ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ВІДКРИТОЇ БАЗИ МОДЕЛЕЙ СППР З ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Заголовок (російською): 
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ОТКРЫТОЙ БАЗЫ МОДЕЛЕЙ СППР ПО ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Заголовок (англійською): 
APPROACH TO BUILDING AN OPEN MODELS BASE OF THE DSS FOR THE EVALUATION OF TECHNOGENIC SECURITY INVESTMENT PROJECTS
Автор(и): 
Красовська Г.В.
Ізмайлова О.Г.
Автор(и) (англ): 
Krasovska Hanna
Izmailova Olha
Ключові слова (укр): 
система підтримки прийняття рішень; сценарний підхід; база моделей відкритого типу; система керування базою моделей
Ключові слова (рус): 
система поддержки принятия решений; сценарный подход; база моделей открытого типа; система управления базой моделей
Ключові слова (англ): 
decision support system; scenario approach; open type models base; model database management system
Анотація (укр): 
В умовах сьогодення суттєво зріс рівень терористичної й техногенної небезпеки для населення і територій України. Водночас експертами зазначається значне зростання альтернативних пропозицій інноваційних продуктів (ІП) техногенної безпеки. В процесі аналізу, оцінки та прогнозування динаміки впровадження та подальшого вдосконалення ІП необхідно розглядати та враховувати їх різноаспектні властивості. На сьогодні одним з найперспективніших напрямів у вирішенні питань аналізу слабкоструктурованих даних великого об’єму та раціонального використання інтуїції, досвіду і знань експертів у предметній області є системи підтримки прийняття рішень (СППР), що ґрунтуються на застосуванні сценарного аналізу та технологічного передбачення. Було проаналізовано існуючі підходи до створення динамічної СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки, запропоновано архітектуру такої системи. Значну увагу приділено засадам побудови системи керування базою моделей відкритого типу, яка дозволяє завантажувати в систему моделі, шукати та обирати адекватні моделі, проводити їх налаштування та інтеграцію в єдиний сценарій. Наведено результати практичної програмної реалізації запропонованого архітектурного рішення.
Анотація (рус): 
В современных условиях существенно возрос уровень террористической и техногенной опасности для населения и территорий Украины. В то же время экспертами отмечается значительный рост альтернативных предложений инновационных продуктов (ИП) техногенной безопасности. В процессе анализа, оценки и прогнозирования динамики внедрения и дальнейшего совершенствования ИП необходимо рассматривать и учитывать их разноаспектные свойства. На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений в решении вопросов анализа слабоструктурированных данных большого объема и рационального использования интуиции, опыта и знаний экспертов в предметной области являются системы поддержки принятия решений (СППР), основанные на применении сценарного анализа и технологического предвидения. Были проанализированы существующие подходы к созданию динамической СППР, предложена архитектура такой системы. Значительное внимание уделено принципам построения системы управления базой моделей открытого типа, которая позволяет загружать в систему модели, искать и выбирать адекватные модели, проводить их настройки и интеграции в единый сценарий. Приведены результаты практической программной реализации предложенного архитектурного решения.
Анотація (англ): 
In modern conditions, the level of terrorist and technogenic danger has significantly increased for the people and territories of our state. At present, experts note a significant increase in alternative proposals for different types of technogenic security innovative products (IP). It is necessary to consider and take into account the different properties of IP in analyzing, evaluating and predicting the dynamics of implementation and further improving them. Decision Support Systems (DSS) are the most promising trends in the big data analysis, the use of experts intuition and expertisе. The existing approaches to the creation of dynamic DSS were analyzed, the system architecture was proposed. Considerable attention was paid to the principles of constructing an open type models base management system that allows to load models into the system, to search for and select adequate models, to carry out their settings and integration into a single scenario. The results of practical program implementation for proposed architectural solution are presented.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
13 Ноябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Указ Президента України № 92/2016. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України" [Текст] : Указ від 18 бер. 2016 р. № 92/2016 // Уряд. кур’єр. – 2016. – № 52, 18 бер. – С. 11-17.
 2. Звіт за результатами проведення ХV міжнародного виставкового форуму «Технології захисту / ПОЖТЕХ – 2016» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.iec-expo.com.ua/uk/tz-pozhtekh-2016-ua.html.
 3. Інноваційний датчик задимленості для системи пожежної безпеки (проект, що переміг на Фестивалі інноваційних проектів “Sikorsky Challenge 2016”) [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://kpi.ua/1637-3.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації». Звіт. [Електронний ресурс] // Науково-освітній портал навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.edu-mns.org.ua.
 5. Згуровский М.З. Информационная платформа сценарного анализа задач технологического предвидения / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова // Кибирнетика и системный анализ. —2003.— С. 112 – 124.
 6. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Стратегия инновационной деятельности на основании методологии технологического предвидения //Реєстрація, зберігання і обробки даних. Т.12, № 2.-2010. -С. 103-112.
 7. Сценарный анализ динамики поведения социально-экономических систем / [Кульба В.В., Ко- нонов Д.А., Ковалевский С.С. и др.]. – М. : ИПУ РАН, 2002. – 122 c.
 8. Щербина О.А. Краткое введение в AMPL – современный алгебраический язык моделирования. – Препринт. – 2012. – 329 с.
 9. Рыжаков А.Н., Щербина О.А. Современные проблемы математического моделирования в исследовании операций // Динамические системы. – 2006. – Вып. 21. – С. 115-129.
 10. Гожий А. П. Системные технологии генерации и анализа сценариев / А. П. Гожий, И. И. Коваленко // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи . – 2005. – № 2. – С. 89-96.

 

References: 
 1. Decree of the President of Ukraine No. 92/2016. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 4, 2016 "On the Concept of the Development of the Security and Defense Sector of Ukraine" (2016) Kyiv, Ukraine : Government Courier, 52, 11-17.
 2. Report on the results of the XIII International Exhibition Forum "Protection Technologies / FIREWORKS – 2016" (2016). Retrieved from http://www.iec-expo.com.ua/uk/tz-pozhtekh-2016-ua.html
 3. Innovative smoke detector for fire safety system (a project that won the Sikorsky Challenge 2016 Festival of Innovation Projects) (2016). Retrieved from http://kpi.ua/1637-3
 4. International scientific and practical conference "Fire and technogenic safety. Theory, practice, innovation". Report. (2016). [Scientific and educational portal of educational institutions of the State Service of Ukraine for Emergencies] Retrieved from http://www.edu-mns.org.ua.
 5. Zgurovsky, M.Z. & Pankratova, N.D. (2013). Information platform for scenario analysis of technological foresight problems. Kyiv, Ukraine: Cybernetics and Systems Analysis, 4, 112–125.
 6. Zgurovsky, M.Z. & Pankratova, N.D. (2010). Strategy of innovation activity on the basis of the methodology of technological foresight. Kyiv, Ukraine: Registration, storage and processing of data, 12(2), 103–112.
 7. Kulba, V.V., Kononov, D.A., Kovalevsky, S.S. et. al. (2002). Scenario analysis of the dynamics of behavior of social and economic systems. Moscow, Russia: IPU RAN, 122.
 8. Shcherbyna, O.A. (2012). A short introduction to AMPL is a modern algebraic modeling language. Preprint, 329.
 9. Ryzhakov, A.N. & Shcherbina, О.А. (2006). Modern problems of mathematical modeling in operations research. Dynamic systems, 21, 115-129.
 10. Gozhyj, A.P. & Kovalenko, I.I. (2005). System technologies of generation and analysis of scenarios. Automation. Electro-technical complexes and systems, 2, 89-96.