ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ЛАНДШАФТІВ

Заголовок (російською): 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ ЛАНДШАФТОВ
Заголовок (англійською): 
PARAMETERS CITATION OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN SCIENTOMETRIC DATABASES
Автор(и): 
Зацерковний В.І.
Оберемок Н.В.
Кун Ю.В.
Автор(и) (англ): 
Zatserkovnyi Vitalii
Oberemok Nataliia
Kun Yulia
Ключові слова (укр): 
ландшафт; ландшафтні дослідження; геоінформаційні системи (ГІС); геоінформаційні технології (ГІТ); антропогенна перетвореність ландшафтів; цифрові моделі рельєфу (ЦМР)
Ключові слова (рус): 
ландшафт; ландшафтные исследования; геоинформационные системы (ГИС); геоинформационные технологии (ГИТ); антропогенное преобразование ландшафтов; цифровые модели рельефа (ЦМР)
Ключові слова (англ): 
Landscape; landscape researches; geo-information systems (GIS); geo-information technologies (GIT); anthropogenic transformation of landscapes; digital terrain models (DTM)
Анотація (укр): 
Розглянуто досвід і можливості застосування комп’ютерної техніки, геоінформаційних систем (ГІС) та технологій для задач дослідження ландшафтної структури території та оцінки антропогенних змін ландшафтів. Наведено методи обробки інформації, які використовуються при ландшафтному картографуванні з використанням ГІС. Сформульовано основні задачі геоінформаційно-картографічного забезпечення ландшафтно-екологічного моніторингу. Сформульовано принципи дослідження і картографування динаміки змін ландшафтів за допомогою ГІС. Представлено функціональну схему ГІС для проведення геоекологічного моніторингу ландшафтів. Наведено методику геоекологічної оцінки територій за допомогою ГІС. Засвідчено, що активне використання сучасних геоінформаційних технологій у ландшафтознавстві збагачує глибину прикладних та регіональних досліджень.
Анотація (рус): 
Рассмотрен опыт и возможности применения компьютерной техники, геоинформационных систем и технологий для задач исследования ландшафтной структуры территории и оценки антропогенного преобразования ландшафтов. Приведены методы обработки информации, используемые при ландшафтном картографировании с использованием ГИС. Сформулированы основные задачи геоинформационно-картографического обеспечения ландшафтно-экологического мониторинга. Сформулированы принципы исследования и картографирования динамики изменений ландшафтов с помощью ГИС. Представлена функциональная схема ГИС для проведения геоэкологического мониторинга ландшафтов. Приведена методика геоэкологической оценки территорий с помощью ГИС. Показано, что активное использование современных геоинформационных технологий в ландшафтоведении повышает глубину прикладных и региональных исследований.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Апрель 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ; Національний авіаційний університет, Київ
Литература: 
 1. Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика: / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник: Навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 172 с.
 2. Жарінов В.І. Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал: Навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2008. – 328 с.
 3. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи в науках про Землю / В.І. Зацерковний, І.В.Тішаєв, І.В. Віршило,
  В.К Демидов. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.
 4. Зацерковний В. І. Аналіз стану топографічно-картографічного забезпечення як джерела даних для ГІС Чернігівської області // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – №1 (55). – С. 186-193.
 5. Ландшафтна карта України. [Електронний ресурс] – http://geomap.land.kiev.ua/landscape.html
 6. Рибалова О.В. Ландшафтна екологія. Х.: НУЦЗУ, 2015. – 256 с.
 7. Бурачек В.Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних / В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, В.І. Зацерковний. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 440 с.
 8. Зацерковний В.І. Аналіз підходів щодо створення цифрових моделей рельєфу / В.І. Зацерковний, Н.В. Руль,
  Л.В. Плічко, С.В. Кривоберець // Технічні науки та технології: наук. журнал. –Чернігів: ЧНТУ, 2017. – №1 (7). – С. 87-97

 

References: 
 1. Miller, G., Petlin, V. & Melnyk, A. (2002). Landscape Science: Theory and Practice. Teach manua Lviv: Published. Center of LNU them. Ivan Franko, 172.
 2. Zharinov, V. (2008). Agroecology: terminologicalandreferencematerial. Tutorial. Vinnitsa: New Book, 328.
 3. Zatserkovnyi, V., Tishayev, I., Virshylo, I. & Demydov, V. (2016). Geoinformation Systems in the Sciences of the Earth. Nizhyn: NDU them. M. Gogol, 510.
 4. Zatserkovnyi, V. (2012). Analysis of the status of topographic and cartographic provision as a data source for GIS of Chernihiv region. Bulletin of the Chernihiv State Technological University: Sb. sciences works. Chernigov: ChTTU, 1 (55), 186-193.
 5. Landscape map of Ukraine. [Electronic resource] http://geomap.land.kiev.ua/landscape.html
 6. Rybalova, O. (2015). Landscapeecology. Kh. NUTZU, 256.
 7. Burachek, V., Zheleznyak, O., Zatserkovnyi, V. (2011). Geoinformation analysis of spatial data. Nizhyn: LLC Aspect-Polygraph Publishing House, 440.
 8. Zatserkovnyi, V., Rull, N., Plichko, L. &Krivoberts, S. (2017). Analysis of the approaches to the creation of digital relief models. Technical sciences and technologies: sciences. Magazine. -Chernigov: CSTU, 1 (7), 87-97.