ЗМІСТОВНО-КОНТЕКСТУАЛЬНЕ ПОЛЕ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РІВНІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Заголовок (російською): 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ И ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА УРОВНЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Заголовок (англійською): 
CONTENT-CONTEXTUAL FIELD AND PROBLEMATICS OF REPRODUCTION OF INTELLIGENT CAPITAL AT BUILDING ENTERPRISE LEVEL
Автор(и): 
Зінченко М.М.
Автор(и) (англ): 
Zynchenko Myroslava
Ключові слова (укр): 
інтелектуальний капітал; відтворення інтелектуального капіталу; будівельне підприємство; інновації; економіка знань
Ключові слова (рус): 
интеллектуальный капитал; воспроизведение интеллектуального капитала; строительное предприятие; инновации; экономика знаний
Ключові слова (англ): 
intellectual capital; reproduction of intellectual capital; construction enterprise; innovations; knowledge economy
Анотація (укр): 
Обґрунтовано необхідність відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств в умовах переходу до нового інтелектуально-інформаційного етапу суспільного розвитку з домінуванням нових сучасних технологій. Досліджено вплив екзогенних та ендогенних факторів на процес формування, розвитку та відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Проаналізовано проблематику відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств і дано пропозиції щодо їх вирішення.
Анотація (рус): 
Обоснована необходимость воспроизведения интеллектуального капитала на уровне строительных предприятий в условиях перехода к новому интеллектуально-информационному этапу общественного развития с доминированием новых современных технологий. Исследовано влияние экзогенных и эндогенных факторов на процесс формирования, развития и воспроизводства интеллектуального капитала строительных предприятий. Проведен анализ проблематики воспроизводства интеллектуального капитала строительных предприятий и даны предложения по их решению.
Анотація (англ): 
The necessity of reproduction of intellectual capital at the level of construction enterprises in the conditions of transition to a new intellectual-informational stage of social development with the domination of new modern technologies is substantiated. The influence of exogenous and endogenous factors on the process of formation, development and reproduction of intellectual capital of construction enterprises is investigated. The problems of reproduction of intellectual capital of construction enterprises are analyzed and suggestions on their solution are given.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 33, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Ноябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Thurow L. Investment in Human Capital / L. Thurow. – Belmont, 1970. – 146 p.
 2. Machlup F. The Economics of Information's and Human Capital / F. Machlup. – Princeton: PrincetonUniversity Press, 1984. – 644 p.
 3. Drucker P. Post Capitalism Society / P. Drucker. – N. Y., 1993. – 327 p.
 4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. – М.: Academia, 1999. – 788 с.
 5. Левіна І. Інституціональні умови відтворення інтелектуального капіталу // Схід. Розділ (економіка) № 7 (114) листопад-грудень 2011 р. с.41-44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/32571
 6. Портер М. Конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.]. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2001. – 497 с.
 7. Задорожный Г. В. Интеллектономика как теоретическое основание цивилизации ХХІ века / Г. В. Задорожный // Економіка і кібернетика на початку ХХІ століття. – Харків : ХНУ, 2005. – С. 52-79.
 8. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. Чухно. – К.: Логос, 2003. – 632 с.
 9. Иноземцев В. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Иноземцев. – М.: Academia, 2003. – 720 с.
 10. The World Bank, knowledge for development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/etools/ kam2/KAM_page5.asp.
 11. Хусаінов Р. В. Глобалізація інноваційної сфери економіки: фактори, стан та наслідки для України / Р.В. Хусаінов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. – Вип. 10. – С. 94 – 98.
 12. Комітет з питань науки та освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //kno.rada.gov.ua/komosviti/control/ uk/publish/article
 13. Названо найбільш інноваційні країни світу в 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nv.ua/ukr/style/beauty/nazvano-najbilsh-innovatsijni-krajini-svitu-v-2016-rotsi-219930.html.
 14. Державна служба статистики. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 15. Лист Мінрегіонбуду від 03.04.17 р. № 7/15-3463 "Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/item/lyst-minrehionbudu-vid-030417-r-7-15-3463.

 

References: 
 1. Thurow, L. (1970). Investment in Human Capital. Belmont, 146.
 2. Machlup, F. (1984). The Economics of Information's and Human Capital. Princeton: PrincetonUniversity Press, 644.
 3. Drucker, P. (1993). Post Capitalism Society. N.Y., 327.
 4. Bell, D. (1999). The future post-industrial society. Moscow, Russia: Academia, 788.
 5. Levina, Ilona. (2011). Institutional Terms of Reproduction of Intellectual Capital. East. Section (Economy), 7 (114), 41-44 [Electronic resource]. – Access mode: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/32571.
 6. Porter, M. (2001). Competition. Moscow, Russia: Izd. House Williams, 497.
 7. Zadorozhny, G.V. (2005). Intellectonomics as the Theoretical Basis of the Civilization of the 21st Century. Economy and Cybernetics at the Beginning of the XXI Century. Kharkiv: KhNU, 52-79.
 8. Chughno, A. (2003). Post-industrial Economics: Theory, Practice and Their Importance for Ukraine. Kyiv, Ukraine: Logos, 632.
 9. Inozemtsev, V. (2003). At the turn of the epoch. Economic tendencies and their noneconomic consequences. Moscow, Russia: Academia, 720.
 10. The World Bank, knowledge for development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/etools/ kam2/KAM_page5.asp.
 11. Khusainov, R.V. (2015). Globalization of the innovation sphere of economy: factors, state and consequences for Ukraine. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series "Economics and Management", 10, 94-98.
 12. Committee on Science and Education [Electronic resource]. – Access mode: http: //kno.rada.gov.ua/komosviti/control/ uk / publication / article.
 13. Named the most innovative countries in the world in 2016 [Electronic resource]. – Access mode: https://nv.ua/ukr/style/beauty/nazvano-najbilsh-innovatsijni-krajini-svitu-v-2016-rotsi-219930.html.
 14. State Statistics Service. Official site. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 15. Letter from the Ministry of Regional Development of the Republic of Belarus dated 03.04.17 р. № 7 / 15-3463 "On Estimated Salary in Determining the Cost of Construction" [Electronic Resource]. – Access mode: http://vobu.ua/ukr/documents/item/lyst-minrehionbudu-vid-030417-r-7-15-3463