ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Заголовок (російською): 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Заголовок (англійською): 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STRATEGIC MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Автор(и): 
Юрченко Ю.О.
Автор(и) (англ): 
Yurchenko Julia
Ключові слова (укр): 
місія; стратегічне управління; стратегічний аналіз; стратегічні цілі; стратегія
Ключові слова (рус): 
миссия; стратегическое управление; стратегический анализ; стратегические цели; стратегия
Ключові слова (англ): 
mission; strategic management; strategic analysis; strategic goals; strategy
Анотація (укр): 
Сучасний стан функціонування будівельних підприємств характеризується істотною складністю, комплексністю, мінливістю та динамізмом. Саме тому успішне функціонування будівельного підприємства можливе за розвиненої системи стратегічного управління будівельним підприємством, що спирається на систему стратегічного аналізу. У статті на основі проведеного аналізу узагальнені методологічні положення здійснення стратегічного аналізу діяльності будівельних підприємств, включаючи характеристику його сутності та процедурних аспектів. Розкрита сутнісна характеристика стратегії будівельних підприємств і обґрунтована необхідність її розроблення із використанням комплексного системно-ситуаційного підходу. Представлене авторське бачення процесу формування і реалізації стратегії будівельних підприємств із описом змісту основних його визначальних етапів та у якості підсумку сформульовано методологічні рекомендації щодо формування і реалізації стратегії будівельних підприємств. Підсумовуючи вищезазначене, вважається доцільним розглядати стратегічне управління будівельним підприємством як сучасний інструмент управління розвитком будівельного підприємства, що спирається на інтелектуальний капітал як провідний актив і основу функціонування підприємства, який орієнтує діяльність підприємства на запити споживачів, дозволяє гнучко реагувати, адаптуватись до динаміки змін зовнішнього середовища та своєчасно реалізувати зміни на підприємстві.
Анотація (рус): 
Современное состояние функционирования строительных предприятий характеризуется существенной сложностью, комплексностью, изменчивостью и динамизмом. Именно поэтому успешное функционирование строительного предприятия возможно при наличии развитой системы стратегического управления строительным предприятием, которая опирается на систему стратегического анализа. В статье на основе проведенного анализа обобщены методологические положения осуществления стратегического анализа деятельности строительных предприятий, включая характеристику его сущности и процедурных аспектов. Раскрыта сущностная характеристика стратегии строительных предприятий и обоснована необходимость ее разработки с использованием комплексного системно-ситуационного подхода. Представлено авторское видение процесса формирования и реализации стратегии строительных предприятий с описанием содержания основных его определяющих этапов и в качестве вывода сформулированы методологические рекомендации по формированию и реализации стратегии строительных предприятий. В качестве вывода считается целесообразным рассматривать стратегическое управление строительным предприятием как современный инструмент управления развитием строительного предприятия, который опирается на интеллектуальный капитал как ведущий актив и основу функционирования предприятия, ориентирует деятельность предприятия на запросы потребителей, позволяет гибко реагировать, адаптироваться к динамике изменений внешней среды и своевременно реализовать изменения на предприятии.
Анотація (англ): 
The aim of the article is to determine the theoretical and methodological provisions and justification of practical recommendations for improving the strategic management of construction enterprises. The article on the basis of the conducted analysis summarizes methodological provisions of carrying out strategic analysis of activity of the construction enterprises, including a description of its essence and procedural aspects. Article also discloses characteristic of the construction enterprises strategy and the necessity of its development using an integrated system and situational approach. The author's vision of the process of formation and implementation of the construction enterprises strategy with a description of the content of its main defining stages is represented and as a result the article formulates methodical recommendations on the formation and realization of construction enterprise strategy. As a conclusion it is appropriate to consider the strategic management of the construction company as a modern management tool of the construction enterprise, which is based on intellectual capital as a leading asset and the foundation of the enterprise, which orients the activities on the demands of consumers, allows flexibly respond and adapt to dynamic changes of the environment and in time implement changes within the enterprise.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с.

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – СПб-Киев: Вильямс, 2008 . – 672 с.

3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 214 с.

4. Белошапка В. А., Загорий Г. В. Стратегическое управление: Принципы и международная практика / В. Белошапка, Г. Загорий. – К.: Абсолют-В, 1998. – 352 с.

5. Наливайко А. Теорія стратегій підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку : [Монографія] /
А. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2001. – 227 с.

6. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон,
А. Дж.Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1998. – 576 с.

7. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

 

References: 

1. Ansoff, I. (1999). New corporate strategy. SPb.: Piter, 416.

2. Meskon, M., Albert, M., Hedouri, F. (2008). Basic concepts of management. SPb-Kiev: Vilyams, 672.

3. Kaplan, R., Norton, D. (2008). Balanced system of indicators. From strategy to action. M.: Olimp-Biznes, 214.

4. Beloshapka, V.A., Zahoryy H.V. (1998). Strategic management: principles and international practice. K.: Absolyut-V, 352.

5. Nalyvayko, A. (2001). Theory of strategy of enterprises. Current state and development prospectives. K.: KNEU, 227.

6. Tompson, A.A. (1998). Strategic management. Art of strategy development and implementation. M.: Banky y byrzhy, YuNITI, 576.

7. Shershnova, Z.E. (2004). Strategic management. K.: KNEU, 699.