ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ОДНА З ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Заголовок (російською): 
ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Заголовок (англійською): 
GAMIFIFICATION AS ONE OF THE INNOVATIVE FORMS OF THE TRAINING PROCESS
Автор(и): 
Лященко Т.О.
Гришуніна М.В.
Пічкур В.Р.
Автор(и) (англ): 
Lyashchenko Tamara
Hryshunina Maryna
Pichkur Vladyslav
Ключові слова (укр): 
гра; навчальний процес; гейміфікація; DGBL; гейміфікація освітнього процесу; освітня гейміфікація
Ключові слова (рус): 
игра; учебный процесс; геймификация; DGBL; геймификация образовательного процесса;образовательная геймификация
Ключові слова (англ): 
the game; educational process; gameplay; DGBL; Gameimization of the educational process; Educational gameimization
Анотація (укр): 
Розглянуто один із актуальних напрямів навчання за кордоном – гейміфікація. Впровадження ігрових елементів у процес навчання дає змогу мотивувати студентів до самостійного вивчення навчального матеріалу. Проаналізовано загальні відомості про гейміфікацію, порівнено традиційний підхід до навчання та гейміфікація, розглянуто детальніше її переваги та недоліки, а також приклади використання гейміфікації в освіті. Обґрунтовано основні етапи створення ігрового механізму та етапи гейміфікування навчального процесу.
Анотація (рус): 
Рассмотрено одно из актуальных направлений обучения за рубежом – геймификация. Внедрение игровых элементов в процесс обучения позволяет мотивировать студентов к самостоятельному изучению учебного материала. В статье анализируются общие сведения о геймификации, сравнивается традиционный подход к обучению и геймификация, рассмотрены подробнее ее преимущества и недостатки, а также примеры использования геймификации в образовании. Обоснованы основные этапы создания игрового механизма и этапы геймификации учебного процесса.
Анотація (англ): 
One of the most important areas of studying abroad is considered – gameplay. The introduction of the game elements into the learning process can motivate students to independently study the teaching material. The article analyzes the general information on gameimization, compares the traditional approach to learning and gameimization, examines in more detail its advantages and disadvantages, as well as examples of the use of gymnastics in education. The basic stages of creation of a gaming mechanism and ethics of game learning of the educational process are substantiated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 35, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 35, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
07 Сентябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Білощицький, А.О. Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах / А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Д.М. Безмогоричний, С.В. Пида, А.С. Кузьомко // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. – С. 163 – 170.
 2. Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014.
  – № 37 – 38.
 3. Захарова О.В., Грузд А.В. Підвищення якості послуг вищої освіти за допомогою гейміфікації // Наукові праці національного технічного університету. Економічні науки. – 2017. – Вип. 32. – С. 113 – 122.
 4. Коневщинська О. Е. Зарубіжний досвід використання «minecraft: education edition» у проектній діяльності // Information Technologies in Education». – 2017. – № 3 (32). – С. 86 – 97.
 5. Кравець Н. С. Етапи створення гейміфікованої системи для використання в навчальному процесі ВНЗ // Вісник ХДАК». – 2017. – Вип. 50. – С. 198 – 206.
 6. Макаревич О.О. Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання: наукова стаття – Журнал «Young Scientist». – 2015. – № 2 (17). – С. 275 – 278.
 7. Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редактори-упорядники І. Герасименко, О. Паламарчук]. – Черкаси: ФОП Нечитайло О.Ф., 2017. – 144 с.
 8. Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір: наукова стаття – Журнал «Актуальні питання гуманітарних наук». – 2015. – Вип. 11. – С. 32 – 38.
 9. 6 кроків до гейміфікації навчання (з прикладами) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ain.ua/2017/12/06/6-krokiv-do-gejmifikaci%D1%97-navchannya
 10. Gamification – или как сделать интересным скучные вещи – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ikraine.net/gamification-ili-kak-sdelat-interesnym-skuchnye-veshhi/#.WzVUsdIzZPY
 11. Введение в геймификацию: главные принципы и руководство по внедрению в интернет-маркетинге – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mmr.ua/show/vvedenie-v-gejmifikaciju-glavnye-principy-i-rukovodstvo-po-vnedreniju-v-internet-marketinge/37466#660581880.1529591071
 12. Гейміфікація. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гейміфікація
 13. Топ 10 прикладів гейміфікації (перетворення у гру) в освіті, які змінять наше майбутнє – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvitanova.com.ua/posts/1143-top-10-prykladiv-heimifikatsii-peretvorennia-u-hru-v-osviti-iaki-zminiat-nashe-maibutnie
 14. Українська вчителька здобула перемогу на міжнародному конкурсі вчителів-новаторів у Будапешті – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pedpresa.ua/152712-ukrayinska-vchytelka-zdobula-peremogu-na-mizhnarodnomu-konkursi-vchyteliv-novatoriv-u-budapeshti.html
 15. Як ігри змінюють освіту – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ain.ua/2017/10/02/yak-igri-zminyuyut-osvitu

 

References: 
 1. Biloshchytskyi, Andrii, Kuchansky, Alexander, Bezmogorychnyi, Dmytro, Pyda, Sofiia & Kuzomko, Anastasiia. (2016). Creation of the concept of the GameHub infrastructure in Ukrainian Universities. Management of Development of Complex Systems, 26, 163 170.
 2. Law of Ukraine "On Higher Education" No. 1556-VII of 01.07.2014 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2014). – Р. 37 – 38.
 3. Zaxarova O.V., Gruzd A.V. (2017). Improving the quality of higher education services by means of gaming // Scientific papers of the National Technical University. Economic sciences, 32, 113 122.
 4. Konevshhy`ns`ka, O.E. (2017). Foreign experience of using minecraft: education edition in project activity. Information Technologies in Education», 3 (32), 86 97.
 5. Kravecz`, N.S. (2017). Stages of the creation of a geympound system for use in the educational process of higher educational institutions. Herald of KDAK, 50, 198 206.
 6. Makarevy`ch, O.O. (2015). Gaming as an integral factor in improving the effectiveness of the elements of distance learning: a scientific paper - Journal «Young Scientist», 2 (17), 275 278.
 7. Science of Ukraine - the view of young scientists through the prism of the present: abstracts of the reports of the All-Ukrainian scientific and practical conference / [editors-compilers I. Gerasy`menko, O. Palamarchuk], (2017). Cherkasy: FOP Nechy`tajlo O.F., 144.
 8. Tkachenko, O. (2015). Gameimization of education: formal and informal space: scientific article – Journal "Actual questions of humanitarian sciences", 11, 32 –3 8.
 9. 6 steps to training gymnastics (with examples) - [Electronic resource] – Access mode: https://ain.ua/2017/12/06/6-krokiv-do-gejmifikaci%D1%97-navchannya
 10. Gamification – or how to make boring things interesting – [Electronic resource] – Access mode: http://ikraine.net/gamification-ili-kak-sdelat-interesnym-skuchnye-veshhi/#.WzVUsdIzZPY
 11. Introduction to gaming: the main principles and guidance for implementation in Internet marketing – [Electronic resource] – Access mode: http://mmr.ua/show/vvedenie-v-gejmifikaciju-glavnye-principy-i-rukovodstvo-po-vnedreniju-v-internet-marketinge/37466#660581880.1529591071
 12. Gameimification. Wikipedia, the free encyclopedia. – [Electronic resource] – Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гейміфікація
 13. Top 10 examples of gameplay (transformation) in education that will change our future - [Electronic resource] - Access mode: http://osvitanova.com.ua/posts/1143-top-10-prykladiv-heimifikatsii-peretvorennia-u-hru-v-osviti-iaki-zminiat-nashe-maibutnie
 14. Ukrainian teacher won the international competition of innovative teachers in Budapest - [Electronic resource] - Access mode: http://pedpresa.ua/152712-ukrayinska-vchytelka-zdobula-peremogu-na-mizhnarodnomu-konkursi-vchyteliv-novatoriv-u-budapeshti.html
 15. How games change education [Electronic resource] Access mode: https://ain.ua/2017/10/02/yak-igri-zminyuyut-osvitu