КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ІТ-СПЕЦІАЛІСТА В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ GAMEHUB ДОСЛІДЖЕННЯ

Заголовок (російською): 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ІТ-СПЕЦИАЛИСТА В УКРАИНЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ GAMEHUB ИССЛЕДОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
COMPETENT AND SOCIAL PORTRAIT OF IT-SPECIALIST IN UKRAINE: RESULTS OF GAMEHUB RESEARCH
Автор(и): 
Якубів В.М.
Автор(и) (англ): 
Yakubiv Valentyna Mykchailivna
Ключові слова (укр): 
компетентнісний портрет; соціальний портрет; ІТ-спеціалісти; GameHub дослідження; аналіз
Ключові слова (рус): 
компетентностный портрет; социальный портрет; IТ-специалисты; GameHub исследования; анализ
Ключові слова (англ): 
competency portrait; social portrait; IT specialists; GameHub research; analysis
Анотація (укр): 
Сучасний ринок праці ІТ-індустрії розвивається досить динамічно. Проте спостерігається певний дисбаланс щодо попиту і пропозиції на ринку праці ІТ-спеціалістів. Тому важливим є дослідження компетентнісного та соціального портрету сучасних ІТ-спеціалістів в Україні. У процесі дослідження проаналізовано соціально-демографічні характеристики таких працівників, освітній рівень, досвід роботи, спеціальність ІТ-спеціалістів, виявлено основні мотивуючі фактори впливу на ефективність роботи, а також характер зайнятості в ІТ-галузі. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціалістів формувався на основі результатів соціологічних опитувань профільних викладачів, студентів, представників бізнесу в ігровій індустрії. На основі узагальнення результатів GameHub дослідження обґрунтовано перелік компетентностей, якими має володіти майбутній фахівець у ігровій ІТ–сфері (зокрема, загальних, інструментальних та професійних компетентностей).
Анотація (рус): 
Современный рынок труда ІТ-индустрии развивается достаточно динамично. Однако наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда ІТ-специалистов. Поэтому важным является исследование компетентностного и социального портрета современных ІТ-специалистов в Украине. В процессе исследования проанализированы социально-демографические характеристики таких работников, образовательный уровень, опыт работы по специальности ІТ-специалистов, выявлены основные мотивирующие факторы влияния на эффективность работы, а также характер занятости в ІТ-отрасли. Компетентностный и социальный портрет ІТ-специалистов формировался на основе результатов социологических опросов профильных преподавателей, студентов, представителей бизнеса в игровой индустрии. На основе обобщения результатов GameHub исследования обоснован перечень компетенций, которыми должен обладать будущий специалист в игровой ІТ-сфере (общих, инструментальных и профессиональных компетенций).
Анотація (англ): 
The modern labor market of the IT industry is developing quite dynamically. However, there is some imbalance in demand and supply on the IT labor market. Therefore, it is important to study the competence and social portrait of modern IT specialists in Ukraine. In the course of the research, the socio-demographic characteristics of such employees, educational level, experience, specialty of IT specialists were analyzed, the main motivating factors influencing the efficiency of work, as well as the nature of employment in the IT industry were identified. Competency and social portrait of IT specialists was formed on the basis of the results of sociological surveys of profile teachers, students, business representatives in the gaming industry. Based on the generalization of the GameHub results, the study substantiates the list of competences that a future IT specialist must possess, in particular: general, instrumental and professional competencies.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 35, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 35, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
12 Сентябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ
Литература: 
  1. Report on Task Analysis; Development of Competence Profiles / V.Yakubiv, L. Zinyuk, O. Zinyuk, O. Dziabenko. – Erasmus+ KA 2: 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP GameHub: 2016. – 86 p.
  2. Report on developed didactical approach in training / V.Yakubiv, L. Zinyuk, O. Zinyuk, O. Dziabenko. – Erasmus+ KA 2: 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP GameHub: 2016. – 46 p.
  3. Портрет украинского IT – специалиста – 2015. Инфографика // [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/it-portrait-2015/
  4. How Game Design can enhance engineering higher education: focused IT study / V. Yakubiv, O.Dziabenko, L.Zinyuk // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://gamehub-cbhe.eu/wp-content/uploads/2017/04/How_Game_Design_enhance_engineering_HE.pdf

 

References: 
  1. Yakubiv, V., Zinyuk, L., Zinyuk, O., Dziabenko, O. (2016). Report on Task Analysis; Development of Competence Profiles. Erasmus+ KA 2: 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP GameHub: 86.
  2. Yakubiv, V., Zinyuk, L., Zinyuk, O., Dziabenko, O. (2016). Report on developed didactical approach in training. Erasmus+ KA 2: 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP GameHub: 46.
  3. Portrait of the Ukrainian IT specialist – 2015. (2015). Infographics [Format description]. Retrieved from http:// dou.ua/lenta/articles/it-portrait-2015
  4. Yakubiv, V., Zinyuk, L., Dziabenko, O. (2017). [Format description]. Retrieved from http:// http://gamehub-cbhe.eu/wp-content/uploads/2017/04/How_Game_Design_enhance_engineering_HE.pdf