ДИНАМІЧНІЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
DYNAMIC ANALYSIS OF METHODS AND INSTRUMENTAL TOOLS OF PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
Автор(и): 
Гусєва Ю.Ю.
Мартиненко О.С.
Чумаченко І.В.
Автор(и) (англ): 
Husieva Yuliia
Martynenko Oleksandr
Chumachenko Igor
Ключові слова (укр): 
управління зацікавленими сторонами; стандарти управління стейкхолдерами; інструменти управління зацікавленими сторонами проектів
Ключові слова (рус): 
управление заинтересованными сторонами; стандарты управления стейкхолдерами; инструменты управления заинтересованными сторонами проектов
Ключові слова (англ): 
stakeholder management, stakeholder management standards, stakeholder management tools
Анотація (укр): 
Одним із ключових факторів, які дослідники та практики розглядають як першопричини провалів, проблем та відхилень від планових показників у проектах, є недооцінювання процесів управління зацікавленими сторонами. Недостатня формалізація процесів стейкхолдер-менеджменту у проектах та обмеженість кількісних методів аналізу зацікавлених сторін та їх вимог є двома основними проблемами, на які звертають увагу дослідники. Проаналізовано розвиток підходів до управління зацікавленими сторонами проектів та організацій з 1984 по 2017 роки. Проведено відповідний аналіз інструментарію теорії зацікавлених сторін. Показано необхідність вдосконалення кількісних методів аналізу зацікавлених сторін проекту та їх вимог, зокрема, необхідність впровадження багатовимірного ресурсного оцінювання. Представлено напрями подальших досліджень, реалізованих авторами.
Анотація (рус): 
Одним из ключевых факторов, которые исследователи и практики относят к первопричинам провалов, проблем и отклонений от плановых показателей в проектах, является недооценка процессов управления заинтересованными сторонами. Недостаточная формализация процессов стейкхолдер-менеджмента в проектах и ограниченность количественных методов анализа заинтересованных сторон и их требований являются двумя основными проблемами, на которые обращают внимание исследователи. Проанализировано развитие подходов к управлению заинтересованными сторонами проектов и организаций с 1984 по 2017 годы. Проведен соответствующий анализ инструментария теории заинтересованных сторон. Показана необходимость совершенствования количественных методов анализа заинтересованных сторон проекта и их требований, в частности, необходимость внедрения многомерного ресурсного оценивания. Представлены направления дальнейших исследований, реализованных авторами.
Анотація (англ): 
One of the key factors that researchers and practices relate to the root causes of failures, problems, and deviations from project performance indicators is the underestimation of stakeholder management processes. Insufficient formalization of stakeholder management processes in projects and limitedness of quantitative methods of stakeholder and their requirements analysis are two of the main problems that researchers are paying attention to. The purpose of this article is to conduct a critical analysis of the approaches and tools for managing relations with project stakeholders in the dynamics. The development of approaches to the projects’ and organizations’ stakeholder management from 1984 to 2017 has been analyzed. An appropriate analysis of the stakeholder theory toolkit was conducted. The necessity of improving the quantitative methods of analysis of the project stakeholders and their requirements, in particular, the need for multidimensional resource assessment, is shown. The directions of further researches, realized by authors, are presented. For the practical application of the results of such studies it is necessary to expand the range of evaluated indicators and carry out a multi-dimensional analysis of stakeholders, with the possibility of taking into account the branch affiliation of the project. This is especially true for projects that are characterized by a large number and variety of stakeholders.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 35, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 35, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Сентябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харків
Литература: 
 1. Freeman, R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach / R.E. Freeman. – Pitman Publishing, Boston, MA, 1984. – 292 р.
 2.  Jergeas, G., Stakeholder management on construction projects / G. Jergeas, E. Williamson, G. Skulmoski, J. Thomas // Cost Engineer. – 2002. – Vol. 40, No. 3. – PP. 17 21.
 3.  Donaldson, T. The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications / T. Donaldson,
  L.E. Preston. // Academy of Management Review
  . – 1995. – Vol. 20, No. 1. – PP.65 91.
 4. Clarkson, M.B.E. A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance / M.B.E. Clarkson // Academy of Management Review. – 1995. – Vol. 20, No. 1. – PP. 92 117.
 5. Mitchell, R.K. Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts / R.K. Mitchell, B.R. Agle, D.J. Wood // Academy of Management Review. – 1997. – Vol. 22, No. 4. – PP.853 886.
 6. Aladpoosh, H. Critical features for project stakeholder management: a systematic literature review / H. Aladpoosh, A.M. Shaharoun, M.Z.b.M Saman // Int. J. Applied Systemic Studies. – 2012. – Vol. 4, No. 3. – PP. 150–167. DOI: 10.1504/IJASS.2012.051130
 7. Hinde D. PRINCE2 study guide / D. Hinde. – John Wiley & Sons, 2012. – 528 p.
 8. Guidance on project management: ISO 21500:2012 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.iso.org/standard/50003.html
 9. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: Монографія // Переклад на українську мову під редакцією проф. Ярошенка Ф.О. ‒ К.: Новий друк, 2010. – 160 с.
 10. Гусєва, Ю.Ю. Метрики процесів управління та контролю вимог у проектах / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.М. Кадикова, І.В. Чумаченко // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – №4. ‒ C. 21 ‒ 40.
 11. AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES). – AccountAbility, 2015. – 40 р.
 12. Бушуєв С. Д. Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення / С. Д. Бушуєв, О. О. Бойко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №. 20 (1). – С. 17 ‒ 20.
 13. Cleland, D.I. Project Management: Strategic Design and Implementation / D.I. Cleland, L.R. Ireland. – McGraw-Hill, London.2002. – 523 p.
 14. Karlsen, J.T. Project stakeholder management / J.T. Karlsen // Engineering Management in the Global Environments, Proceedings. 2002. – PP. 65 70.
 15. Srivannaboon, S. A theoretical framework for aligning project management with business strategy / S. Srivannaboon, D.Z. Milosevic // Project Management Journal. – 2006. – Vol. 37, No. 3. – PP. 98 110.
 16.  Hörlesberger, M. Challenges in the Management of New Technologies / M. Hörlesberger, M. El-Nawawi, T.M. Khalil. – World Scientific Pub Co Inc., Singapore, 2007. – 614 p.
 17. Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М. А. Петров // Вестник СПбГУ. Сер. 8 – 2004. – № 16. – С. 51 68.
 18. Rowley, T. J. Moving beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences / T. J. Rowley // Academy of Management Review. – 1997. – 22(4). – PP. 887 910.
 19. Sciarelli, M. Network approach and stakeholder management / M. Sciarelli, M. Tani // Business Systems Review. – 2013. – Vol. 2, No. 2. – PP.175 190.
 20. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition [Text]. – Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc., 2013. – 614 p.
 21. Weaver, P. Concepts for a Stakeholder Circle Management Tool / P. Weaver, L. Bourne [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mosaicprojects.com.au/PDF_Papers/P007_Stakeholder_Circle.pdf
 22. Мартиненко О.С. Інформаційна підтримка процесів моніторингу та контролю у проектах / О.С. Мартиненко, Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Х.: НАУ «ХАІ», 2017. – № 3 (83). – С. 87‒92.
 23. Гусєва Ю.Ю. Інструментальні засоби реалізації моніторингу вимог у проекті в MS Project / Ю.Ю. Гусєва,
  О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2017. – № 31. – С. 26 ‒ 31.
 24. Martynenko O. The method of mastered requirements for project monitoring / O. Martynenko, Yu. Husieva, I.Chumachenko // Innovative technologies and scientific solutions for industries. Kharkiv: Kharkov National University of Radio Electronics, State Enterprise "Southern National Design & Research Institute of Aerospace Industries", 2017. No. 1 (1). – P. 57‒63.

 

References: 
 1. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach (Pitman, Boston, MA).
 2. Jergeas, G.F., Williamson, E., Skulmoski, G.J. & Thomas, J.L. (2000). Stakeholder management on construction projects. AACE International Transactions, P12A.
 3. Donaldson, T. & Preston, L.E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of management Review, 20(1), 65-91.
 4. Clarkson, M.E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of management review, 20(1), 92-117.
 5. Mitchell, R.K., Agle, B.R. & Wood, D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of management review, 22(4), 853-886.
 6. Aladpoosh, H., Shaharoun, A. M. & Saman, M.Z.B. . (2012). Critical features for project stakeholder management: a systematic literature review. International Journal of Applied Systemic Studies, 4(3), 150-167. DOI: 10.1504/IJASS.2012.051130
 7. Hinde, D. (2012). PRINCE2 study guide. John Wiley & Sons.
 8. Guidance on project management: ISO 21500:2012 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.iso.org/standard/50003.html
 9. Iaroshenko, F.O. (Eds). (2010). Management of management of innovative projects and programs of organizations: Monograph. Novyi druk.
 10. Martynenko, O.S., Husieva, Yu.Yu, Kadykova, I.M. & Chumachenko, I. Metrics of management and control requirements processes in projects. Radio Electronics, Computer Science, Control, (4), 179-185.
 11. AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES). (2015).AccountAbility.
 12. Bushuev, S.D. & Boiko, О.О. (2014). Formation of flow values in the possession of Kanban in the implementation of software development projects. Management of Development of Complex Systems, 20 (1), 17-20.
 13. Cleland, D.I. and Ireland, L.R. (2002) Project Management: Strategic Design and Implementation, McGraw-Hill, London.
 14. Karlsen, J.T. (2002). Project stakeholder management. Engineering Management Journal, 14(4), 19-24.
 15. Srivannaboon, S.A.B.I.N. & Milosevic, D.Z. (2006). A theoretical framework for aligning project management with business strategy. Project Management Journal, 37(3), 98-110.
 16.  Horlesberger, M., El-Nawawi, M. & Khalil, T.M. (2007). Challenges in the Management of New Technologies (Vol. 1). World Scientific.
 17. Petrov, M.A.(2004) The theory of interested parties: the ways of practical application. Vestnik SPbGU, Ser 8, (2), 51-68.
 18. Rowley, T.J. (1997). Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influences. Academy of management Review, 22(4), 887-910.
 19. Sciarelli, M. & Tani, M. (2013). Network approach and stakeholder management.
 20. Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Newtown Square, Pa: Project Management Institute.
 21. Weaver, P. & Bourne, L. Concepts for a Stakeholder Circle Management Tool. Retrieved from https://mosaicprojects.com.au/PDF_Papers/P007_Stakeholder_Circle.pdf
 22. Martynenko, O.S., Husieva, Yu.Yu, & Chumachenko, I. Information support for monitoring and control processes in projects. Radioelectronic and computer systems, 3 (83), 87-92.
 23. Husieva, Yuliia, Martynenko, Oleksandr & Chumachenko, Igor. (2017). Implementation tools of project requirements’ monitoring in MS Project. Management of Development of Complex Systems, 31, 26-31.

24. Martynenko, O., Husieva, Y. & Chumachenko, I. (2017). The method of mastered requirements for project monitoring. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 1 (1), 58-63.