МЕТОДИ РАНЖУВАННЯ КРИТЕРІЇВ В ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Заголовок (російською): 
МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ В ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕТИ
Заголовок (англійською): 
THE METHODS FOR RANKING CRITERIA IN STREAM OPTIMIZATION TASKS ENGINEERING NETWORK
Автор(и): 
Безклубенко І.С.
Автор(и) (англ): 
Bezklubenko Irina
Ключові слова (укр): 
інженерна мережа; двокритеріальна оптимізація; вектор переваги критеріїв; ранжування
Ключові слова (рус): 
инженерная сеть; двухритериальная оптимизация; вектор предпочтения критериев; ранжирование
Ключові слова (англ): 
engineering network; two-criteria optimization; vector advantages criteria; ranging
Анотація (укр): 
Актуальність вибору вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі визначається необхідністю (вже на стадії проектування мережі) враховувати можливість забезпечення всіх споживачів цільовим продуктом в необхідній кількості і відповідній якості при мінімальних значеннях деяких критеріїв, записаних у вартісному, енергетичному або надійнісному виразі. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів вибору вагових коефіцієнтів. Особливу увагу приділено методам ранжування та приписування балів, які є найбільш ефективними у випадку невеликої кількості критеріїв. Запропоновано метод ранжування і метод приписування балів у випадку, коли число критеріїв дорівнює двом, на прикладі задачі вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, яка є двокритеріальною. Один критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на будівництві і експлуатацію мережі з метою забезпечення поставлених у час проектування потреб в цільовому продукті. Другий ‒ відображає потребу на перспективний розвиток системи в майбутньому від досягнутого рівня. Введений вектор переваги критеріїв дає можливість двокритеріальну задачу вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, замінити однокритеріальною.
Анотація (рус): 
Актуальность выбора вектора предпочтения критериев при выборе варианта проекта инженерной сети определяется необходимостью (уже на стадии проектирования сети) учитывать возможности обеспечения всех потребителей целевым продуктом в необходимом количестве и соответствующего качества при минимальных значениях некоторых критериев, представленных в стоимостном, энергетическом или надежностном выражении. Проведен сравнительный аналіз существующих методов выбора весовых коэффициентов. Особое внимание уделено методам ранжирования и приписывания баллов, которые являються наиболее эффективными в случае небольшого количества критериев. Предложены методы ранжирования и приписывания баллов в случае, когда число критериев равно двум. При этом один критерий отображает потребность минимизации финансовых затрат на строительство и эксплуатацию сети с целью обеспечения поставленных в момент проектирования потребностей в целевом продукте,а второй отражает потребность перспективного развития системы в будущем. Введен вектор предпочтения критериев, который дает возможность двухритериальную задачу выбора проекта развивающейс яинженерной сети заменить однокритериальной.
Анотація (англ): 
The relevance of the choice of the vector of the advantages of the criteria when choosing a variant of the engineering network project is determined by the need, at the design stage of the network, to take into account the possibility of providing all consumers with the desired product in the required quantity and quality, with the minimum values of certain criteria written down in value, energy or in the form of a predicate. A comparative analysis of the existing methods of selecting the gross coefficients is carried out. Particular attention is paid to the methods of ranking and the attribution of scores, which are most effective in the case of a small number of criteria. The method of ranking and the method of assigning points are proposed in the case when the number of criteria is two. On an example of a problem of a choice of the project of an engineering network, developing company which is two-criteria. One criterion reflects the need to minimize financial costs in the construction and operation of the network in order to meet the design requirements in the target product. The second reflects the need for future development of the system in the future from the achieved level. The introduced vector of the advantage of the criteria makes it possible for the two-criteria task to choose the engineering network project, develops to replace the one-criterion one.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Апрель 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Михайлевич В.С., Волкович В.Л., Вычислительные методы исследовния и проектирования сложных систем.
  – М.: Наука, 1982. – 286 с.
 2. Михайленко В.М. застосування функціонально – динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста / В.М. Михайленко, А.П. Анпілогов Ю.В. Кошарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2007. – №27. – С. 8‒13.
 3. Евдокімов А.Т Моделирование и оптимизация потоко распределения в инженерных сетях / А.Т. Евдокимов, А.Д. Термиев, В.В. Дубровский. – М. : Стройнздрат 1990. 368 с.
 4. Безклубенко І.С. До питання вибору оптимального виробництву інженерної мережі / 4-та міжнар. науково – практ. конф. Математика в сучасному університеті. ‒ Київ, НТУ КПІ, 2015. – 19 с.
 5. Безклубенко І.С. Завдання вектора напрямку розвитку інженерної мережі / О. І. Баліна, тези доповіді V міжнар. науково – практ. конф. Математика в сучасному університеті. ‒ Київ, НТУ КПІ, грудень 2016.
 6. Экенроде Р.Т. Взвешенные многомерные критерии / Статическое измерение качественных характеристик / под ред. К.М. Четиркина. – М., 1972. – С. 49-51.
 7. Безклубенко І.С. Завдання вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі [Текст] / І.С. Безклубенко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – С. 132 – 135.
 8. Храменков С. В. Стратегія модернізації водопровідної мережі / С. В. Храменков. – М.: Стройсудат. 2005.
 9. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учебник для вузов, 2-с издание переработанное и дополненное. – М.: Изд-во МПТУ им. Баумана, 2002. – 336 с.
 10. Предун К. М. Аналіз стану інженерних мереж та можливостей їх використання для потреб теплопостачання населених пунктів України / К. М. Предун // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2012. – №16. – С. 67-71.

 

References: 
 1. Mikhaylevich, V.S., Volkovich, V.L. (1982). Computational methods of research and design of complex systems. Moscow: Science, 286.
 2. Mikhailenko, V.M. (2007). Application of Functional-Dynamic Circuits for Modeling the Urban Water Supply Network Engineering / V.M. Mikhailenko, A. P. Ampilogolov, Yu. V. Kosharna // Problems of water supply, drainage and hydraulics, 27, 8-13.
 3. Evdokimov, A.T. & Termiev, A.D. & Dubrovsky, V.V. (1990). Modeling and optimization of flow distribution in engineering systems. Moscow: Stroynzdat, 368.
 4. Bezklubenko, I.S. (2015). On the question of choosing the optimal production engineering network. Proc. 4th international n / t conference math in modern university. Kyiv: NTU KPI, 19
 5. Bezklubenko, I.S. (2016). Problems of the vector of the direction of development of the engineering network. Abstracts of the report International. scientific – practical konf. "Mathematics at a modern university". Kyiv: NTU KPI, December 2016.
 6. Enzo, R.T. (1972). Weighted Multidimensional Criteria / Static Measurement of Qualitative Characteristics. Edited by K. M. Chetyrkin. Moscow: 49-51
 7. Bezklubenko, Irina. (2017). Application technology of artificial neural networks for modeling land relief of construction site. Management of Development of Complex Systems, 30, 132–135.
 8. Khramenkov, S.V. (2005). The strategy of modernization of the plumbing network. Moscow: Stroussudat.
 9. Norenkov, I.P. (2002). The fundamentals of computer-aided design: a textbook for high schools, 2nd edition of the revised and supplemented. Moscow: Izd MPTU them. Bauman, 336.
 10. Preum, K.M. (2012). Analysis of the state of engineering networks and their possibilities for heat supply needs of settlements of Ukraine. Ventilation, lighting and heat-and-gas supply, 6, 67-71.