ЗАСТОСУВАННЯ ВSС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОПЕРАЦІЙ ПІДРЯДНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЕКТАХ РЕІНЖИНІРИНГУ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ ВSС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМАЛИЗОВАННОГО ОТРАЖЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПЕРАЦИЙ ПОДРЯДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЕКТАХ РЕИНЖИНИРИНГА
Заголовок (англійською): 
APPLICATION OF ВSС-TECHNOLOGIES FOR FORMALIZED MAPPING OF FEATURES OF SUBCONTRACTOR OPERATIONS IN REENGINEERING PROJECTS
Автор(и): 
Рижаков Д.А.
Автор(и) (англ): 
Rуzhаkov Dmуtrо
Ключові слова (укр): 
реінжиніринг; підрядне підприємство (ПП); проект реінжинірингу підрядного підприємства (проект РІПП); мультикритеріальна оцінка проекту РІПП; управління; економічна діагностика; процесний підхід; система управління підприємством
Ключові слова (рус): 
реинжиниринг; подрядное предприятие; проект реинжиниринга подрядного предприятия (проект Рипп); мультикритериальная оценка проекта Рипп; управление; экономическая диагностика; процессный подход; система управления предприятием
Ключові слова (англ): 
reengineering; contractor (PP); project of reengineering of the contracting enterprise (project RIPP); multicriteria assessment of the RIPP project; management; economic diagnostics; process approach; enterprise management system
Анотація (укр): 
На основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах виявлено нагальність та операційні особливості реінжинірингу для підприємств підрядного будівництва; визначено зміст, спрямування та масштаб трансформацій операційної системи та оргструктури підрядного підприємства у форматі проекту реінжинірингу. Обґрунтовано економічні та функціонально-часові характеристики технології Ваlanced Scorecard (BSC), або системи збалансованих показників (СЗП) в проектах реінжинірингу на підрядному підприємстві (РІПП). Забезпечено формалізований супровід процесам адміністрування проекту реінжинірингу на будівельному підприємстві, що підлягає модернізації. Обґрунтовано потребу в розробленні методичного підходу BSC щодо оцінювання стану процесів і підприємства залежно від стадії життєвого циклу виробничо-економічної системи через реінжиніринг проекту згідно з поточними потребами та стратегічними пріоритетами підрядного підприємства.
Анотація (рус): 
На основе исследования теоретических и методических подходов к реинжинирингу бизнес-процессов на предприятиях выявлена актуальность и операционные особенности реинжиниринга для предприятий подрядного строительства; определено содержание, направление и масштаб преобразований операционной системы и оргструктуры подрядного предприятия в формате проекта реинжиниринга. Обоснованы экономические и функционально-временные характеристики технологии Ваlanced Scorecard (BSC), а также системы сбалансированных показателей (ССП) в проектах реинжиниринга на подрядном предприятии (Рипп). Обеспечено формализованное сопровождение процессам администрирования проекта реинжиниринга на строительном предприятии, подлежащем модернизации. Обоснована необходимость в разработке методического подхода BSC по оценке состояния процессов и предприятия в зависимости от стадии жизненного цикла производственно-экономической системы через реинжиниринг проекта в соответствии с текущими потребностями и стратегическими приоритетами подрядного предприятия.
Анотація (англ): 
On the basis of the study of theoretical and methodological approaches to reengineering business processes at enterprises, the urgency and operational features of reengineering for contracting enterprises were identified. The content, direction and scale of the transformations of the operating system and the organizational structure of the contracting company in the format of the reengineering project are determined. The economic and functional-time characteristics of the Vlanced Scorecard (BSC) or Balanced Scorecard (RPM) in reengineering projects at the subcontractor (RIPP) are substantiated. The formal support to the reengineering project administration processes at the construction company, which is subject to modernization, is provided. The necessity of developing the methodological approach of BSC for assessing the state of processes and the enterprise depending on the stage of the life cycle of the production-economic system through reengineering the project in accordance with the current needs and strategic priorities of the subcontractor is substantiated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M.Хаммер, Д. Чампі. – СПб., 2000. – 332 с.
  2. Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology. 1993, Boston, MA. : Harvard Business School Press.
  3. Manganelli R., Klein M. The Reengineering Handbook: A Step-By-Step Guide to Business Transformation. 1994, New York: Amacom.
  4. Kodak Corp. Overview of Kodak Reengineering Methodology. In: Beyond the Basics of Reengineering: Survival Tactics for the ‘90s. Institute of Industrial Engineers (ed.). White Plains, N.Y.: Quality Resources.
  5. Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. Захаров; под ред. А.О. Блинова. – М.: Юнити-дана, 2010. – 343 с.
  6. Череп А.В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості: монографія /
    А.В. Череп, К.Л. Потопа, О.В. Ткаченко. – К.: Кондор, 2009. – 368 с.
  7. Баринов, В. А. Реинжиниринг: сущность и методология [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002369.html – Назва з титул. екрану
  8. Таранюк Л.М., Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес - процесів підприємств / Л.М. Таранюк, О.М. Запорожченко // Механізм регулювання економіки. – № 4 – 2011 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_15.

 

References: 

1. Khammer, M. and Champi, D. (2000). Reengineering the Corporation: A Manifesto revolution in business. SPb., Russia, 332.

2. Davenport, T. (1993). Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology. Boston, MA.: Harvard Business School Press.

3. Manganelli, R., Klein, M. (1994). The Reengineering Handbook: A Step-By-Step Guide to Business Transformation. New York : Amacom.

4. Kodak Corp. Overview of Kodak Reengineering Methodology. In: Beyond the Basics of Reengineering: Survival Tactics for the ‘90s. Institute of Industrial Engineers (ed.). White Plains, N.Y. : Quality Resources.

5. Blinov, A.O., Rudakova, O.S. & Zaharov, V.Ja. (2010). Business Process Reengineering. Moscow, Russia:
Juniti-dana, 343.

6. Cherep, A.V., Potopa, K.L. & Tkachenko, O.V. (2009). Reengineering - management philosophy of the food industry. Kyiv, Ukraine: Kondor, 368.

7. Barinov, V.A. "Reengineering: the nature and methodology", [Online], available at: http://http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002369.html

8. Taraniuk, L.M. and Zaporozhchenko, O.M. (2011). Organizational Principles of Reengineering business - processes companies, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4, [Online], business review, 1990, No.4, available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_15.