МОДЕЛІ ЦІЛЬОВОГО ВИБОРУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ІНДИКАТОРІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕТИМОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛИ ЦЕЛЕВОГО ВЫБОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ: ЭТИМОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЯ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ
Заголовок (англійською): 
MODELS OF TARGET SELECTION OF REPRESENTATIVE INDICATORS OF ACTIVITIES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES: THE ETYMOLOGY AND TYPOLOGY OF SYSTEMS OF DIAGNOSTICS
Автор(и): 
Рижакова Г.М.
Приходько Д.О.
Предун К.М.
Лугіна Т.С.
Коваль Т.С.
Автор(и) (англ): 
Ryzhakova Galyna
Prykhodko Dmitry
Predun Konstantin
Lugyna Tatyana
Koval Timur
Ключові слова (укр): 
інвестиційно-будівельний проект; мобільна будівельна організації; функціонально-економічна діагностика; операційна система; «конструктив» організаційної структури управління ІБП
Ключові слова (рус): 
инвестиционно-строительный проект; мобильная строительная организация; функционально-экономическая диагностика; операционная система; «конструктив» организационной структуры управления ИСП
Ключові слова (англ): 
investment-construction project for mobile construction organizations; functional-economic diagnosis; the operating system; "constructive" organizational structure of the ІСР management
Анотація (укр): 
Вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, створення та впровадження інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту, який презентується і досліджується як мобільна організація (підприємство) специфічного типу. В якості першої складової запровадженої методико-аналітичної системи функціонально-економічної діагностики інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) розроблено модель «Будівельний проект – мобільне підприємство» (БП-МП). На основі модернізації змісту операційної системи ІБП модель пропонує формування організаційних структур управління (ОСУ) ІБП у форматі мобільного підприємства здійснювати на базі інтеграції «конструктивів ОСУ ІБП» – фрагментів ОСУ мобільного підприємства на різних рівнях. Основу керуючого осередка створюваної ОСУ МП ІБП складає проектний офіс, що координує діяльність аналітичних груп на середньому рівні ОСУ та матрично-упорядкованими підрозділами на нижньому рівні реалізації ІБП.
Анотація (рус): 
Решена актуальная научно-прикладная задача создания и внедрения инструментария функционально-экономической диагностики инвестиционного строительного проекта, который презентуется и исследуется как мобильная организация (предприятие) специфического типа. В качестве первой составляющей предложенной методико-аналитической системы функционально-экономической диагностики инвестиционно-строительного проекта (ИСП) разработана модель «Строительный проект – мобильное предприятие» (СП-МП). На основе модернизации содержания операционной системы ИСП модель предлагает формирование организационных структур управления (ОСУ) ИСП в формате мобильного предприятия осуществлять на базе интеграции «конструктивов ОСУ ИСП» – фрагментов ОСУ мобильного предприятия на разных уровнях. Основу управляющего ядра создаваемой ОСУ МП ИСП составляет проектный офис, координирующий деятельность аналитических групп на среднем уровне ОСУ и матрично-упорядоченными подразделениями на нижнем уровне реализации ИБП.
Анотація (англ): 
This paper deals with important scientific and applied task of opening, creation and implementation of instrumentation functional-economic diagnostic of the investment construction project, which is submitted to and investigated how mobile the organization (enterprise) the specific type. As the first component introduced by the author of the methodical-analytical system of functional economic diagnostics of the ІСР developed a model of the "Construction project of mobile business". On the basis of modernization of the content of the operating investment construction project (ІСР) system model proposes the formation of organizational structures of management of the ІСР in the mobile enterprise to carry out on the basis of integration "constructs OSU ІСР" – fragments of WASP mobile enterprise at various levels. The basis of the control cores created OSU MP ІСР is a project office that coordinates the work of analytical groІСР the average level of WASP and matrix-equipped units on the lower level of implementation of the ІСР.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
22 Февраль 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль // Управление – это наука и искусство. – М. : Республика, 1992. – 352 с.

2. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике / Вячеслав Павлович Соловьев. – К.: Феникс, 2006. – 560 с. – (Синергетические эффекты инноваций).

3. Науменко Е.О. К вопросу о моделях управления инновационным процессом на предприятии в современных условиях [Електронний ресурс] / Е.О. Науменко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2006. – № 20(04). – С. 1-17. – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2006/04/pdf/03.pdf

4. Споткай Д.В. Управление инновационным процессом на предприятии [Електронний ресурс] / Д.В. Споткай // ФЭН-Наука. – 2012. – № 6. – С. 1-2. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-innovatsionnym-protsessom-na-predpriyatii

5. Твис Б. Управление научно-техническими нововведениями: пер. с англ. / Твис Б. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.

6. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Шумпетер Йозеф Алоиз. – М. : Прогресс, 1982. – 174 с.

7. Niek D du Preez. An Innovation Process Model for Improving Innovation Capability [Електронний ресурс] / Niek D du Preez, Louis Louw, Heinz Essmann // Journal of High Technology Management Research. – 2014. – No. 26. – Р. 1-24. // Режим доступу: https://www.researchgate.net

 

References: 

1. Fayol, A. (1992). General and industrial management. Moscow, Russia: Respublika, 352.

2. Solovyev, V.P. (2006). The innovation activity as a system process in a competitive economy. Kyiv, Ukraine: Fenik, 560. (Synergistic effects of innovation).

3. Naumenko, Ye.O. (2006). To the issue of the model of innovative process management in the enterprise in modern conditions., Politematicheskiy setevoy elektronnyiy nauchnyiy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 20(04), 1-17, available at: http://ej.kubagro.ru/2006/04/pdf/03.pdf (access date July 06, 2016).

 4. Spotkay, D.V. (2012). The management of innovative processes at the enterprise. FEN-Nauka, 6, 1-2, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-innovatsionnym-protsessom-napredpriyatii (access date July 06, 2016).

5. Tvis, B. (1989). The management of scientific and technical innovations. Translation from English. Moscow, Russia: Ekonomika, 271.

6. Shumpeter, Y. (1982). The theory of economic development. Moscow, Russia: Progress, 174.

7. Du Preez, Niek D, Louw, Louis, Essmann, Heinz. (2014). An Innovation Process Model for Improving Innovation Capability. Journal of High Technology Management Research, 26, 1-24. Available at: https://researchgate.net/publication/266444507_An_Innovation_Process_Model_for_Improving_Innovation_ Capability_An_Innovation_Process_Model_for_Improving_Innovation_Capability (access date August 01, 2016).