ПЕРЕДУМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Заголовок (російською): 
ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Заголовок (англійською): 
PREREQUISITES OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-TECHNOLOGICAL DECISIONS OF REVITALIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF CONSTRUCTION PRODUCTION
Автор(и): 
Тугай О.А.
Осипова А.О.
Автор(и) (англ): 
Tugay Alexey
Osipova Anastasia
Ключові слова (укр): 
технологічні процеси; ревіталізація; організаційно-технологічні рішення; будівельне виробництво
Ключові слова (рус): 
технологические процессы; ревитализация; организационно-технологические решения; строительное производство
Ключові слова (англ): 
технологические процессы; ревитализация; организационно-технологические решения; строительное производство
Анотація (укр): 
Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва. Ревіталізація, як цілеспрямовані організаційно-технологічні заходи і роботи, розглядається як найважливіше питання сучасності, бо спрямована на оздоровлення та збереження природного навколишнього середовища під час виконання будівельних процесів, реконструкції, ремонту чи реновації будівель і споруд промислового та цивільного призначення. Комплекс негативних впливів будівельного виробництва характеризується суттєвою різноманітністю та нестаціонарним проявом у часі та просторі і має різне походження. Досліджено та виконано узагальнення основних загальносвітових тенденцій щодо захисту біосфери Землі. Обґрунтовано загальнодержавну, галузеву та науково-прикладну актуальність обраного напряму дослідження – вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва.
Анотація (рус): 
Статья посвящена решению актуального научно-прикладного проблемного вопроса – ревитализации технологических процессов строительного производства. Ревитализация рассматривается как целенаправленные организационно-технологические мероприятия и работы, обеспечивающие оздоровление и сохранение окружающей среды при выполнении строительных процессов, реконструкции, ремонта и реновации зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. Комплекс неблагоприятных воздействий строительного производства отличается существенным разнообразием и нестационарным характером проявления во времени и пространстве, разнородный по своему происхождению. Исследовано и выполнено обобщение общемировых тенденций защиты биосферы Земли. Обоснованы общегосударственная, отраслевая и научно-прикладная актуальность выбранного направления исследования – совершенствование организационно-технологических решений ревитализации процессов строительного производства.
Анотація (англ): 
The article is devoted to solving scientific and applied current problematic issue – revitalization processes of building work. Revitalization is considered as an ordered set of targeted organizational and technological measures and activities, it is essential for recovery and aims to preserve the natural environment during construction processes in the construction, reconstruction, repair or renovation of buildings for industrial and civil use. Investigated and made generalizations major global trends in protection of the Earth's biosphere. It is shown that the complex factors and negative impacts of different essential building production Variety and transient nature of manifestation in time and space and has diversity in origin. Grounded national, industry and scientific and applied relevance of the chosen direction of research – improving organizational and technological solutions revitalization processes of building work. A new trend in organizational and technological preparation of building and determined its scientific and applied nature.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 30, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
24 Апрель 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.    Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП): – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Програма_ООН_з_навколишнього_середовища

2.    Кіотський протокол: – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіотський_протокол

3.    Всесвітня Хартія природи: – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_453

4.    Всесвітня стратегія охорони природи: – Режим доступу до ресурсу: http://www.cnshb.ru/akdil/0039/base/RV/003852.shtm

5.    Концепція сталого розвитку: – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток

6.    Параняк Р. П. Аналіз стану земель львівської області порушених внаслідок діяльності підприємств гірничої хімії та шляхи їх ревіталізації / Р. П. Параняк, Б. М. Калин, І. М. Антонів, М. М. Мазур // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 1(2). – С. 282-288. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(2)__58.

7.    Крамер Д. А. Европейский опыт ревитализации малых рек / Д. А. Крамер, М. Неруда, И. О. Тихонова. // Научный диалог. – 2012. – №2. – С. 112–128.

8.    Одлис Д. Б. Некоторые подходы к использованию имущественных комплексов постсоветских промышленных предприятий [Електронний ресурс] / Д.Б. Одлис // 3. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2495.

9.    Быстрова Т. Ю. Парк Эмшер: принципы и приемы реабилитации промышленных территорий / Татьяна Юрьевна Быстрова. // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2014. – №2. – С. 9–14.

10.  Быстрова Т. Ю. Реабилитация промышленных территорий городов: теоретические предпосылки, проектные направления (Ч. 1) / Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – №3. – С. 21–24.

11.  Быстрова Т. Ю. Реабилитация промышленных территорий городов: теоретические предпосылки, проектные направления (Ч. 2) / Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – №4. – С. 21–26.

12.  Демидова Е. В. Реабилитация промышленных территорий как части городского пространства / Е. В. Демидова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – №1. – С. 8–13.

13.  Савйовський В. В. Ревіталізація – екологічна реконструкція міської забудови / В. В. Савйовський,
А. П. Броневицький, О. Г. Каржинерова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 8. – С. 47-52. – Режим доступу до ресурсу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_8_10.

14.  Національний екологічний центр України: – Режим доступу до ресурсу: http://necu.org.ua/

15.  Міжнародний союз охорони природи (International Union for Conservation of Nature): – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_союз_охорони_природи

16.  Державна служба статистики України: – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html

References: 

1.    The United Nations Environment Programme (UNEP): – Access to the website: https://uk.wikipedia.org/wiki/Програма_ООН_з_навколишнього_середовища

2.    The Kyoto Protocol: – Access to the website: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіотський_протокол

3.    World Charter of Nature: – Access to the website: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_453

4.    World Nature Conservation Strategy: – Access to the website: http://www.cnshb.ru/akdil/0039/base/RV/003852.shtm

5.    The concept of sustainable development: – Access to the website: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток

6.    Paranyak, R.P. (2015). Analysis of land L’viv region affected by the activities of mining and chemical ways of revitalization / R.P. Paranyak, B.M. Kalin, I. M. Anthonyv, M. М. Mazur // Scientific Journal L’viv national University of veterinary Medicine and biotechnology named. Ґzhytskoho. 17, 1 (2), 282-288: – Access to the property: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(2)__58.

7.    Kramer, D.A. (2012). European experience of revitalization of small rivers / D.A. Kramer, M. Neruda, I.O. Tikhonovа. Science dialogue, 2, 112-128.

8.    Odlis, D.B. (2014). Some approaches to the use of property complexes of post-Soviet industrial enterprises [Electronic resource] / D.B. Odlis // 3: – Mode access to the resource: http://ivdon.ru/en / Magazine / archive / n3y2014 / 2495.

9.    Bystrovа, T.Y. (2014). Park Emscher: principles and methods of rehabilitation of industrial areas. Academic Gazette UralNIIproekt RAASN, 2, 9-14.

10. Bystrovа, T.Y. (2013). Rehabilitation of industrial areas of cities: theoretical background, design trends (Part 1). Academic Gazette UralNIIproekt RAASN, 3, 21-24.

11. Bystrovа, T.Y. (2013). Rehabilitation of industrial areas of cities: theoretical background, design trends (Part 2). Academic Gazette UralNIIproekt RAASN, 4, 21-26.

12. Demidova, E.V. (2013). Rehabilitation of industrial sites as part of the urban space. Academic Gazette UralNIIproekt RAASN, 1, 8-13.

13. Savyovskyy, V.V. (2014). Revitalization – ecological reconstruction of urban / V.V. Savyovskyy, A.P. Bronevitskiy, O.G. Karzhynerova // Bulletin of the Dnieper State Academy of Construction and Architecture, 8, 47-52.: – Access to the website:

14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_8_10.

15. National Ecological Centre of Ukraine: – Access to the website: http://necu.org.ua/

16. IUCN (International Union for Conservation of Nature): – Access to the website: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_союз_охорони_природи

17. State Statistics Service of Ukraine: – Access to the website: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html