ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

Заголовок (російською): 
СБОР ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ
Заголовок (англійською): 
INFORMATION GATHERING ABOUT THE RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF UKRAINIAN SCIENTISTS
Автор(и): 
Андрашко Ю.В.
Автор(и) (англ): 
Andrashko Yurii
Ключові слова (укр): 
наукометрична база даних; карулер; парсинг; павук; база науковців України
Ключові слова (рус): 
наукометрическая база данных; карулер; парсинг; паук; база ученых Украины
Ключові слова (англ): 
science-based database; crawler; parsing; spider; Database of scientists of Ukraine
Анотація (укр): 
Створення та наповнення бази даних інформацією про результати наукових досліджень українських науковців є актуальною задачею, розв’язання якої сприяє покращенню оцінювання результатів та управління науковою діяльністю. Розроблено методи збирання інформації про результати наукових досліджень із відкритих джерел інформації. Розглянуто використання цих методів на прикладі алгоритму збирання інформації про публікації певного науковця в наукометричній базі даних SCOPUS. Описано структуру мікросервісу збору інформації про результати наукових досліджень та API імпорту, які є складовими частинами інформаційно-аналітичної системи «База науковців України». Здійснено збір інформації про 221893 публікації та 1331938 цитувань українських науковців з різних відкритих джерел. Зібрана інформація є основою для подальших наукових досліджень науково-дослідної діяльності українських науковців.
Анотація (рус): 
Создание и наполнение базы данных информациею о результатах научных исследований украинских ученых является актуальной задачей, решение которой способствует повышению объективности оценки результатов и улучшению управления научной деятельностью. Разработаны методы сбора информации о результатах научных исследований в открытых источниках информации. Использование этих методов рассмотрено на примере алгоритма сбора информации о публикациях определенного ученого в наукометрической базе данных SCOPUS. Описана структура микросервиса сбора информации о результатах научных исследований и API импорта, которые являются составными частями информационно-аналитической системы «База ученых Украины». Осуществлен сбор информации о 221 893 публикациях и 1331938 цитированиях украинских ученых из различных открытых источников. Собранная информация является основой для дальнейшего анализа научно-исследовательской деятельности украинских ученых.
Анотація (англ): 
Creating and filling the database of information on the results of scientific research by Ukrainian scientists is an urgent task, the solution of which contributes to improving the evaluation of results and management of scientific activity. Methods of collecting information on the results of scientific research from open sources of information have been developed. The use of these methods in the case of an algorithm for collecting information about the publication of a certain scientist in the SCOPUS science-based database is considered. The structure of the microservice for the collection of information on the results of scientific research and the import API, which are integral parts of the information and analytical system "The base of scientists of Ukraine", is described. The information about 221893 publications and 1331938 citations of Ukrainian scholars from various open sources has been collected. The information gathered is the basis for further research on the research activities of Ukrainian scholars.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Май 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Ужгород
Литература: 
 1. Білощицький А.О. Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями: монографія [Текст] / А.О. Білощицький, П.П. Лізунов , О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко, О.В. Миронов, С.В. Білощицька. – Київ: КНУБА, 2017. – 148 с.
 2. Бурков В.Н. Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных [Текст] / В.Н. Бурков, А.А. Белощицкий, В.Д. Гогунский // Управління розвитком складних систем. – 2013. – . 15. – С. 134 – 139. DOI: 10.13140/RG.2.1.3092.8087.
 3. Титов Л.П. Анализ международного опыта оценки деятельности ученых, учреждений науки, приоритетности научных направлений [Текст] / Л.П. Титов, В.А. Филонюк, В.А. Гробунов // Перпективы развития мединицинской науки и наукометрия.– 2014. – №1. – С. 2129.
 4. Берзлев О.Ю. Сучасний стан інформаційних систем прогнозування часових рядів [Текст] / О.Ю. Берзлев // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №1. – С. 78–82.
 5. Hirsch J. E. An index to quantify an individual's scientific research output [Text] // PNAS. 2005. vol. 102, No. 46. P. 16569 – 16572. DOI: 10.1073/pnas.0507655102.
 6. Egghe L. Theory and practice of the g-index [Text] // Scientometrics. 2006. vol.69, No.1. P. 131–152. DOI:10.1007/s11192-006-0144-7.
 7. Zhang C.-T. The e-index, complementing the h-index for excess citations [Text] // PLoS ONE. 2009. Vol. 4(5): e5429. DOI: 10.1371/journal.pone.0005429.
 8. Інформаційно-аналітичніа системі «База науковців України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndb.space/.
 9. Morozov V. Projects change management in based on the projects configuration management for developing complex projects / V. Morozov, O. Kalnichenko, I. Liubyma // 9 th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Bucharest, Vol. 2, pp. 939–942, 2017.
 10. Білощицький А.О. Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної роботи [Текст] / А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко, С.В. Білощицька, О.І. Кузка // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – C. 163 – 168.
 11. Google Академія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://scholar.google.com.ua/.
 12. Scopus [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.scopus.com/.
 13. BASE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.base-search.net/.
 14. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 15. Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/.
 16. Коляда А.С. Автоматизация извлечения информации наукометрических баз [Текст] / А.С. Коляда, В.Д. Гогунский // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №16. – С. 96–99.
 17. Український індекс наукового цитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу::  http://uincit.uran.ua/.
 18. Ужгородський національний університет. DSpace репозитарій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/

 

References: 
 1. Biloshchytskyi, A.O., Lizunov, P.P, Kuchansky, A.Yu., Andrashko, Yu.V., Myronov, O.V. & Biloshchytska, S.V. (2017). Methodological basis of creating an information management environment for scientific research: monograph. Kyiv: KNUCA.
 2. Burkov, V.N., Biloshchytskyi, A.O. & Gogunskii, V.D. (2013). Citation parameters of scientific publications in scientometric databases. Management of development of complex systems, 15, 134–139. DOI: 10.13140/RG.2.1.3092.8087
 3. Titov, L., Filoniuk, V. & Gorbunov, V. (2014). Analysis of international experience in the evaluation of scientists, scientific institutions, research priorities. Prospects of development of science and scientometrics, 1, 21–29.
 4. Berzlev, O.Yu. (2013). The current state of information systems for forecasting time series. Management of development of complex systems, 13, 78–82.
 5. Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102 (46), 16569–16572. DOI: 10.1073/pnas. 0507655102 10.
 6. Egghe, L. (2006). Theory and practise of the g-index. Scientometrics, 69 (1), 131–152. DOI: 10.1007/s11192-006-0144-7 11.
 7. Zhang, C.-T. (2009). The e-Index, Complementing the h-Index for Excess Citations. PLoS ONE, 4 (5), e5429. DOI: 10.1371/ journal.pone.0005429.
 8. Information and analytical system "Database of scientists of Ukraine" (2018). Available at: http://ndb.space/
 9. Morozov, V., Kalnichenko, O., Timinsky, A. & Liubyma, I. (2017). Projects change management in based on the projects configuration management for developing complex projects. 2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). DOI: 10.1109/idaacs.2017.8095224
 10.  Biloshchytskyi, Andrii, Kuchansky, Alexander, Andrashko, Yurii, Biloshchytska, Svitlana & Kuzka, Oleksandr. (2017). Conceptual Model of the Information Technology of Evluation of the Results of Scientific Activities. Management of development of complex systems, 30, 163–168.
 11. Google Schoolar. (2018). Available at:  http://scholar.google.com.ua/.
 12. Scopus. (2018). Available at: https://www.scopus.com/.
 13. BASE. (2018). Available at: www.base-search.net/.
 14. Vernadsky National Library of Ukraine. (2018). Available at: http://www.nbuv.gov.ua/.
 15. Management of development of complex systems. (2018). Available at:  http://urss.knuba.edu.ua/
 16.  Koliada, A.S. & Gogunskii, V.D. (2013). Automation of extracting information from scientometric databases. Management of development of complex systems, 16, 96 – 99.
 17. Ukrainian index of scientific citation. (2018). Available at: http://uincit.uran.ua/
 18. Uzhhorod National Univercity. DSpace repository. (2018). Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/