МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ДЕТЕРМІНАНТИ МОДЕЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ

Заголовок (російською): 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ДЕТЕРМИНАНТЫ МОДЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ
Заголовок (англійською): 
MODERNIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS: DETERMINANTS OF THE MODEL AND PRIORITIES OF THE STRATEGY
Автор(и): 
Малихіна О.М.
Рижаков Д.А.
Локтіонова Я.Ф.
Коваль Т.С.
Автор(и) (англ): 
Malykhina Oksana
Rуzhаkov Dmуtrо
Loktionova Yana
Koval Timur
Ключові слова (укр): 
вартісно-орієнтоване управління; проектний менеджмент; управління розвитком компанії; система управління розвитком
Ключові слова (рус): 
ценностно-ориентированное управление; проектный менеджмент; управление развитием компании; система управления развитием
Ключові слова (англ): 
value-oriented management; project management; company development management; development management system
Анотація (укр): 
Стаття присвячена розробці теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій з підвищення ефективності управління вартістю реалізації будівельного проекту. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту, що визначається як інтегрована система планування та контролю вартості реалізації будівельного проекту, який, на відміну від наявних, враховує при оцінці вартості реалізації будівельного проекту інтегрований вплив процесної і проектної управлінських концепцій для забезпечення розвитку сучасної компанії. Запропоновано основні напрями гармонізації складових системи управління розвитком компанії за процесно-проектним підходом, який поєднує переваги вартісно-орієнтованого управління і методології управління проектами.
Анотація (рус): 
Статья посвящена разработке теоретических основ, методических и практических рекомендаций по повышению эффективности управления стоимостью реализации строительного проекта. Усовершенствован организационно-экономический механизм формирования и управления стоимостью реализации строительного проекта, который определяется как интегрированная система планирования и контроля стоимости реализации строительного проекта, и, в отличие от существующих, учитывает при оценке стоимости реализации строительного проекта интегрированное влияние процессной и проектной управленческих концепций для обеспечения развития современной компании. Предложены основные направления гармонизации составляющих системы управления развитием компании за процессно-проектным подходом, который сочетает преимущества ценностно-ориентированного управления и методологии управления проектами.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the development of theoretical foundations, methodical and practical recommendations for improving the management efficiency of the cost of implementing a construction project. The organizational and economic mechanism for the formation and management of the cost of implementing a construction project has been improved, which is defined as an integrated system for planning and monitoring the cost of implementing a construction project, and, unlike existing ones, takes into account the integrated influence of process and project management concepts for ensuring development in estimating the cost of implementing a construction project modern company. The main directions of harmonization of the components of the company's development management system are proposed for a process-project approach that combines the advantages of value-oriented management and project management methodology.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 34, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Апрель 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Curtis В., Hefley W. etal Overview of the People Capability Maturity Model -Software Engineering Institute, 1995.
 2. Harker S. D. P., Easton K. D. et al. The change and evolution of requirements as a challenge to the practice of software engineering. – In: Proc. RE'93. – San Diego, USA, 1993.
 3. Креативные технологии управления проектами и программами: [монография] / [С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев, В.Б. Яковенко и др.]. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.
 4. Бушуєв С.Д. Системна інтеграція підходів в управлінні будівельними проектами [Текст] / С.Д. Бушуєв, О.О. Бойко // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №26. – С. 43 – 48.
 5. Войтушенко А.А. Розвиток креативного потенціалу колективу як фактор впливу на ефективну роботу підприємства [Текст] / А.А. Войтушенко, С.Д. Бушуєв // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 34 – 39.
 6. Рижаков Д.А. Удосконалення фактологічного базису управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства (на основі модифікації просторово-ключових індикаторів). Управління розвитком складних систем, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412-9933. Доступно за адресою: <http://journals.uran.ua/urss/article/view/60655>.
 7. Малихіна О.М. Формування механізму управління фінансовою безпекою будівельного підприємства на засадах системного підходу. Управління розвитком складних систем, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412-9933. Доступно за адресою: <http://journals.uran.ua/urss/article/view/60651>.
 8. Рижаков Д.А. Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу [Текст] / Д.А. Рижаков // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 153 – 158.
 9. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 10. Рижакова Г.М. Теоретичні основи розвитку моніторингових і діагностичних систем в управлінні підприємством / Г.М. Рижакова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2013. – №29/2. – С. 31–43.
 11. Чернишев Д.О. Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферо-сумісного будівництва [Текст] / Д.О. Чернишев // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – С. 205 – 209.

 

References: 
 1. Curtis, В., Hefley, W.E. et al. (1995). Overview of the People Capability Maturity Model Software Engineering Institute.
 2. Harker, S.D.P., Easton, K.D. et al. (1993). The change and evolution of requirements as a challenge to the practice of software engineering. In: Proc. RE'93: San Diego, USA.
 3. Bushuyev, S.D., Bushuyeva, N.S., Babayev, I.A., Yakovenko, V.B., et al. (2010). Creative technologies of project and program management: [monograph]. – Kiev: «Summit-Book», 2010. – 768 с.
 4. Bushuyev, S.D., Bojko, O.O. (2016). System integration of approaches in the management of construction projects. Managing the development of complex systems, 26, 43 – 48.
 5. Voitushenko, Anastasiia & Bushuyev, Sergiy. (2017). Reative potential as a factor of influence on the effective work of collective. Management of Development of Complex Systems, 29, 34 – 39 [in Ukrainain].
 6. Ryzhakov D.A. Improvement of the factual basis of management of innovation and investment development of the enterprise (based on the modification of spatially-key indicators). Management of the development of complex systems, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412-9933. Available at дресою: <http://journals.uran.ua/urss/article/view/60655>.
 7. Malikhina O.M. Formation of a mechanism for managing the financial security of a construction company on the principles of a systematic approach. Managing the development of complex systems, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412-9933. Available at: <http://journals.uran.ua/urss/article/view/60651>.
 8. Rуzhаkov, Dmуtrо. (2017). Application of ВSС-technologies for formalized mapping of features of subcontractor operations in reengineering projects. Management of Development of Complex Systems, 32, 153–158.
 9. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 10. Ry`zhakova G.M. (2013). Theoretical basis of the development of monitoring and diagnostic systems in the management of the enterprise. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 29/2, 31–43.
 11. Chernyshev, Denys. (2017). Conceptual aims of organization-technological re-engineering of projects on the principles biosphere coexistence in construction. Management of development of complex system, 30, 205–209. [in Ukrainian]