage of microservice architecture can onptimize business and development processed in company which relates to large information system or involved to mainteinence of one. Also it helps to grow information system horizontally either than vertically, which is the best practice used by lots of large companies. Microservice approach became the mainstream in architecture of large systems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Апрель 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Литература: 

1.    Сравнение службы приложений, облачных служб и виртуальных машин Azure. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: https://azure.microsoft.com/ru- ru/documentation/articles/choose-web-site-cloud-service-vm/

2.    Знакомство с Windows Azure. Для ИТ-специалистов // Таллоч М.; пер. с нгл. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 154 с.

3.    Подробное описание возможностей разработки с Microsoft Azure Cloud Services. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/242543/

4.    Гибридное облако Microsoft: Руководство по типовым решениям. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: https://www.microsoftvirtualacademy.com/ru/training-courses/- microsoft--8242?l=frbVWKWCB_8604984382

5.    Библиотека технической документации по Azure. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn578280.aspx

6.    ISO / IEC 17788 Information technology – Distributed application platforms and services – Cloud computing – Overview and vocabulary.

7.    NIST SP 500-291 NIST Cloud Computing Standards Roadmap.

8.    ISO / IEC 17789 Information technology – Cloud computing – Reference architecture.

9.    Тімінський О.Г. Виникнення, розвиток і проблеми інформаційних технологій управління [Текст] /
О.Г. Тімінський // Управління розвитком складних систем. – 2016. – No 25. – С. 86 –90.

10. Доманецька І.М. Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем [Текст] / І. М. Доманецька, Я. В. Матейко, О. В. Федусенко, В. М. Хроленко, А. О. Федусенко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 17. – С. 81 –89.

11. Сухонос М.К. Анализ проблем управления ІТ – проектами как активными объектами. / М.К. Сухонос,
И.В. Бeлецкий, А.Ю.Старостина, А.А. Богославец, Т.А. Медведева // Управління розвитком складних систем. – 2016.
– №27. – С. 84 – 91.

References: 

1.    Comparison of application services, cloud services and Azure virtual machines. (2015). Retrieved from URL: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation / articles / choose-web-site-cloud-service-vm /

2.    Talloche M .; Per. With. (2014). Introduction to Windows Azure. For IT professionals. EKOM Publishers, 154.

3.    Detailed description of the development possibilities with Microsoft Azure Cloud Services. Retrieved from URL: http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/242543/

4.    Microsoft Hybrid Cloud: A Guide to Typical Solutions.Retrieved from URL: https://www.microsoftvirtualacademy.com/ru/training-courses/- microsoft--8242?l=frbVWKWCB_8604984382

5.    Library of technical documentation for Azure. Retrieved from URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn578280.aspx

6.    ISO / IEC 17788 Information technology – Distributed application platforms and services – Cloud computing – Overview and vocabulary.

7.    NIST SP 500-291 NIST Cloud Computing Standards Roadmap.

8.    ISO / IEC 17789 Information technology – Cloud computing – Reference architecture.

9.    Timinsky A.G. (2016). Origin, development and problems of information technology enterprise management. Management of development of difficult systems, 25, 86–90.

10. Domanetska, Irina, Matejko, Yaroslav, Fedusenko, Elena, Hrolenko, Vladimir, Fedusenko, Anatoly. (2014). The influence of these models the performance of highly loaded systems, 17, 81-89

11. Sukhonos, M.K., Biletskiy, I.V., Bohoslavets, A.A., Miedviedieva, T.O. (2016). Analysis of management issues of IT projects as active objects. Management of Development of Complex Systems, 27, 84–91.