ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Заголовок (англійською): 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ELECTRONIC PROJECT MANAGEMENT
Автор(и): 
Медведєва О.М.
Єгорченкова Н.Ю.
Автор(и) (англ): 
Medvedeva Olena
Yehorchenkova Nataliia
Ключові слова (укр): 
електронне управління проектами; організаційна структура; команда проекту
Ключові слова (рус): 
электронное управление проектами; организационная структура; команда проекта
Ключові слова (англ): 
electronic project management; organizational structure; project team
Анотація (укр): 
Запропоновано розглянути організаційну структуру електронного управління проектами. Показано розподіл функцій, визначення взаємозв’язку і підпорядкування між учасниками команди проектів. Описано ключові ролі е-РМ, до яких належать: відповідальний за електронний проектний менеджмент, адміністратор, ментор, виконавці та субвиконавці. Показано, що взаємодії між вказаними ролями утворюють зони відповідальності членів команд проектів, які являють собою піраміди взаємодій. На основі цих взаємодій побудована пірамідальна організаційна структура, яка застосовується для електронного проектного менеджменту. Формально представлені всі взаємодії між ролями проекту, а також взаємодії ролей з електронним менеджером проектів. Розглянуто приклад формування плану проекту в електронному менеджері проектів.
Анотація (рус): 
В статье предложено рассмотреть организационную структуру электронного управления проектами. Показано распределение функций, определение взаимосвязи и подчинения между участниками команды проектов. Описаны ключевые роли е-РМ, к которым относятся: ответственный за электронный проектный менеджмент, администратор, ментор, исполнители и субисполнители. Показано, что взаимодействия между указанными ролями образуют зоны ответственности членов команд проектов, представляющие собой пирамиды взаимодействий. На основе этих взаимодействий построена пирамидальная организационная структура, которая применяется для электронного проектного менеджмента. Формально представлены все взаимодействия между ролями проекта, а также взаимодействия ролей с электронным менеджером. Рассмотрен пример формирования плана проекта в электронном менеджере проектов.
Анотація (англ): 
Organizational structure is one of the main components of project management at enterprises. Knowledge in the field of project management organization should ensure the coordination and interdependence of the activities of subjects and objects of the management process. The article proposes to describe the organizational structure and the system of interactions in it on the project-oriented enterprise through the lens of the functions of electronic project management. The key roles of electronic project management are determined by the tasks that need to be solved in project management with taking into account that project management will be implemented in the information environment of modern computers. The key roles of e-project management include: responsible for electronic project management, administrator, mentor, executives, and sub-executives. Interactions between these roles form areas of responsibility of project team members, which represent pyramid interactions. It is precisely such organizational structure (pyramid) that will be at the heart of electronic project management. Based on the concepts, models and methods for organizing the interaction in the electronic project management, the role-based functional environment of the team members are defined, and the interactions that determine this environment are described. An example of the project plan in the electronic project management, as well as the interaction of project team members with each other and the electronic project management in phases, is considered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Ноябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ
Литература: 
 1. Єгорченкова Н.Ю. Концептуальні основи побудови системи електронного управління інформаційними проектами [Текст] / Н.Ю.Єгорченкова // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 2017 –  23 (1245) – С. 100-104
 2. Yehorchenkova N. Development of principles and method of electronic project management [Текст] / Teslia I.,  Yehorchenkova N., Yehorchenkov O., Kataieva Y.,  Zaspa G., Khlevna I. Східно-Європейський журнал передових технологій − 2017− №5/3(89). – С.23-29
 3. Teslia I PrimaDoc – an enterprise information management system: implementation of the development and deployment project [Текст] / Yehorchenkov O., Boyko N., Teslia I., Khlevna I., Ivanov I., Kubiavka L., Latysheva T., Yehorchenkova N.,  Kravchuk N. The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 21-23, 2017 Bucharest, Romania, P.923-929
 4. Егорченков А.В. Информационное взаимодействие в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ [Текст] / А.В. Егорченков, А.Б. Лисицин // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №17. – С. 19-24.
 5. Teslia I.M. Enterprise Information Planning – new class in information technologies of higher educational institutions of Ukraine [Текст] / Teslia I.M., Yehorchenkova N.I., Iegorchenkov O.V., Kataieva Y.I // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – Kharkiv −2016 –  №4/2(82) – P.11-24
 6. Clark K.B. Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency, and quality/ Wheelwright S.C., Clark K.B.// Free Press– New York:– 1992.
 7. Медведєва О.М. Середовище взаємодії зацікавлених сторін проекту як об’єкт управління проекту сприяння процесам розвитку організації / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 2(38). – С. 151-161
 8. Galbraith J.R. Designing complex organizations /Galbraith J.R.– Reading, MA: AddisonWesley – 1973.
 9. Хромченко Л.Г. Теоретические основы организации информационной деятельности [Текст] / Л.Г.Хромченко, С.М.Панин//– Харьков-Симферополь: МСУ, СВА МСУ, 2004.– 503с.
 10. Тесля Ю.М. Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів [Текст] / Ю.М. Тесля, І.І. Оберемок, О.Г. Тімінський // Вісник ЧДТУ. – 2008. – №2.

 

References: 
 1. Yehorchenkova, N. (2017). Conceptual foundations for building an electronic management system for information projects. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Kharkiv, Ukraine. 23 (1245), 100-104
 2. Teslia, I., Yehorchenkova, N., Yehorchenkov, O., , Kataieva, Y.,  Zaspa, G. & Khlevna, I. (2017). Development of principles and method of electronic project management. Eastern-European Journal of Enterprise Technology. Kharkiv, Ukraine. №5/3(89), 23-29
 3. Yehorchenkov, O., Boyko, N., Teslia, I., Khlevna, I., Ivanov, I., Kubiavka, L. & et. (2017). PrimaDoc – an enterprise information management system: implementation of the development and deployment project (2017). The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (pp 923-929).
 4. Yehorchenkov, A.V. & Lysytsyn, A.B. (2014). Informational Interaction in the process management portfolios resources projects and programs. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 17, 19-24.
 5. Teslia, I.M.,Yehorchenkova, N.I., Iegorchenkov, O.V., Kataieva, Y.I. (2016). Enterprise Information Planning – new class in information technologies of higher educational institutions of Ukraine. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies.  Kharkiv, Ukrane: 4/2(82), 11-24.
 6. Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992). Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency, and quality. Free Press, New York.
 7. Medvedeva, O.M. (2011). Interaction environment of the project stakeholders as an object of project management assistance to the organization's development processes. Project management and production development. Lugansk, Ukraine. 2(38), 151-161.
 8. Galbraith, J.R. (1973). Designing complex organizations. Reading, MA: Addison Wesley.
 9. Khromchenko, L.G. & Panin, S.M. (2004). Theoretical bases of the organization of information activities. Institute of the East and Africa. Kharkiv and Simferopol, Ukraine: 503.
 10. Teslia, Y.M., Oberemok, I.I. & Timinskyy, O.H. (2008). System organization management interactions as a tool to enhance the efficiency of the implementation of complex projects. Bulletin CSTU, 2.