МОНІТОРИНГ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА МОДЕЛЯМИ ОЦІНКИ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ДОСТУПНОСТІ

Заголовок (російською): 
МОНИТОРИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО МОДЕЛЯМ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ
Заголовок (англійською): 
MONITORING OF RAILWAY STATION COMPLEXES WITH ASSESSMENT MODELS OF ARCHITECTURAL AND SPACE ACCESSIBILITY
Автор(и): 
Фесенко Т.Г.
Фесенко Г.Г.
Якунін А.В.
Фесенко Г.В.
Автор(и) (англ): 
Fesenko Tetiana
Fesenko Galyna
Yakunin Anatolii
Fesenko Grygoriy
Ключові слова (укр): 
інклюзивність; проекти архітектурно-просторової доступності; залізничний вокзальний комплекс; математична модель
Ключові слова (рус): 
инклюзивность; проекты архитектурно-пространственной доступности; железнодорожный вокзальный комплекс; математическая модель
Ключові слова (англ): 
inclusiveness; architectural and spatial accessibility projects; railway station complex; mathematical model
Анотація (укр): 
Окреслено модель оцінки інклюзивності вокзальних комплексів, проведено її параметричну ідентифікацію. Висвітлено особливості застосування методики формування діагностичної матриці параметрів архітектурно-просторової доступності, визначено вагові коефіцієнти. Проведено порівняльний моніторинг архітектурно-просторової доступності залізничних вокзальних комплексів «Київ-Пасажирський», «Харків-Пасажирський», «Одеса-Головна» і «Львів-Головний» за 34 вимогами-параметрами. Виконано обчислення збалансованих (по усіх маломобільних групах пасажирів для кожної вимоги; по усіх вимогах для кожної маломобільної групи пасажирів) та інтегральних оцінок інклюзивності залізничних вокзальних комплексів. Визначено міні-рейтинг доступності (клієт-орієнтованості) вокзалів великих міст Украни: 1 – «Київ-Пасажирський», 2 – «Одеса-Головна», 3 – «Харків-Пасажирський», 4 – «Львів-Головний». Представлено інфографіку архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів великих міст України з «маркуванням» проблемних питань (загроз) для здоров’я різних маломобільних груп пасажирів.
Анотація (рус): 
Определена модель оценки инклюзивности вокзальных комплексов, проведена ее параметрическая идентификация. Освещены особенности применения методики формирования диагностической матрицы параметров архитектурно-пространственной доступности, определены весовые коэффициенты. Проведен сравнительный мониторинг архитектурно-пространственной доступности железнодорожных вокзальных комплексов «Киев-Пассажирский», «Харьков-Пассажирский», «Одесса-Главная» и «Львов-Главный» по 34 требованиям-параметрам. Выполнены расчеты сбалансированных (по всем маломобильным группам пассажиров для каждого требования; по всем требованиям для каждой маломобильной группы) и интегральных оценок инклюзивности железнодорожных вокзальных комплексов. Определен мини-рейтинг доступности (клиент-ориентированности) вокзалов больших городов в Украине: 1 – «Киев-Пассажирский», 2 – «Одесса-Главная», 3 – «Харьков-Пассажирский», 4 – «Львов-Главный». Представлена инфографика архитектурно-пространственной доступности вокзальных комплексов больших городов Украины с «маркированием» проблемных вопросов (угроз) для здоровья разных маломобильных групп пассажиров.
Анотація (англ): 
The model of inclusive evaluation of station complexes is described; its parametric identification is carried out. The application peculiarities of the method of forming a diagnostic matrix of architectural and spatial accessibility parameters are highlighted, weight coefficients are determined. The comparative monitoring of the architectural and spatial accessibility of railway stations “Kyiv- Pasazhyrskyy”, “Kharkiv-Pasazhyrskyy”, “Odessa-Holovna” and “Lviv-Holovnyy” is carried out for 34 requirements-parameters. The calculations of balanced (for all low-mobility groups of passengers for each requirement, according to all requirements for each small group of passengers) and integral estimates of the inclusiveness of railway station complexes performed. The mini-rating of accessibility (client-oriented) stations of the Ukrainian cities is as follows: 1 – Kyiv-Pasazhyrskyy, 2 – Odessa- Holovna, 3 – Kharkiv-Pasazhyrskyy, 4 – Lviv-Holovnyy. The infographics of the architectural and spatial accessibility of railway station complexes of the Ukrainian largest cities by “marking” of the problematic issues (threats) for the health of various less-mobile groups of passengers is represented.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Апрель 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Луганський національний аграрний університет, Харків; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків; Луганський національний аграрний університет, Харків
Литература: 
 1. Загальна інформація елементів доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями по вокзалам залізниць України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/passengers/station_services_and_facilities/osob/.
 2. Відомчі будівельні норми України [Текст] / ВБН В.2.3-1-2008. Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів. – Введен. 2009-01-01. К.: Мінрегіонбуд України, 2007. –111 с.
 3. Державні будівельні норми України [Текст] / ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп. – Введен. 2007-05-01. К.: Мінрегіонбуд України, 2007. –14 с.
 4. Державний стандарт України [Текст] / ДСТУ-Н В.2.2-31-2011. Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху. – Введен. 2012.10.01. Київ: Мінрегіон України, 2011. – 17 с.
 5. Фесенко Т.Г. Моніторинг проектів дитячих ігрових майданчиків із врахуванням принципу доступності [Текст] / Т.Г. Фесенко, Г.Г. Фесенко // Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса: ОДАБА, 2016. – С. 87–89.
 6. Аннабаєв Е.Д. «Гендер та інвалідність» як контекст архітектурно-планувального моніторингу дитячих майданчиків [Текст/ Е.Д. Аннабаєв, М.Ю. Розсильний, Т.Г. Фесенко // Гендерна політика очима української молоді: матеріали підсумкової конференції Х Регіонального конкурсу молодих вчених, Харків, 30 листопада 2016 р. / [за заг. ред.: Н.В. Бібік, Г.Г. Фесенко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 271–277.
 7. Фесенко Т.Г. Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта [Текст] / Т.Г. Фесенко, Д.М. Мінаев // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 21. – С. 81–86.
 8. Fesenko T. The safe city: developing of GIS tools for gender-oriented monitoring (on the example Kharkiv city, Ukraine) [Тext] / T. Fesenko, G. Fesenko, N. Bibik // Eastern-European Journal of Interiorise Technologies. – 2017. – № 3/2(87). – Р. 25–33. doi: 10.15587/1729-4061.2017.103054.
 9. Design standards for accessible railway stations: a code of practice by the Department for Transport and Transport Scotland [Тext]. – London, 2015. – 254 p. – Аccess mode: https://www.gov.uk/government/publications/accessible-railway-stations-design-standards. – Тitle screen : December 15, 2017.
 10. Matsubara H. A user-specific passenger guidance system aimed at universal design. – Tokyo, 2005. – 21 p.
 11. Byoung-Keun K. A Study on Universal Design Critical Factors of the Urban Railway Station [Тext] / K. Byoung-Keun, L. Joo-Hyung, K. Sang-Woon, K. Tae-Sung, B. Seong-Heon // Journal of The Korea Institute of Healthcare. – 2014. – № 20(2). – P. 27–35. doi: 10.15682/jkiha.2014.20.2.027.
 12. Мінаєв Д. М. Моніторинг проектів організації доступності будівель і споруд вокзалів залізниці України [Текст] / Д.М. Мінаєв, Т.Г. Фесенко, Г.Г. Фесенко // Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : Матеріали VІІІ науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса: ОДАБА. 2017. – С. 51–57.
 13. Фесенко Т. Г. Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів [Текст] / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, Д. М. Мінаєв, А. В. Якунін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2018. – 2 (1278). – С. 59–68. doi: 10.20998/2413-3000.2018.1278.9.
 14. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей [Текст] / С. А Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 487 с.
 15. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя [Текст] / Л. Льюнг. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. – 432 с.
 16. Самарский A. A. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры [Текст] / A.A. Самарский, А.П. Михайлов. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с.
 17. Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессии [Текст]. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 302 с. 
 18. Алексеев Е. Р. Scilab : Решение инженерных и математических задач [Текст] / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. – Москва : ALT Linux; БИНОМ : Лаборатория знаний, 2008. – 260 с.

 

References: 
 1. General information on accessibility elements for people with disabilities at railroad stations in Ukraine. Retrieved from http://www.uz.gov.ua/passengers/station_services_and_facilities/osob/ [in Ukrainian].
 2. Departmental building norms of Ukraine. VBN В.2.3-1-2008. Transport facilities. Designing, construction and operation of buildings and service structures of railway transport with high-speed and high-speed train traffic. (2009). Kyiv, SNTL of Ukraine, 111. [in Ukrainian].
 3. State Building Regulations of Ukraine. DBN B.2.2-17: 2006. Buildings and structures. Availability of buildings and structures for low-mobility groups. (2007). Kiev, Minregionstroy of Ukraine, 14. [in Ukrainian].
 4. State Standard of Ukraine. DSTU-N B.2.2-31-2011. A guide to the construction of buildings and structures for civil use as accessibility elements for people with visual and hearing impairments. (2011). Kyiv, Minrehion Ukrayiny, 17. [in Ukrainian].
 5. Fesenko, T.G. & Fesenko, G.G. (2016). Monitoring of projects of children's playgrounds taking into account the principle of accessibility. Project management: innovation, nonlinearity, synergetics: Materials of the IV International scientific and practical conference of undergraduates, graduate students and researchers. Odesa, ОSАCEА, 87–89. [in Ukrainian].
 6. Annabaev, E.D., Rozsyl`nyy, M.Y. & Fesenko, T.G. (2016). Gender and Disability as a Context of Architectural and Planning Monitoring of Children's Playgrounds. Gender Policy by the Eyes of Ukrainian Youth: Materials of the Final Conference of the X Regional Competition of Young Scientists, Kharkiv, November 30, 2016. Kharkiv: O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 271–277. [in Ukrainian].
 7. Fesenko, T.G. & Minaev, D.M. (2015). Integration of the interests of beneficiaries of housing construction into the system of project values. Management of Development of Complex Systems, Issue 21, 81–86. [in Russian]
 8. Fesenko, T., Fesenko, G. & Bibik, N. (2017). The safe city: developing of GIS tools for gender-oriented monitoring (on the example Kharkiv city, Ukraine). Eastern-European Journal of Interiorise Technologies, № 3/2(87), 25–33. doi: 10.15587/1729-4061.2017.103054. [in English].
 9. Design standards for accessible railway stations: a code of practice by the Department for Transport and Transport Scotland. (2015). London, 254. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/accessible-railway-stations-design-standards. [in English].
 10. Matsubara, H. (2005). A user-specific passenger guidance system aimed at universal design. Tokyo, 21. [in English].
 11. Byoung-Keun, K., Joo-Hyung, L., Sang-Woon, K., Tae-Sung, K. & Seong-Heon, B. (2014). A Study on Universal Design Critical Factors of the Urban Railway Station. Journal of The Korea Institute of Healthcare, № 20(2), 27–35. doi: 10.15682/jkiha.2014.20.2.027. [in English].
 12. Minaev, D.M., Fesenko, T.G. & Fesenko, G.G. (2017). Monitoring of projects for the organization of accessibility of buildings and structures of railway stations of Ukraine. Project Management: Project Approach in Modern Management: Proceedings of the VEII of the scientific and practical conference of specialists, undergraduates, graduate students and researchers. Odesa: ОSАCEА, 51–57. [in Ukrainian].
 13. Fesenko, T.G., Fesenko, G.G., Minaev, D.M.&Yakunin, A.V. (2018). Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management. Kharkiv: NTU "KhPI", № 2 (1278), 59–68. doi: 10.20998/2413-3000.2018.1278.9. [in Ukrainian].
 14. Ayvazyan, S.A., Yenyukov, I.S. & Meshalkin, L.D. (1985). Applied Statistics: Investigation of dependencies. Moskva: Finansy i statistika, 487. [in Russian].
 15. L'yung L. (1991). Identification of systems. Theory for the user. Moskva: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 432. [in Russian].
 16. Samarskiy, A.A. & Mikhaylov, A.P. (2002). Mathematical Modeling: Ideas. Methods. Examples. Moskva: FIZMATLIT, 320. [in Russian].
 17. Demidenko, Ye.Z. (1981). Linear and nonlinear regression. Moskva: Finansy i statistika, 302. [in Russian].
 18. Alekseyev, Ye.R., Chesnokova, O.V. & Rudchenko, Ye.A. (2008). Scilab: Solution of engineering and mathematical problems. Moskva: ALT Linux; BINOM: Laboratoriya znaniy, 260. [in Russian].