КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Заголовок (російською): 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заголовок (англійською): 
CONCEPTUAL MODEL OF THE INFORMATION TECHNOLOGY OF EVALUATION OF THE RESULTS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES
Автор(и): 
Білощицький А.О.
Кучанський О.Ю.
Андрашко Ю.В.
Білощицька С.В.
Кузка О.І.
Автор(и) (англ): 
Biloshchytskyi Andrii
Kuchansky Alexander
Andrashko Yurii
Biloshchytska Svitlana
Kuzka Oleksandr
Ключові слова (укр): 
оцінювання; наукова діяльність; збирання інформації; кластеризація; концептуальна модель
Ключові слова (рус): 
оценка; научная деятельность; сбор информации; кластеризация; концептуальная модель
Ключові слова (англ): 
evaluating; scientific activity; information gathering; clustering; conceptual model
Анотація (укр): 
Розглянуто концептуальну модель інформаційної технології оцінювання результатів наукової діяльності науковців, вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів. Обґрунтовано необхідність розробки даної технології. Запропоновано функціонально-модульний підхід до побудови інформаційної технології. Розглянуто основні завдання та принципи функціонування кожного з трьох модулів технології. В роботі розглянуто основні джерела збору інформації та завдання її первинної обробки. Сформовано основні вимоги до модуля зберігання інформації. Розглянуто основні задачі аналізу інформації, зокрема задачі оцінювання результатів, кластеризації діяльності за напрямами та прогнозування перспектив розвитку наукової діяльності. В статті наведено пропозиції щодо перспектив впровадження технології.
Анотація (рус): 
Рассмотрена концептуальная модель информационной технологии оценки результатов научной деятельности ученых, высших учебных заведений и их структурных подразделений. Обоснована необходимость разработки данной технологии. Предлагается функционально-модульный подход к построению информационной технологии. Рассмотрены основные задачи и принципы функционирования каждого из трех модулей технологии. В работе рассматриваются основные источники сбора информации и задача ее первичной обработки. Сформированы основные требования к модулю хранения информации. Рассмотрены основные задачи анализа информации, в частности задачи оценки результатов, кластеризации деятельности по направлениям и прогнозирования перспектив развития научной деятельности. В статье приведены предложения по перспективам внедрения технологии.
Анотація (англ): 
The conceptual model of information technology evaluation of scientific activities of scienties, universities and their departments is considered. The necessity of the development of this technology is proofed. Functional and modular approach to building information technology is proposed. The main objectives and principles of each of the three modules technology are discussed. The paper examines the main sources of information gathering and processing its primary task. Basic requirements for the storage module are formed. The main task of analyzing information, including the task of evaluation results, clustering activities areas and forecasting the prospects of scientific activity are considered. The article provides suggestions on perspectives of technology implementation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Апрель 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Ужгород
Литература: 

1.    Білощицький А.О. Створення моделі розширення всесвіту проектів в управлінні освітніми установами [Текст] / А.О. Білощицький, П.П. Лізунов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №15(204).–С. 14-18.

2.    Білощицький А.О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ [Текст] / А.О. Білощицький, П.П. Лізунов, Т.О. Лященко // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №14. – С. 148-153.

3.    Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю. Биков // Монографія. – К.: Атака, 2009. – 684 с.

4.    Андрашко Ю.В. Огляд методів оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів [Текст] / Ю.В. Андрашко, А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, Т.О. Лященко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – C. 151 – 160

5.    Головенкін. В.П. Визначення рейтингів науково-педагогічних працівників як важель досягнення критеріїв дослідницького університету [Електронний ресурс] / В.П. Головенкін. // Київський політехнік. – 2008, №31 . – Режим доступу: http://kpi.ua/831-5.

6.    Романенко О. Управлінський облік і система управлінської інформації // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 6. – С. 15-18

7.    Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Волкова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. – 502 с.

8.    Основи роботи з інформаційними джерелами. [Електронний ресурс] // КМЦ ППК ПОДВОСМДПУО. – 2008, №31. – Режим доступу: http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=798

9.    Бушуєв С.Д. Наукометричні бази: характеристики, можливоcті і завдання [Текст] / С.Д. Бушуєв,
А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський// Управління розвитком складних систем. – 2014.– №18. – С. 145-152.

10. Білощицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій [Текст] /
А.О. Білощицький, В.Д.Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013, вип. 4(5). – С. 198-203
.

11. ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.json.org/json-ru.html

12. Google . Академія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/

References: 

1.    Biloshitsky, A.O., & Lizunov, P.P. (2013). Creating a Model of the Universe’s Expansion Project in the Managment of Educational Institutions. Journal of East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, 15 (204), 14-18.

2.    Biloshitsky, A.O., Lizunov, P.P. & Lyashchenko, T.O. (2013). Mathematical model and formalization of the project-vector space of educational environments. Management of development of complex systems, 14, 148-153.

3.    Bykov, V. Yu. (2008). Models of the open education organizational systems: Monograph, Kyiv: Atika, 684.

4.    Andrashko, Yu., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S. & Lyashchenko, T. (2017). Performance evaluation of teaching staff and universities overview. Management of Development of Complex Systems, 29, 151–159.

5.    . Holovenkin, V. (2010). Ranking teaching staff as a lever achievement criteria research university. Kyiv Polytechnic, 31, http://kpi.ua/831-5.

6.    Romanenko, O. (2008). Management Accounting and Management Information System , Proceedings of the National Bank of Ukraine, 6, 15-18.

7.    Volkova, V. (2014). Theory of information processes and systems: Tutorial and Workshop for Academic bachelors. Moscow: Publishing Yurayt, 502.

8.    Deal with information sources. (2008). CMC PPC PODVOSMDPUO, http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=798.

9.    Bushuyev, S., Biloshchytskyi, A., & Gohunkyi, V. (2014). Scientometric database: characteristics, opportunities an challenges. Management of development of complex systems, 18, 145-152.

10. Biloshitsky, A.O. & Gohunkyi, V.D. Scientometric databases and indicators of citation of scientific publications. Information technology in education, science and production, 4(5), 198-203.

11. ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard. (1999). http://www.json.org/json-ru.html

12. Google Scholar (2017) . https://scholar.google.com.ua/