ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ

Заголовок (російською): 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ ДОСТУПА
Заголовок (англійською): 
PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN ACCESS NETWORKS
Автор(и): 
Гордієнко С.Б.
Манько О.О.
Манько В.О.
Скубак О.М.
Твердохліб М.Г.
Автор(и) (англ): 
Gordienko Sergey Borisovich
Manko Alexander Alexeyevich
Manko Vladimir Alexandrovich
Skubak Alexander Nikolaevich
Tverdokhleb Nikolay Grigorievich
Ключові слова (укр): 
мережі зв’язку; мережі доступу; оптичний кабель; осердя оптичного кабелю; осердя стрічкового типу
Ключові слова (рус): 
сети связи; сети доступа; оптический кабель; сердечник оптического кабеля; сердечник ленточного типа
Ключові слова (англ): 
communication networks; access networks; optical cable; fiber optic core; tape-type core
Анотація (укр): 
Одним з основних напрямів сучасного науково-технічного прогресу є всебічний розвиток волоконно-оптичних систем та мереж зв'язку, що забезпечують можливість доставки на значні відстані великого обсягу інформації з високою швидкістю. Серед типів мереж доступу на сьогодні найбільш прогресивною вважається мережа FTTH, яка забезпечує підключення оптичного волокна безпосередньо до домашньої апаратури абонента. Перевагою цієї технології є високий рівень інформаційно-пропускної здатності, а особливістю є використання конструкції багатоволоконного оптичного кабелю з осердям стрічкового типу. Ще одним напрямом сучасного науково-технічного прогресу є всебічний розвиток волоконно-оптичних систем зв'язку, що забезпечують можливість доставки на значні відстані великого обсягу інформації з високою швидкістю. Проте область застосування волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) не обмежується передачею даних на великі відстані для безпосереднього зв'язку, а має більш широкий спектр, від бортових систем до локальних (LAN) і глобальних (WAN) волоконно-оптичних телекомунікаційних мереж. Дуже перспективне використання волоконно-оптичної техніки в кабельному телебаченні, оскільки вона дає змогу з одного боку забезпечити високу якість передачі зображення, а з іншого – істотно розширити можливості інформаційного обслуговування абонентів. Розвиток телекомунікаційних технологій по шляху багатоцільового призначення для телефонного і телеграфного зв'язку, телебачення, передача даних, мультимедіа додатків і т.ін., неможливе без використання волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ).
Анотація (рус): 
Одним из основных направлений современного научно-технического прогресса является всестороннее развитие волоконно-оптических систем и сетей связи, обеспечивающее возможность доставки на значительные расстояния огромного объема информации с большой скоростью. Среди современных сетей доступа наиболее прогрессивной считается сеть FTTH, которая обеспечивает подключение оптического волокна непосредственно к домашней аппаратуре абонента, а особенностью является использование конструкции многоволоконного оптического кабеля с сердечником ленточного типа. Еще одним направлением современного научно-технического прогресса является всестороннее развитие волоконно-оптических систем связи, обеспечивающих возможность доставки на значительные расстояния большого объема информации с большой скоростью. Однако область применения волоконно-оптических систем передачи не ограничивается передачей данных на большие расстояния непосредственно для связи, а имеет более широкий спектр, от бортовых систем до локалных (LAN) и глобальных (WAN) волоконно-оптических телекоммуникационных сетей. Очень перспективным является использование волоконно-оптической техники в кабельном телевидении, поскольку позволяет с одной стороны обеспечить высокое качество передаваемого сигнала, а с другой – существенно расширить возможности информационного обслуживания абонентов. Развитие телекоммуникационных технологий по пути многоцелевого назначения для телефонной и телеграфной связи, телевидения, передачи данных, мультимедийных приложений и т.п. немыслимо без использования волоконно-оптических линий связи.
Анотація (англ): 
One of the main directions of modern scientific and technological progress is the comprehensive development of fiber-optic systems and communication networks, which provides the possibility of delivering huge amounts of information at great speed over significant distances. At the same time there is a division into two subsystems – transport networks and access networks providing connection of the terminal equipment of the subscriber to transport networks. Among the modern access networks, the FTTH network is considered to be the most progressive, which provides connection of the optical fiber directly to the home equipment of the subscriber. However, the field of application of fiber-optic transmission systems is not limited to the transmission of data over long distances directly for communication, but has a wider spectrum, from on-board systems to local (LAN) and global (WAN) fiber optic telecommunications networks. Very promising is the use of fiber optic equipment in cable television, because it allows one to ensure high quality of the transmitted signal, on the other hand – to significantly expand the information service capabilities of subscribers. The latter is explained with the intensive development of telecommunications based on the use of personal computers for the delivery of electronic mail, the connection at a distance of a home personal computer with a computer at work, the transfer of files to another city, the use of Internet resources and other interactive services, etc. The development of telecommunications technologies along the way multi-purpose for telephone communication, television, data transmission, multimedia applications, etc. is unthinkable without the use of fiber-optic communication lines.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Апрель 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Національна академія Служби безпеки України, Київ; Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса; Київстар GSM, Київ; Державний університет телекомунікацій, Київ
Литература: 
 1. Аджемов С.С. Технологии широкополосного доступа: динамика и перспективы развития / С.С. Аджемов,
  Ю.Ф. Урядников // Электросвязь – Москва, – 2011. – №1. – С. 19 -23.
 2. Урядников Ю.Ф. Сверхширокополосная связь. Теория и применение / Ю.Ф. Урядников, С.С. Аджемов. – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 368 с.
 3. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети / Р.Р. Убайдуллаев. – М. : Эко-Трендз, 1998. –300 с.
 4. Shumate P.W. Ch. 2. Telecommunications, Cable Television, and Data LinkSystems: (Broadband Access), in Optoelectronics in Japan and the United States, 1997, http://itri.loyola.edu/opto/c2_s4.htm
 5. Бирюков Н.Л. Транспортные сети и системы электросвязи. Системы мультиплексирования: Учебник для студентов вузов по специальности Телекоммуникации” / Н.Л. Бирюков, В.К. Стеклов.; Под ред. Стеклова В.К. – К.: Віпол, 2003. – 352 c.
 6. Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи: Учебное пособие // О.К. Скляров. – СПб.: Издательство “Лань”, 2010. – 272 с.
 7. Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения // А.Б. Иванов. – М.: Компания Сайрус Системз, 1999. 671 с.
 8. Agraval G/P/ Fiber-Optic Communication Systems. John Wiley, New York, 1992. – 541 c.
 9. Семенов Н.А. Оптические кабели связи: Теория и расчет / Н.А. Семенов. – М.: Радио и связь, 1981. – 152 с.
 10. Воробьев Ю.С. Теория закрученных стержней. / Ю.С. Воробьев, Б.Ф. Шорр. – К.: Наукова думка, 1983. -188 с.
 11. Скубак О.М. Деякі питання визначення конструктивних параметрів оптичних кабелів зі стрічковим осердям / О.М Скубак, О.О. Манько // Вісник ДУІКТ. – 2011. – Т.9, №4. – С. 335–341
 12. Хлапонін Ю.І. Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві [Текст] / Ю.І. Хлапонін, О.В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 126-131.

 

References: 

1. Adzhemov, S.S. (2011). Broadband access technologies: dynamics and prospects of development / S.S. Adzhemov, Yu.F.Uryadnikov // Electrosvyaz, 1, 19 -23. (in Russian)

2. Uryadnikov, Yu.F. & Adzhemov, S.S. (2005). Ultra-wideband communication. Theory and application. M.: SOLON-Press, 368. (in Russian)

3. Ubaidullayev, R.R. (1998). Fiber-optic networks / R.R. Ubaidullayev. M.: Eco-Trends, 300. (in Russian)

4. Shumate, P.W. (1997). Ch.2 Telecommunications, Cable Television, and Data LinkSystems: (Broadband Access). Optoelectronics in Japan and the United States. http://itri.loyola.edu/opto/c2_s4.htm

5. Biryukov, N.L. & Steklov; V.K. (2003). Transport networks and telecommunication systems. Multiplexing systems: A textbook for university students on the specialty "Telecommunications". Кyiv, Ukraine: Vipol, 352. (in Russian)

6. Sklyarov, O.K. (2010). Fiber-optical networks and communication systems: Textbook. SPb.: Publishing House "Lan", 272. (in Russian)

7. Ivanov, A.B. (1999). Fiber optics: components, transmission systems, measurements. Moscow: "Cyrus Systems" Company, 671. (in Russian)

8. Agraval, G.P. (1992). Fiber-Optical Communication Systems. New York, John Wiley, 541.

9. Semenov, N.A. (1981). Optical communication cables: Theory and calculation / N.A. Semenov. – M .: Radio and Communication, 152. (in Russian)

10. Vorob'yev, Yu.S. (1983). The theory of swirling rods. / Yu.S. Vorob'yev, B.F. Shorr. K.: Naukova dumka, 188. (in Russian)

11. Skubak, O.M. (2011). Some questions on determining the design parameters of optical cables with tape cores / O. M. Skubak, A.O. Manko // Bulletin of the DUIKT, 9, 4, 335-341. (in Ukrainian)

12 Khlaponin, Yurii & Izmailova, Olga. (2017). Approach to providing the protection of corporate information systems in construction. Management of Development of Complex Systems, 31, 126-131.