ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ

Заголовок (російською): 
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА
Заголовок (англійською): 
INNOVATION MANAGEMENT PROCESSES DURING THE LIFE CYCLE OF THE PROJECT
Автор(и): 
Петренко В.О.
Кулик В.О.
Ключові слова (укр): 
управління інтелектуальними активами; життєвий цикл інновації; крива радикальних змін
Ключові слова (рус): 
управление интеллектуальными активами; жизненный цикл инновации; кривая радикальных изменений
Ключові слова (англ): 
management of intellectual assets; life cycle of innovation; curve of radical changes
Анотація (укр): 
Загострення економічних проблем в українському суспільстві визначає дослідження можливостей випереджаючого інноваційного розвитку актуальною проблемою. При цьому світовий досвід доводить, що в основі випереджаючого інноваційного розвитку знаходиться ефективне управління інтелектуальними активами. Запропоновано гармонійне поєднання інноваційного менеджменту та управління проектами. Розглянуто методи та моделі управління інтелектуальними активами у проектах. За допомогою S-подібної кривої радикальних змін моделюються процеси, що супроводжують інноваційну діяльність розвитку підприємства. Визначено життєвий цикл інновації, що складається з п’яти етапів та допомагає визначити керівні рішення щодо управління інтелектуальними активами у проектах. Розглянуто метод прийняття рішення щодо інновацій у системі управління підприємством.
Анотація (рус): 
Обострение экономических проблем в украинском обществе определяет исследования возможностей опережающего инновационного развития как актуальную проблему. При этом мировой опыт показывает, что в основе опережающего инновационного развития находится эффективное управление интеллектуальными активами. Предложено гармоничное сочетание инновационного менеджмента и методов управления проектами. Рассмотрены методы и модели управления интеллектуальными активами в проектах. С помощью S-образной кривой радикальных изменений моделируются процессы, сопровождающие инновационную деятельность предприятия. Определен жизненный цикл инновации, состоящий из пяти этапов, который помогает определить руководящие решения по управлению интеллектуальными активами в проектах. Рассмотрен метод принятия решения по инновациям в системе управления предприятием.
Анотація (англ): 
The aggravation of economic problems in Ukrainian society determines the research of the possibilities of advanced innovative development as an actual problem. At the same time, the world experience shows that the effective management of intellectual assets is at the basis of advanced innovative development. A harmonious combination of innovative management and project management methods is proposed. Methods and models for managing intellectual assets in projects are considered. Using the S-shaped curve of radical changes, the processes accompanying the innovative activity of the enterprise are modeled. The life cycle of innovation, consisting of five stages, is identified, which helps to determine the leading decisions on managing intellectual assets in projects. Possible solutions for innovation management in the project and the method of decision making on innovations in the enterprise management system is considered. The proposed methodological provisions can become the basis for developing a system for supporting decision-making on the project organization.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Октябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Національна металургійна академія України, Дніпро
Литература: 
 1. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с.
 2. Волков О.І. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; Під ред. проф. О.І. Волкова. – К.: Професіонал, 2004. – 960 с.
 3. Воронкова В.Г. Розвиток науки та виробництва в контексті інноваційно-інвестиційної парадигми // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА. – Вип. № 27. – 2006. – С.12–21.
 4. Калюжний В.В. Актуальность проблемы информационного обеспечения инновационных проектов. Управління проектами та розвиток виробництва. Збірн. наук. пр. під ред. В.А.Рача. – 2004 – №1 .
 5. Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы, журнал «Финансовый менеджмент», 2004, – №4.
 6. Циганов, С. Закономірності інноваційного розвитку економіки України] / С. Циганов // Наук. вісн. ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Сер. :Економіка. – 2012. – Вип. 592. –. С 91–99.
 7. Будкін, В. Інноваційна модель розвитку національних економік / В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 67 – 78.
 8. Ткаченко М. О. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства / С. А. Мехович, М. О. Ткаченко // Проблеми економіки. – Харків : ХНЕУ, 2014. – № 4. – С. 290–297
 9. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учебное пособие. – М.: Логос, 2000. — 304 с.
 10. Отенко В. І. Менеджмент знань в системі інноваційного розвитку підприємства / В. І. Отенко // Збірник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 38. Ч. ІІІ. Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 129 – 135.
 11. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: Монографія: пер. на українську мову під ред. проф. Ярошенка Ф.О. – К.: Новий друк. – 2010. – 160 с.
 12. Кендал И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI. / И. Кендал, К. Роллинз; пер. с англ. – М. : ПМСОФТ, 2004. – 576 с.
 13. Молоканова В.М. Проектно-орієнтований розвиток організацій на основі еволюційної теорії цінностей // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В.А.Рача. – 2015 – №4. – С.22-33.
 14. Перегудова Т. В. Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний аспект / Т. В. Перегудова, А. Г. Бистров // Український соціум. – 2014. – № 3(50). – С. 78–88.
 15. Sveiby K.E. (2010) Methods for Measuring Intangible Assets Online: http://www.sveiby.com/articles/MeasureIntangibleAssets.html
 16. Блауберг И. В. Сущность и становление системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г .Юдин. – М. : Наука, 1983. – 270 с.
 17. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. — М.: Academia, 1999. – 773 с.
 18. Бушуєв С.Д. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем // С.Д. Бушуєв, Д.А. Харитонов // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – 2010 – №1. – С.10 -15.
 19. Liebowitz, J., & Beckman, T. (1998). Knowledge organizations: what every manager should know, Boca Raton, FL: CRC Press.

 

References: 
 1. Drucker, Peter F. (2004). Tasks of management in the XXI century: Trans. from English. Moscow: Publishing house "Williams", 272. (in Russian).
 2. Volkov, O.I., Denisenko, M.P., Grechan, A.P. (2004). Economics and organization of innovation activity: Textbook. K.: Professional, 960. (in Ukrainian).
 3. Voronkova, V.G. (2007). Development of science and production in the context of the innovation-investment paradigm. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Collection of scientific works. Zaporozhye: ZDIA, 27, 12-21. (in Ukrainian).
 4. Kalyuzhny, V.V. (2004). The urgency of the problem of information support of innovative projects. Project management and production development. Ollection of scient. papers under V.A. Rach, 1. (in Russian).
 5. Prosvirina, I.I. (2004). Intellectual capital: a new view of intangible assets. Financial Management, 4. (in Russian).
 6. Tsiganov, S. (2012). The law of innovation in the development of the economy of Ukraine. Nauk. Visnyk CHNU named Yu. Fedkovych. Ser. : Economy, 592, 91-99. (in Ukrainian).
 7. Budkin, V. (2010). Innovative model of the development of national economies. Economy of Ukraine, 6, 67-78. (in Ukrainian).
 8.  Tkachenko, M.O. (2014). Formation of theoretical approach to the development of strategic maps of reengineering process of innovation development management of an industrial enterprise. Problems of economics. Kharkiv: KhNEU, 4, 290-297. (in Ukrainian).
 9. Inozemtsev, V.L. (2000). Modern post-industrial society: nature, contradictions, perspectives: Textbook. Moscow: Logos, 304. (in Russian)
 10. Otenko, V.I. (2015). Knowledge Management in the System of Enterprise Innovation Development. Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences. N38. Ч. ІІІ. Cherkasy: CHTU, 129-135. (in Ukrainian).
 11. Yaroshenko, F.O. (2010). Management of management of innovative projects and programs of organizations: Monograph: ed. prof. F.O. Yaroshenko K: New print, 160. (in Ukrainian).
 12. Rollins, Kendal I. К. (2004). Modern methods of project portfolio management and project management office. Maximize ROI. Trans. from English. M.: PMOFT, 576. (in Russian)
 13. Molokanova, V.М. (2015). Project-oriented development of organizations on the basis of evolutionary theory of values (2015). Project management and production development. Collection of scientific works, 4, 22-33. (in Ukrainian).
 14. Peregudova, T.V., Bystrov, A.G. (2014). Estimation of Innovative Potential of Employees in the Implementation of Innovations in the Organization: The Theoretical and Methodical Aspect. Ukrainian Sotsium, 3 (50), 78-88. (in Ukrainian).
 15. Sveiby, K.E. (2010). Methods for Measuring Intangible Assets Online: http://www.sveiby.com/articles/MeasureIntangibleAssets.html (In English).
 16. Blauberg, I.V., Yudin, E.G. (1983). The essence and formation of a systematic approach. M.: Science, 270. (in Russian)
 17. Bell, D. (1999). The emerging post-industrial society. Experience in social forecasting.  Moscow: Academia, 773. (in Russian)
 18. Buschuyev, S.D., Kharitonov, D.A. (2010). Value approach in the development managing of complex systems. Management of development of complex systems, 1, 10-15. (in Russian).
 19. Liebowitz, J., Beckman, T. (1998). Knowledge organizations: what every manager should know, Boca Raton, FL: CRC Press.