УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТИКУВАННЯ У ФАСАДНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Заголовок (російською): 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТЫКОВАНИЯ В ФАСАДНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Заголовок (англійською): 
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF CONNECTIONS IN FASADE INSULATION SYSTEMS
Автор(и): 
Афанасьєв В.В.
Мальований І.В.
Ярова Ю.О.
Корнійчук Ю.О.
Автор(и) (англ): 
Afanasyev Victor
Malovanyy Illya
Yarova Yulia
Korniychuk Yulia
Ключові слова (укр): 
технологічні процеси; кріплення та стикування плит; тепловізорний контроль; місток холоду; система прихованого монтажу; фасадна теплоізоляційна система
Ключові слова (рус): 
технологические процессы; крепление и стыковка плит; тепловизорный контроль; мостик холода; система скрытого монтажа; фасадная теплоизоляционная система
Ключові слова (англ): 
technological processes; fastening and joining plates; thermal imaging control; bridge of cold; concealed system; exterior insulation system
Анотація (укр): 
Аналіз існуючих технологічних систем теплоізоляції фасадів будинків дав змогу встановити їхні слабкі конструктивні місця. Для експериментального підтвердження наявності містків холоду було застосовано тепловізорний контроль. За даними тепловізорного огляду встановлено, що в місцях стикування листів ізоляції температура на термограмах на 1,5…2оС вища, ніж на суцільних листах пінополістиролу, тобто утворюються містки холоду. Для усунення технологічних містків холоду запропоновано приховану систему кріплення теплоізоляційних матеріалів, суть якої полягає у прихованні всіх кріпильних елементів та місць стикування між плитами під другий шар утеплювача. Запропоновано технологічну послідовність влаштування теплоізоляційних матеріалів з використанням системи прихованого монтажу кріплень, застосування якої дозволить при незначному збільшенні трудомісткості досягти покращення технологічного ефекту приблизно 12%.
Анотація (рус): 
Анализ существующих технологических систем теплоизоляции зданий позволил определить их слабые конструктивные места. Для экспериментального подтверждения наличия мостиков холода был использован тепловизор. За данными тепловизорного обзора установлено, что в местах стыкования листов изоляции температура на 1,5…2 оС выше, чем на сплошных листах пенополистирола, то есть образуются мостики холода. Для устранения технологических мостиков холода предложена скрытая система крепления теплоизоляционных материалов, суть которой состоит в скрытии всех крепежных элементов и мест стыковки между плитами под второй слой утеплителя. Разработана технология устройства теплоизоляционных материалов с использованием системы скрытого монтажа креплений, применение которой позволит при незначительном увеличении трудоемкости достичь улучшения технологического эффекта примерно на 12%.
Анотація (англ): 
In order to establish the structural deficiencies of technological systems analysis of the existing organizational and technological solutions for placement of insulation in a typical process maps and technical solutions for reconstruction of different brands has been performed. The aim is to identify the main shortcomings of the existing thermal insulation systems and the development of organizational and technological solutions for facades which will minimize these deficiencies by improving mounting system of plate insulation materials. For the experimental confirmation of the leak heat out of insulation plaster systems thermal imaging examination was held in one of the buildings in Zaporizhzhya, which showed that in areas of coupling and fastening with dowels of insulation sheets thermograms temperature at 1.5...2 °C higher than the solid polystyrene sheets, that means that cold bridges is formed in these places. To eliminate thermal bridges technology we offered a hidden fastening system of insulation materials, the essence of which is to hide all fasteners and coupling places between the plates in body insulation. That means that cold places will be recessed into the body of insulation and covered with a second layer of insulation material. Three sizes of insulated panels for hidden mounting systems are proposed, the usage of which will increase technological improvement effect of about 15% with insignificant complexity. The arrangement technology of insulation materials with the use of concealed fasteners is developed, it increases the technological reliability of thermal insulation plaster.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Март 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя; ТОВ НВЦ "Запоріжгідропроект", Запоріжжя
Литература: 

1.    Современные проблемы реформирования и развития ЖКХ: Монография / Л.В. Беззубко, С.А. Ильяшевич,
К.С. Комленок и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. В.В. Дорофиенко. – Донецк: Норд-компьютер, 2009. – 237 с.

2.    Соха В.Г. Технологические карты на устройство теплоизоляции 100 м2 конструкций / В.Г. Соха. – К.: Вища освіта, 2009. – 160 с.

3.    Фаренюк Г.Г., Сердюк С.А, Слюсаренко Ю.С. Альбом технічних рішень та характеристик теплозвукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів ISOVER / Г.Г. Фаренюк , С.А. Сердюк, Ю.С. Слюсаренко. – К.: ДНДІБК, 2007. – 60 с.

4.    Соха В.Г. Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд «Ceresit. 2-ге видання, доповнене і перероблене»: Посібник по проектуванню, монтажу і експлуатації системи / В.Г. Соха, Є.К.Карапузов, О.М. Лівінський, Б.С. Дамаскін, М.Ф. Друкований – К.: МП «Леся», 2009. – 238 с.: іл.

5.    Fricke J. Vacuum Insulation Panels – From Research to Market / J. Fricke, U. Heinemann, H.P. Ebert // Vacuum. Surface engineering. – Wurzburg, 2008. – Vol. 82, No. 7, pp. 680-690.

6.    Езерский В.А. Влияние параметров теплоизоляции элементов жилого дома на расход тепловой энергии /
В.А. Езерский, П.В. Монастырев, Л.Ю. Кличников // Актуальные вопросы строительнoй физики. – М.: НИИСФ, РААСН, 2009. – С. 291-296.

7.    Менейлюк А.И. Оценка эффективности защиты зданий различными фасадными технологиями / А.И. Менейлюк, И.Н. Бабий, А.А. Борисов // зб. наук. праць «Вісник» – Вип. 27. –Одеса: ОДАБА, 2007. – С.45-51.

8.    Менейлюк А.И. Термомониторинг фасадов зданий утепленных различными теплоизоляционными системами / А.И. Менейлюк, В.Г. Соха, И.Н. Бабий, А.А. Борисов, В.К. Волканов // Вісник ОДАБА. Вип.29, частина друга. – 2008. – С. 54-60.

9.    ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2008. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції. – Чинний з 2008.07.01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 43с.

10.  Жуков В.И. Типичные недостатки наружного утепления зданий пенополистиролом / В.И. Жуков, Л.Д. Евсеев // Строительные материалы. – 2007. – № 6. – С.9-11.

11.  ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. – Чинний з 2009.07.01. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. – 24 с.

12.  Борисов А.А. Оптимизация технологии приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов: автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. техн. наук: спец. 05.23.08 "Технология и организация промышленного и гражданского строительства" / А.А. Борисов. – Одеса, 2011. – 20 с.

References: 

1. Bezzubki, L.V., Ylyashevych, S.A., Komlenok, K.S. (2009). Modern problems of development and reforming housing and communal services: monograph. Under Society. Ed.  Dorofyenko V.V. Donetsk: Nord COMPUTER, 237.

2. Soha, V.G. (2009). Technological cards for Arrangement Heat insulation structures 100 m2. K.: "Higher Education", 160.

3. Farenyuk, G.G., Serdyuk, S.A., Slyusarenko, Y.S.(2007). Album of technical solutions and characteristics of heat and sound insulation walling residential, public and industrial buildings through insulation products ISOVER / GG Farenyuk, S.A. Serdyuk, Y. Slyusarenko. K.: DNDIBK, 60.

4. Soha, V.G., Karapuzov, Ye.K., Livinsky, O.N., Damanskiy, B.S.(2009). The system is fastened external insulation of buildings and structures «Ceresit. 2nd edition, revised and supplemented": Guide for the design, construction and operation of the system. MF Print – MP K.: "Leo", 238.

5. Fricke, J. (2008). Vacuum Insulation Panels – From Research to Market / J. Fricke, U. Heinemann, H.P. Ebert // Vacuum. Surface engineering. Wurzburg, 82, 7, 680-690.

6. Ezerskyy, V.A. (2009). Effect parameters Heat insulation elements for residential home heating energy consumption / VA Ezerskyy, P.V. Monastirev, L.Y. Klychnykov // Actual questions of physics in construction. M.: NYYSF, RAASN, 291-296.

7. Meneyluk, A.I., Babiy, I.N., Borisov, A.A. (2007). Evaluation of the effectiveness of protection of buildings with various facade technologies: zb. Sciences. The Primate "Visnik". OdeSa: ODABA, 27, 45-51.

8. Meneyluk, A.I. (2008). Thermomonitoring of facades of buildings insulated with various thermal insulation systems / Meneyluk A.I., Soha V.G., Babiy IN, Borisov A.A., Volkanov V.K. // Part 29, 54-60.

9. ISO-H B A.2.2-5: 2008 Guidelines for the development and preparation of energy passports of buildings in new construction and renovation. – Valid from 2008.07.01. – K.: Minregionstroy Ukraine, 2008. – 43.

10. Zhukov, V.I. & Evseev, L.D. (2007). Typical disadvantages of external insulation of buildings with expanded polystyrene. Construction Materials, 6, 9-11.

11. NCS V.2.6-33: 2008. Construction of buildings and structures. Construction of the external walls, facade insulation. Requirements for the design, installation and operation. – Valid from 2009.07.01. – K.: The Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine, 2009. – 24 p.

12. Borisov, A.A. (2011). Optimization of the technology of gluing foamed polystyrene plates for facade heat insulation: the author's abstract. Dis. For the competition uch. Art. Cand. Tech. Sciences: spec. 05.23.08 "Technology and organization of industrial and civil construction" / A.A. Borisov. – Odesa, 20.