МОДЕЛІ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ Е-РМ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛИ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ Е-РМ
Заголовок (англійською): 
MODEL OF PROCESS MANAGEMENT OF E-PM
Автор(и): 
Єгорченкова Н.Ю.
Автор(и) (англ): 
Yehorchenkova Nataliia
Ключові слова (укр): 
електронне управління проектами; методологія управління проектами; команда проекту; процесна модель
Ключові слова (рус): 
электронное управление проектами; методология управления проектами; процессная модель
Ключові слова (англ): 
electronic project management; methodology of project management; process model
Анотація (укр): 
Через значну кількість різних проектів створення та надання інформаційних ресурсів управління ними стає занадто складним, багатогранним, вимагає значних витрат часу та коштів, в них бере участь велика кількість працівників і на них здійснюється значний вплив. Звідси випливає необхідність використання методології і технології електронного управління проектами. Розглянуто створення необхідних знань з побудови та реінжинірингу бізнес-процесів, розробки нормативів, регламентів, правил, схем, принципів, алгоритмів, концепцій методології електронного управління проектами створення та надання інформаційних ресурсів. Аналіз літератури показав, що на сьогодні відсутні роботи, які б описували нормативи та бізнес-процеси для електронного проектного менеджменту, тому це питання є актуальним. Наведено групи процесів, які мають бути ув’язані з галузями знань методології управління проектами. Розглянуто моделі процесів, які входять до вказаних груп, але відрізняються від моделей процесів неелектронного (традиційного) управління проектами. Показано, що перспективою для подальших досліджень є розробка та створення організації та технології електронного проектного менеджменту.
Анотація (рус): 
Значительное количество различных проектов создания и предоставления информационных ресурсов приводит к тому, что управление ими становится слишком сложным, многогранным, требует значительных затрат времени и средств, в них участвует большое количество работников и на них осуществляется значительное количество воздействий. Отсюда вытекает необходимость использования методологии и технологии электронного управления проектами. Рассмотрено создание необходимых знаний по построению и реинжинирингу бизнес-процессов, разработке нормативов, регламентов, правил, схем, принципов, алгоритмов, концепций методологии электронного управления проектами создания и предоставления информационных ресурсов. На основании анализа литературы показано, что на сегодняшний день отсутствуют работы, которые бы описывали нормативы и бизнес-процессы для электронного проектного менеджмента, поэтому этот вопрос является актуальным. Приведены группы процессов, которые должны быть связаны с отраслями знаний методологии управления проектами. Рассмотрены модели процессов, входящие в указанные группы и отличающиеся от моделей процессов неэлектронного (традиционного) управления проектами. Показана перспективность разработки и создания организации и технологии электронного проектного менеджмента.
Анотація (англ): 
A large number of different projects for the creation and provision of information resources lead to the fact that managing them becoming too complex, multi-faceted, requiring considerable time and money, a large number of employees involved in management and there are a significant amount of impacts on the projects. Hence it is the need to use the methodology and technology of electronic project management. The article considers the creation of the necessary knowledge on the development and reengineering of business processes, the development of norms, regulations, rules, schemes, principles, algorithms, concepts of methodology of electronic project management for the creation and provision of information resources. The review of the literature shows that today there are no works that would describe norms and business processes for electronic project management, so this issue is relevant to scientific research. The following groups of processes include the processes of forming the information environment of the project in the electronic project manager, planning processes (electronic project manager), implementation processes, control processes (electronic project manager), processes of visualization of information and provision of information product (electronic project manager), completion processes projects are given. It is determined that the described process groups should be linked with the knowledge areas of the project management methodology. Consider the processes models that are included into these groups and are different from non-electronic (traditional) project management processes. It is shown that the prospect for further research is the development and creation of organization and technology of electronic project management.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Апрель 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ
Литература: 
 1. Руководство к Cводу знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). – Пятое издание [Текст]. Project Management Institute. – 2013. – 586 с.
 2. P2M. Руководство по управлению инновационными проектами и программами организаций / Под ред. Ярошенко Ф.А. – К.: Новый друк, 2010.- 160 с.
 3. Майк Кон. Scrum: гибкая разработка ПО = Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum (Addison-Wesley Signature Series). – М.: «Вильямс», 2011. — 576 с.
 4. Медведєва О.М. Організаційна структура електронного управління проектами [Текст] / О.М. Медведєва, Н.Ю. Єгорченкова // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 33. – С. 51 – 56.
 5. Тесля Ю.М. Управління знаннями в мета-методології управління проектами [Текст] / Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Єгорченкова Н.Ю // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2016. ‒ №4(60). – С.53-62.
 6. Єгорченкова, Н.Ю. Концептуальні основи побудови системи електронного управління інформаційними проектами [Текст] / Н.Ю. Єгорченкова // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харків. – 2017. − 23 (1245). – С. 100-104.
 7. PRINCE2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.prince2.com
 8. Єгорченкова Н.Ю. Інтеграція процесів управління проектом на етапі планування в бізнес-процеси компанії [Текст] / Н.В. Оберемок., І.І. Оберемок., В.І. Зацерковний., Н.Ю. Єгорченкова // Технологічний аудит та резерви виробництва, Харків. – 2016 – №1(32) – С. 35‒42.
 9. Бушуев С.Д. Мастер-класс «Обзор методологий управления проектами и программами, PRINCE2», Київ. 2010.
 10. Тесля Ю.М. Створення систем управління проектами на вітчизняних підприємствах /Ю.М. Тесля., О.В. Єгорченков., Н.Ю. Єгорченкова // Тези доповідь V міжнародній науково – практичної конференції «Управління проектами: стан і перспективи», Миколаїв, 16-18 вересня 2009р. – С.17‒18.

 

References: 
 1. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge – Fifth Edition. (2013). Project Management Institute Inc., 586.
 2. Jaroshenko, F.A. (2010). P2M. A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation. Кyiv, Ukraine: Novij druk, 160.
 3. Cohn, Mike. (2011). Scrum: flexible software development = Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum (Addison-Wesley Signature Series). Moskow, Russia: Williams, 576.
 4. Medvedeva, O.M. & Yehorchenkova, N.I. (2018). Organizational structure of electronic project management. Management of Development of Complex Systems, 33, 51–56. [in Ukrainian]
 5. Teslia, I.M., Khlevna, I.L., Yehorchenkova, N.I. (2016) Knowledge management in meta-methodology of project management. Project management and development of production. Lugansk, Ukraine: 4(60), 53-62.
 6. Yehorchenkova, N. (2017). Conceptual foundations for building an electronic management system for information projects. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Kharkiv, Ukraine: 23 (1245), 100-104.
 7. PRINCE 2. Retrieved from: https://www.prince2.com
 8. Yehorchenkova, N.I., Oberemo,k N.V. et al. (2016). Integration of project management processes at the planning stage in the business processes of the company. Technological audit and production reserves, Kharkiv, Ukraine: 1(32), 35-42
 9. Bushuyev, S.D. (2010.) Master Class "Overview of project and program management methodologies, PRINCE2".  Kyiv, Ukraine.
 10. Teslia, I.M., Yehorchenkov, O.V. et al. (2009). Creation of project management systems at domestic enterprises. Abstracts at the V International Scientific and Practical Conference "Project Management: State and Prospects". Mykolayiv, Ukraine,
   17-18.