ІНТЕГРОВАНІ МОДЕЛІ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

Заголовок (російською): 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
Заголовок (англійською): 
INTEGRATED MODELS THAT PROVIDE PREDICTION OF RELIABILITY OF DECISION-MAKING FOR THE PROBLEM OF THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF THE TECHNICAL STATE OF BUILDINGS
Автор(и): 
Терентьєв О.О.
Шабала Є.Є.
Саченко І.О.
Автор(и) (англ): 
Terentyev Oleksander
Shabala Yevheniia
Sachenko Iliya
Ключові слова (укр): 
інтегровані моделі; діагностика технічного стану; інформаційна технологія; прогнозування надійності прийняття рішень; клас функцій; регресія
Ключові слова (рус): 
интегрированные модели; диагностика технического состояния; информационная технология; прогнозирование надежности принятия решений; класс функций; регрессия
Ключові слова (англ): 
Integrated models, diagnostics of technical condition, information technology, prediction of reliability of decision-making, class of functions, regression
Анотація (укр): 
Проведені дослідження дозволяють запропонувати підхід до вирішення завдання вибору тієї чи іншої моделі, що описує зміну динаміки виміряних даних внаслідок старіння та зношення конструкцій, обґрунтовано вибирати ступінь складності моделі, що забезпечує найвищу точність прогнозу з моменту настання пошкодженого стану. Основними параметрами, що характеризують рівень технічного стану будівель, є напружений стан елементів будівель. Рівень складності апроксимуючої функції залежить не тільки від самого змінюваного параметра, але і від рівня шумової складової вимірювань і обсягу вибірки. Вибір тієї чи іншої моделі, що описує зміни показників надійності функціонування технічного стану, є найбільш складним етапом прогностичної процедури. Використання понять теорії нечітких множин дозволяє звести пошук сталого вирішення багатокритеріальної задачі до задачі пошуку екстремуму функції належності.
Анотація (рус): 
Проведенные исследования позволяют предложить подход к решению задачи выбора той или иной модели, описывающей изменение динамики измеренных данных вследствие старения и износа конструкций, обоснованно выбирать степень сложности модели, обеспечивающую высочайшую точность прогноза с момента наступления поврежденного состояния. Основными параметрами, характеризующими уровень технического состояния зданий, является напряженное состояние элементов зданий. Уровень сложности аппроксимирующей функции зависит не только от самого изменяемого параметра, но и от уровня шумовой составляющей измерений и объема выборки. Выбор той или иной модели, описывающей изменения показателей надежности функционирования технического состояния, является наиболее сложным этапом прогнозтичной процедуры. Использование понятий теории нечетких множеств позволяет свести поиск устойчивого решения многокритериальной задачи к задаче поиска экстремуму функции принадлежности.
Анотація (англ): 
The conducted researches allow to propose an approach to the decision of the problem of choice of a particular model, which describes the change in the dynamics of measured data due to aging and wear structures, allows reasonably to choose the degree of complexity of the model, which provides the highest accuracy of the forecast from the moment of the onset of the damaged condition. The main parameters characterizing the level of technical condition of buildings are the tense state of building elements. The level of complexity of the approximating function depends not only on the most variable parameter, but also on the level of the noise component of the measurements and the sample size. The choice of a model that describes changes in the reliability of the operation of the technical condition is the most difficult stage of the prognostic procedure. The use of the concepts of the fuzzy set theory allows us to reduce the search for a stable solution of a multi-objective problem to the task of searching for the ex-third membership function.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Корпорація «Альтіс-Холдінг», Київ
Литература: 
 1. 1. Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів  будівлі для задач діагностики технічного стану / О.І. Баліна, Є.Є. Шабала. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016, КНУБА, 2016. – С. 153-157.

  2. Михайленко В.М. Обробка експериментальних результатів роботи експертної системи для задачі діагностики технічного стану будівель [Текст] // О.О. Терентьєв, Б.М. Єременко. – Д.: Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. трудов Под общей редакцией профессора В.И. Большакова выпуск. – Дніпропетровськ, 2014. – №78. – С. 190 – 195.

  3. Терентьєв О.О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель та споруд [Текст] //О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, Б.С. Малина. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць. – КНУБА, 2015. – № 22. – С. 138 – 143.

  4. Терентьєв О.О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / Є.Є. Шабала, Б.С. Малина. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 23/2015, КНУБА, 2015. – С.133 – 139.

  5. Olexander Terentyev Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures /Olexander Poltorak// – Scientific Journal «ScienceRise» №8/2(25), August 2016. – Р. 14-19.

  6. Olexander Terentyev The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text] // Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura. – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829.

  7. Olexander Terentyev Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures / Olexander Poltorak. – Scientific Journal «ScienceRise» №2 (31), February 2017. – Р. 42-45.

  8. Міхайленко В.М. Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 29/2017, КНУБА, 2017. – С. 136-143.

  9. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва [Текст]: монографія / В.М. Міхайленко, П.Є. Григоровський, І.В. Русан, О.О. Терентьєв. – К: ЦП «Компринт», 2017.
   – 229
  с.

  10. Міхайленко, В. М. Експериментальні дослідження та реалізація інформаційної системи тестування нейронної мережі для задачі діагностики технічного стану будівель [Текст] / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, О.С. Турушев // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27.  – С. 139 – 144.

  11. ГОСТ 8829-84 (ДСТУ Б.В.2.6-7-95) Изделия строительные бетонные и железобетонные сборные. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. Госстрой СССР, Издательство стандартов [Текст]. – Москва, 1982. – 20 с.

References: 
 1. Terentyev, A.A., Balina, O.I. & Shabala, E.E. (2016). Models wear determining physical structural elements of the building for problems diagnostics of technical state. Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 26, 153-157.
 2. Mihaylenko, V.M., Terentev, O.O. & Eremenko, B.M. (2014). Processing of experimental results of work of the expert system for the problem of diagnostics of technical condition of buildings. Construction, material science, engineering, Sat. sci. works under the general editorship of Professor V.I. Bolshakov. Dnipropetrovsk, 78, 190–195.
 3. Terentyev, О.О., Shabala, Ye.E., Malina, B.S. (2015). Fundamentals of the organization of fuzzy output for the task of diagnosing the technical condition of buildings and structures. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 22, 138–143.
 4. Terent’ev, Alexandr, Shabala, Yevgeniya & Malina, Bogdan. (2015). Information technology of buildings of technical diagnostic based research microseismic vibrations. Management of Development of Complex Systems, 23 (1), 133-139.
 5. Olexander, Terentyev & Olexander, Poltorak. (2016). Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures. Scientific Journal «Science Rise», 8/2 (25), 14-19.
 6. Terentyev, Olexander & Tsiutsiura, Mykola. (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, 827-829.
 7. Terentyev, Olexander & Poltorak, Olexander. (2017). Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures. Scientific Journal «Science Rise», 2 (31), 42-45.
 8. Mikhailenko, V.М., Terentyev, O.O. & Shabala, Ye.E. (2017). Analysis of modern information methods of the system of diagnostics of the technical condition of buildings. Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 29, 136-143.
 9. Mikhailenko, V.М., Grigorovsky, P.E., Rusan I.V. & Terentyev O.O. (2017). Integrated models and methods of the automated system of diagnostics of technical condition of construction objects: monograph. Kiev: CP "Komprint", 229.
 10. GOST 8829-84 (State Standard B.V.2.6-7-95) products for construction, concrete and reinforced concrete prefabricated. Methods searched of-load. Rules evaluate the strength, hardness and fracture toughness. USSR State Building, Publisher Standards. Moscow, Russia, 20.
 11. Catalog of instruments for non-destructive quality control of concrete. NIISK Gosstroy USSR. Kyiv, 24.