МОДЕЛІ ПРОЕКТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛИ ПРОЕКТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА
Заголовок (англійською): 
MODELS OF THE PROJECT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF PROJECT-ORIENTED ORGANIZATIONS WITH PRINCIPLE OF VALUABLE APPROACH
Автор(и): 
Марущак І.О.
Автор(и) (англ): 
Marushchak Illia
Ключові слова (укр): 
управління проектами; територіальний розвиток; регіональна мережа; концептуальна модель; системна модель; система цінностей
Ключові слова (рус): 
управление проектами; территориальное развитие; региональная сеть; концептуальная модель; системная модель; система ценностей
Ключові слова (англ): 
project management, territorial development, regional network, conceptual model, system model, value system
Анотація (укр): 
Розглянуто проект територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій. Виділено клас проектів територіального розвитку. Запропоновано термінологічний базис проектів територіального розвитку. Надано визначення – проект територіального розвитку; проект територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій; продукт проекту територіального розвитку; система управління проектом територіального розвитку; оточення проекту територіального розвитку; інтродукційність проекту територіального розвитку; антропо-ризиковість проекту територіального розвитку. Виділено основні властивості проекту територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій. Запропоновано систему класифікації проектів територіального розвитку. Наведено концептуальну модель проектів територіального розвитку. Описано два типи трансферу, що входять до концептуальної моделі. Запропонована системна модель проектів територіального розвитку. Виділено основні цінності проекту. Визначено основні зацікавлені сторони проекту територіального розвитку. Визначено операції над цінностями проектів територіального розвитку. Надано модель процесу вибору організаційної структури проекту територіального розвитку у вигляді входи-інструменти-виходи.
Анотація (рус): 
Рассмотрен проект территориального развития проектно-ориентированных организаций. Выделен класс проектов территориального развития. Предложен терминологический базис проектов территориального развития. Даны определения: проект территориального развития; проект территориального развития проектно-ориентированных организаций; продукт проекта территориального развития; система управления проектом территориального развития; окружение проекта территориального развития; интродуктивность проекта территориального развития; антропо-рискованность проекта территориального развития. Выделены основные свойства проекта территориального развития проектно-ориентированных организаций. Предложена система классификации проектов территориального развития. Приведена концептуальная модель проектов территориального развития. Описаны два типа трансфера, входящие в концептуальную модель. Предложена системная модель проектов территориального развития. Выделены основные ценности проекта. Определены основные заинтересованные стороны проекта территориального развития. Предложены операции над ценностями проектов территориального развития. Представлена модель процесса выбора организационной структуры проекта территориального развития в виде «входы-инструменты-выходы». Определены направления дальнейших исследований.
Анотація (англ): 
The project of territorial development of project-oriented organizations is considered. The class of territorial development projects are highlighted. The terminological basis of the territorial development projects is proposed. Definition provided – territorial development project; project of territorial development of project-oriented organizations; product of the project of territorial development; management system of territorial development project; environment of the project of territorial development; introduction of the territorial development project; anthropogenic riskiness of the territorial development project. The main features of the project of territorial development of project-oriented organizations are highlighted. The system of classification of territorial development projects is proposed. Among the features of the classification are the following – the direction of expansion; by joining a group of projects; by joining the group of territorial development projects; by the purpose; by organizational structure; by product type of the project; by directions of expansion; by complexity; by duration; by the principle of project team formation. Conceptual model of territorial development projects is given. Two types of transfers included in the conceptual model are described. The system model of territorial development projects is proposed. The project's main values are highlighted. The main stakeholders of the territorial development project are identified. Operations on the values of territorial development projects are defined. The model of the process of choosing the organizational structure of the territorial development project in the form of “input-tools-outputs” is provided. Conclusions from the conducted researches are made. Directions of further research in the chosen direction are outlined. Pict. 1. Table 1. Bibliography. 11.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Апрель 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Університет економіки та права «КРОК», Київ
Литература: 
 1. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / Сайт Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12430. – Дата звернення: 09.03.2018 р.
 2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition [Текст] / USA. – Project Management Institute, 2017. – 537 p.
 3. Руководство по управлению инновационными проектами и программами [Текст]:  1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с.
 4. OGC (Office of Government Commerce). Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009) [Текст]. – TSO (The Stationery Office), Printed in the United Kingdom for The Stationery Office, 327 p.
 5. Бардин, Г.О. Проектний аналіз [Текст]: підручник / Г.О. Бардин. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
 6. Гребешкова, О.М. Проекти розвитку компанії: специфіка визначення та класифікація [Текст] / О.М. Гребешкова // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – №4 (20). – С.38‒44.
 7. Череп, А.В. Інвестознавство: [Текст] навч. посібник / А.В. Череп. – К.: Кондор, 2006. – 398 c.
 8. Медведєва, О.М. Класифікація проектів сприяння процесам розвитку організації на основі чотириелементних моделі системи / О.М. Медведєва, С.С. Чугуєвець // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во. СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 4 (32). – С. 80‒85.
 9. Батенко, Л.П. Управління проектами: [Текст] навч. посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщанська. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.
 10. Тімінський, О.Г. Управління проектами розвитку будівельного виробництва на основі трансферу технологій [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Тімінський Олександр Георгійович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2001. – 165 с.
 11. Рач, В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку [Текст] : навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Росошанська, О.М. Медведева: за ред. В.А. Рача. – К.:К.І.С., 2010. – 276 с.

 

References: 

1. Encyclopedia of modern Ukraine. Site of the Institute of Encyclopedic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.  Access mode: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12430.

2. A Guide to the Project Management of the Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition. (2017). USA. Project Management Institute, 537.

3. Yaroshenko, F. Bushuyev, S. Tanaka, H. (2012.) Management of Innovative Projects and Programs Based on the P2M Knowledge System. Kyiv, Summit Book, 272.

4. OGC (Office of Government Commerce). Managing Successful Projects with PRINCE2. (2009). TSO (The Stationery Office), Printed in the United Kingdom for the Stationery Office, 327.

5. Bardin, G.O. (2006). Project Analysis, 2nd form., Ster. Kyiv,Znannya, 415.

6. Grebeshkova, O.M. (2009). Company Development Projects: Specificity of Definition and Classification. Bulletin of the Kryvyy Rih Institute of Economics, KNEU, 4 (20), 38-44.

7. Skull A.V. (2006). Investing: tutor. manual. Kyiv, Condor, 398.

8. Medvedev, O.M. Chuguyevets, S.S. (2009). Classification of projects promoting organization development processes based on four-element model of the system. Project management and development of production: Zb.nauc.pr. Lugansk: SNU named V. Dahl, 4 (32), 80-85.

9. Batenko, L.P., Zagorodni, O.A., Lishchanska, V.V. (2004). Project Management: tutor. manual, Kyiv, KNEU, 231.

10. Timinsky, O.G. (2001). Project management of construction production development on the basis of technology transfer. Diss. Candidate tech. Sciences: 05.13.22; Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv, 165.

11. Rach, V.A. Rososhanskaya, O.V., Medvedeva O.M. (2010). Project Management: Practical Aspects of Implementation of Regional Development Strategies: Teaching. Manual, ed. V.A. Rach. Kyiv: K. I. S., 276.