ВАРІЮВАННЯ ФОРМИ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ-ПРООБРАЗІВ

Заголовок (російською): 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ-ПРООБРОЗОВ
Заголовок (англійською): 
CHANGE OF GEOMETRICAL FORMS OF DESIGN OBJECTS BY THE USE OF DIFFERENT SURFACES IS A PROTOTYPE
Автор(и): 
Ботвіновська С.І.
Автор(и) (англ): 
Botvinovska S.
Ключові слова (укр): 
варіювання формою; об’єкт дизайну; геометричне моделювання; дискретний каркас; властивості поверхонь; статико-геометричний метод
Ключові слова (рус): 
изменение формы; объект дизайна; геометрическое моделирование; дискретный каркас; свойства поверхности; статико-геометрический метод
Ключові слова (англ): 
change of form; object design; geometric modeling; discrete framework the surface; properties of surface; static-geometric method
Анотація (укр): 
Наведено приклади побудови дискретних каркасів об’єктів дизайну у вигляді чаш і проаналізовано питання можливого управління їх формою. Для формування каркасів поверхонь дизайну використовується статико-геометричний метод, який є наочною інтерпретацією методу скінченних різниць. Для двох побудованих об’єктів збережено один і той самий довільно-заданий опорний контур із двох компонент складеної форми. Варіювання форми об’єктів дизайну відбувається за допомогою використання різних поверхонь-прообразів. Показано, що отримані поверхні об’єктів дизайну зберігають художньо-композиційні властивості заданих поверхонь-прообразів.
Анотація (рус): 
Для формирования дискретных каркасов поверхностей используется статико-геометрический метод, который является наглядной интерпретацией метода конечных разностей. В работе приведены примеры построения дискретных каркасов объектов дизайна в виде чаш, проанализированы возможности дальнейшего управления и изменения их формы. Для двух приведенных, в качестве примеров, поверхностей произвольно задан опорный контур, состоящий из двух компонент сложной формы. При одних и тех же исходных данных изменение формы моделируемых объектов дизайна происходит за счет использования различных поверхностей-прообразов. Такой подход позволяет моделировать дискретные каркасы объектов дизайна, сохраняя композиционные свойства поверхностей, которые выбираются в виде прообразов будущих изделий.
Анотація (англ): 
The discrete framework of surfaces of design objects modeling based on the usage of the static-geometric method (SGM). This method is evident interpretation of finite difference method. In this paper the examples of discrete geometric modeling of surfaces of design objects is presented. As shape-generating parameters we use the external loading forces, which are applied to the nodes of the discrete mesh and not connected with the shell’s own weight. А design object surface is modeled on an arbitrarily given supporting contour under the influence of external shape-generating loading forces. At the same basic data the change of form of design objects takes place due to the use of different surfaces-prototypes. These external forces are defined in the nodes of the simplest prototype surface. Such approach allows designing discrete frameworks of design objects, saving composition properties of surfaces which get out as prototypes of future designer good.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Апрель 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.    Самостян, В.Р.Вплив геометричних вимог на процеси дискретного моделювання криволінійних об’єктів будівництва:дис. …канд. техн. наук: 05.01.01 / Самостян Віктор Русланович. – Київ, 2011. – 182 с.

2.   Кащенко, О.В. Дискретное моделирование принципов видоизменения биоформы в процессе ее роста [Текст] / О.В. Кащенко, С.Н. Ковальов // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». – К.: КНУБА, 2012. – № 90 – С. 138-144.

3.   Кащенко, О.В. Моделирование направления развития биоформы [Текст] / О.В. Кащенко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». – К.:КНУБА, 2013. – № 92  – С. 138-144.

4.   Ботвіновська, С.І. Моделювання криволінійних поверхонь об’єктів дизайну та управління їх формою [Текст] / С.І.Ботвіновська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.- техн.. збірник / відповід. ред. М.М. Дьомін. – К.:КНУБА, 2017. – № 47. – 564 с. Українською та російською мовами. – С. 451-458.

5.   Ковальов, С.Н. Геометричне моделювання поверхонь із заданими властивостями у дизайні та архітектурі / С.Н. Ковальов, С.И. Ботвіновська, А.В. Золотова // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 121 – 126.

6.            Самчук, В.П. Дискретне моделювання хвилястих поверхонь покриття: дис. …канд. техн. наук: 05.01.01 /
Самчук Володимир Петрович. – Луцьк, 2012. – 206 с.

References: 

1.    Samostyan, V.R. (2011). Influence of geometrical requirements on the processes of discrete design of curvilinear objects of building. Extended abstract of DSc thesis. Sumy: Sum SU [Ukrainian].

2.    Kashenko, A.V. (2013). Modeling of the bio-form development direction. The applied geometry and engineering graphics, 92, 44-51.

3.    Kashenko, A.V. (2012). Discrete modeling principles bioform mutated during its growth. The applied geometry and engineering graphics, 90, 138-144.

4.    Botvinovska, S.I. (2017). Modeling of discrete framework the surface of design object and management by the form of these surfaces. Modern problems of architecture and town-planning, 47, 451-458.

5.    Kovalev, S.N. (2016). Geometric modeling of the surfaces with given properties in and architecture / S.N. Kovalev, S.I. Botvinovska, A.V.Zolotova // Management of development of complex systems, 25, 121-125.

6.    Samchyk, V.P. (2012.) Discrete modeling of wave’s surfaces of coverage are in architecture. Extended abstract of DSc thesis. Sumy: Sum SU [Ukrainian].