ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ В УПРАВЛІННІ НЕГАТИВНИМИ ВПЛИВАМИ ДИНАМІЧНОГО ОТОЧЕННЯ НА ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ В УПРАВЛЕНИИ НЕГАТИВНЫМИ ВЛИЯНИЯМИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ НА ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
Заголовок (англійською): 
APPLICATION OF SYSTEM DYNAMICS IN MANAGEMENT OF NEGATIVE INFLUENCES OF DYNAMIC RESPONSE TO PROJECTS AND PROGRAMS
Автор(и): 
Кубявка Л.Б.
Автор(и) (англ): 
Kubiavka Liubov
Ключові слова (укр): 
впливи; проект; програма; негативні впливи; динамічне оточення; управління проектами
Ключові слова (рус): 
влияние; проект; программа; негативные влияния; динамическое окружение; управление проектами
Ключові слова (англ): 
impacts; project; program; negative influences; dynamic environment; project management
Анотація (укр): 
Досліджено негативні впливи динамічного оточення на проекти та програми. Виділено особливості та розглянуто впливи динамічного оточення на характеристики проектів та програм. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, працівників місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Отже з’являється необхідність оцінити рівень розвитку існуючої системи управління проектами, в результаті чого можливим є виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення шляхом застосування підходу системної динаміки. Охарактеризовано результати таких впливів. Сформульовано понятійний простір для формального управління негативними впливами на проекти та програми.
Анотація (рус): 
Исследованы негативные влияния динамического окружения на проекты и программы. Выделены особенности и рассмотрены влияния динамического окружения на характеристики проектов и программ. Большинство современных программ и проектов ориентирована на «результат» и не учитывает жизненные ценности участников, приводит к неудовлетворенности заказчиков и получателей благ, работников местом и условиями работы. Также наблюдается узконаправленный взгляд на результаты реализации программ и проектов, то есть удовлетворение одной потребности за счет потери других. Поэтому появляется необходимость оценить уровень развития существующей системы управления проектами, в результате чего возможно выявление проблем проектного менеджмента и разработка мероприятий по их устранению путем применения подхода системной динамики. Охарактеризованы результаты таких воздействий. Сформулировано понятийное пространство для формального управления негативными воздействиями на проекты программы.
Анотація (англ): 
The negative effects of dynamic environment on projects and programs are investigated. The peculiarities and the influence of the dynamic environment on the characteristics of projects and programs are considered. Most of the modern programs and projects are focused on the "result" and do not take into account the vital values of the participants, which leads to dissatisfaction of customers and recipients of goods, employees with the place and working conditions. There is also a narrowly focused view on the results of the implementation of programs and projects, that is, the satisfaction of one need by the loss of others. Therefore, there is a need to assess the level of development of the existing project management system, as a result of which it is possible to identify problems of project management and to develop measures to avoid them, by applying the approach of system dynamics. Characterized by the results of such influences. Formulated conceptual space for formal management of negative impacts on project projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Литература: 
 1. Медведєва О.М. Формалізація базових характеристик середовища взаємодії проектів [Текст] / О.М. Медведєва // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип.10 – С. 61-71.
 2. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2013 в управлении проектами [Текст] / В.И. Куперштейн. – СПб: БХВ, 2014 – 432 с.
 3. Teslia I.M. Enterprise Information Planning – new class in information technologies of higher educational institutionsof Ukraine [Текст] / I.M. Teslia, N.I. Yehorchenkova, O.V. Iegorchenkov, Y.I Kataieva // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – Kharkiv −2016. – №4/2(82). – P.11-24.
 4. Єгорченкова Н.Ю. Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства [Текст] / Н.Ю. Єгорченова, Н.В. Оберемок, Ю.Л. Хлевна // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №28. – С. 63-67.
 5. Yehorchenkova N. The conception of project-oriented enterprise information resources system management technology creation [Текст] / N. Yehorchenkova, O. Yehorchenkov, Y. Kataieva, G. Zaspa // Journal of technology and exploitation in mechanical engineering. – Poland. – 2016. – №2. – C. 60-66.
 6. Teslia, I. et al. (2016). Control of informational Impacts on project management. Data Stream Mining and Processing" (DSMP'2016(23.08-26.08). L., 387–392.
 7. Тесля, Ю.М. Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів [Текст] / Ю.М. Тесля, І.І. Оберемок, О.Г. Тімінський // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2008. – №2. – С.100-105.
 8. Тесля, Ю.М. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем [Текст] / Ю.М. Тесля, А.О. Білощицький, Н.Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем. – 2010. – №1. – С. 16 – 20.
 9. Каюк, П.В. Інформаційна система комунікативно – розподіленого управління проектами [Текст] / П.В. Каюк, Н.Ю. Тесля, І.В. Меркушева // Управління розвитком складних систем. – 2010.– №3. – С. 23–26.
 10. Кубявка Л. Б. Peculiarities of academic mobility in the context of ukrainian higher education / Л. Б. Кубявка,
  М. А. Беліченко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2016. — № 2. — С. 171-174.
 11. Рач В.А. Идентификация компетентности в сфере управления проектами / В.А Рач., О.В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В. А. Рач. – 2007. – №1 (21). – С. 143 – 160.

 

References: 
 1. Medvedeva, O.M. (2012). Formalization of the basic characteristics of the project interaction environment. Management of development of complex systems, 10, 6171.
 2. Cooperstein, V.I. (2014). Microsoft Project 2013 Project Management. SPb: BHV, 432.
 3. Teslia, I.M. (2016). Enterprise Information Planning – a new class in information technologies of higher education institutions of Ukraine [Text] / I.M. Teslia, N.I. Yehorchenkova, O.V. Iegorchenkov, Y.I Kataiev // Eastern European Journal of Eenterprise Technologies, 4/2 (82), 1124.
 4. Egorchenkoova, N.Yu. (2016). Concept of planning of information resources of a project-oriented enterprise [Text] / N.U. Egorchenkoova, N.V. Obereko, Yu.L. Hlevna // Management of development of complex systems, 28, 6367.
 5. Yehorchenkova, N. (2016). The concept of project-oriented enterprise information resources system management technology creation [Text] / N. Yehorchenkova, O. Yehorchenkov, Y. Kataieva, G. Zaspa // Journal of technology and exploitation in mechanical engineering, 2, 6066.
 6. Teslia, I. et al. (2016). Control of informational impacts on project management. Data Stream Mining and Processing "(DSMP'2016 (Aug. 23, 2008), L., 387392.
 7. Tesla, Yu.M. (2008). System organization of managerial interactions as a tool for increasing the efficiency of complex projects implementation [Text] / Yu.M. Tesla II Oberekom, O.G. Tyminsky // Bulletin of Cherkasy State Technological University, 2, 100105.
 8. Tesla, Yu.M. (2010). Information technology of project management based on ERPP (enterprise resources planning in project) and APE (administrated projects of the enterprise) systems [Text] / Yu.M. Teslya A.O. Beloshchitsky, N.Yu. Tesla // Management of development of complex systems, 1, 16 20.
 9. Kayuk, P.V. (2010). Information system of communicatively distributed project management [Text] / P.V. Kayuk, N.Yu. Teslya, IV Merkusheva // Management of the development of complex systems, 3, 2326.
 10. Kubiavka, L.B. (2016). Peculiarities of academic mobility in the context of Ukrainian higher education / L.B. Kubiavka, M.A. Belichenko // Science and technology of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine, 171174.
 11. Rach, V., Biriukova, O. (2007). Identification of competence in the sphere of management of projects. Project management and production development, 1(21), 143 160.