МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заголовок (англійською): 
MODEL OF PORTFOLIO MANAGEMENT BY DEVELOPMENT PROJECTS OF REGIONAL LIFE SAFETY SYSTEMS
Автор(и): 
Придатко О.В.
Солотвінський І.В.
Кокотко І.Я.
Івановський М.Б.
Ключові слова (укр): 
управління портфелем проектів; регіональний розвиток; система безпеки життєдіяльності
Ключові слова (рус): 
управление портфелем проектов; региональное развитие; система безопасности жизнедеятельности
Ключові слова (англ): 
management of portfolio projects; regional development; life safety system
Анотація (укр): 
В роботі із застосуванням понятійного апарату теорії множин проведено дослідження обсягів та структури взаємозв’язків проектних робіт для належної організації процесів розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності. Визначено різновекторність цілей, ресурсних обмежень, часових рамок, командних моделей у проектах розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності попри їх загальну спільну мету, що підтвердило необхідність застосування портфельного підходу. На основі проведених досліджень розроблено концептуальну модель портфельного управління розвитком регіональних систем безпеки життєдіяльності та описано основні етапи її застосування. Управління портфелем проектів за пропонованою моделлю дає змогу здійснювати збирання, структуризацію, зберігання та опрацювання множини вхідних даних з метою підтримки прийняття ефективних управлінських рішень щодо розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності.
Анотація (рус): 
В работе с применением понятийного аппарата теории множеств проведено исследование объемов и структуры взаимосвязей проектных работ для надлежащей организации процессов развития региональных систем безопасности жизнедеятельности. Установлена разновекторность целей, ресурсных ограничений, временных рамок, командных моделей в проектах развития региональных систем безопасности жизнедеятельности, несмотря на их общую совместную цель, что подтвердило необходимость применения портфельного подхода. На основе проведенных исследований разработана концептуальная модель портфельного управления развитием региональных систем безопасности жизнедеятельности и описаны основные этапы ее применения. Управление портфелем проектов по предлагаемой модели позволяет осуществлять сбор, структурирование, хранение и обработку множества входных данных для поддержки принятия эффективных управленческих решений по развитию региональных систем безопасности жизнедеятельности.
Анотація (англ): 
The research was conducted in order to properly organize the processes of development of regional life safety systems. Using the conceptual apparatus of the set theory, the study of the scope of design work and the structure of the links between the projects was carried out. There is a discrepancy in goals, resources, time, team models for realization of projects of development of regional life safety systems. The overall objective of the projects was established, which confirmed the need for a portfolio approach. On the basis of the conducted research the conceptual model of portfolio management for the development of regional life safety systems was developed and the main stages of its application were described. Portfolio management of projects under the proposed model allows collecting, structuring, storing and processing input data in order to support the adoption of managerial decisions to improve regional life safety systems. The obtained results point to the need for further research into the justification of the methods of processing the input data set for the practical implementation of the conceptual model.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Октябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів; SoftServe, Львів
Литература: 
 1. Зачко О.Б. Оптимізація структури портфелю проектів в системі забезпечення безпеки життєдіяльності / О.Б. Зачко, Ю.П. Рак, Т.Є. Рак // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2008. – №4(28). – С. 26 – 30.
 2. Рак Ю. П. Методи аналізу та оцінки рівня безпеки життєдіяльності регіонів України в умовах реалізації проектів регіонального розвитку / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко // Управління проектами та розвиток. – 2008. – №2(26). – С. 29 – 39.
 3. Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України №61-р від 25.01.2017 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80
 4. Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 564 від 17.07.2013 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF
 5. Тесля Ю.M. Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів [Текст] / Ю. M. Тесля, Н. Ю. Єгорченкова, Т. В. Латишева // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №25. – С. 66 – 72.
 6. Gogunskii, V. Developing a system for the initiation of projects using a Markov chain [Text] / V. Gogunskii,
  А. Bochkovsky, A. Moskaliuk, O. Kolesnikov, S. Babiuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, Issue 3 (85). – P. 25 – 32.
 7. Оганов А. В. Модель марковской цепи при управлении портфелями проектов в организации / А. В. Оганов,
  В. Д. Гогунский // Управління проектами у розвитку суспільства. – 2017. – ХІV Міжнар. конф. – С.154 – 155.
 8. Савіна О. Ю. Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними [Текст] / О. Ю. Савіна // Управління розвитком складних систем. – 2017. – №30. – С. 62 – 74.
 9. Драч І. Є. Багатокритеріальний аналіз ефективності портфелів наукових проектів вищого навчального закладу [Текст] / І. Є. Драч, Г. Л. Євтушенко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №22. – С.33 – 41.
 10. Егорченков А. В. Организация управления портфелем проектов и программ [Текст] / А. В. Егорченков,
   Н. Ю. Егорченкова, А. Б. Лисицин, Н. А. Чёрная // // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №22. – С. 42 – 47.
 11. Данченко О. Б. Cучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами /
  О. Б. Данченко, В. В. Лепський // Управління розвитком складних систем. – 2017. – №29. – С.46 – 54.
 12. Бабаєв В. М. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методолгія) [монографія] / В. Бабаєв, Л. Товажнянський та ін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 316 с.
 13. Санжаровський І. М. Залучення ресурсів, розробка та реалізація проектів розвитку громад [Текст] /
  І. М. Санжаровський. – К. : Дата Банк Україна, 2005. – 104 с.
 14. Бугров О. В. Функціональний аналіз програм регіонального розвитку [Текст] / О. В. Бугров, О. О. Бугрова // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №26. – С. 30 – 36.
 15. Цюцюра С. В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. - №9. – С. 50 – 58.
 16. Цюцюра С. В. Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №12. – С. 116 – 119.
 17. Попов В. М. Концепция адаптивного управления программами развития систем техногенной безопасности региона [Текст] / В.М. Попов, И.А. Чуб, М.В. Новожилова // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. –С. 156 – 162.
 18. Зачко О.Б. Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем /
  О.Б. Зачко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №23. – С. 51 – 55.
 19. Zachko O. B. Developmentof a simulation model of safety management in the projects of creating sites with mass gathering of people / O. B. Zachko, R. R. Golovatyi, A. V. Yevdokymova // Eastern-European Journalof Enterprise Technologies. – 2017. – № 2 (3). – Р. 15 – 24.
 20. Зачко О. Б. Підходи до формування портфеля проектів удосконалення системи безпеки життєдіяльності /
  О. Б. Зачко, Ю. П. Рак, Т. Є. Рак // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2008. – №3(27). – С. 54 – 61.
 21. Малець І. О. Інформаційна підтримка процесу реформування територіальних систем безпеки життєдіяльності / І. О .Малець, О. В. Придатко, А. Г. Ренкас, І. В. Солотвінський // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту. – 2017. – XIII Міжнар. конф. – С. 83 – 84.
 22. Придатко О. В. Обгрунтування портфельного підходу в управлінні проектами реформування системи ДСНС України / О. В. Придатко, І. В. Солотвінський // Управління проектами у розвитку суспільства. – 2017. – XIV Міжнар. конф. – С. 169 – 170.
 23. Придатко О. В. Концептуальна модель управління портфелем проектів розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності / О. В. Придатко, І. В. Солотвінський, В. В. Придатко // Управління проектами у розвитку суспільства. – 2018. – XV Міжнар. конф. – С. 162 – 164.

 

References: 
 1. Zachko, O., Rak, Yu., Rak, T. (2008). Optimization of the structure of the project portfolio in the system of ensuring life safety. Project management and development of production, 4(28), 26 – 30.
 2. Rak, Yu., Zachko, O. (2008). Methods of analysis and estimation of the level of safety of life of regions of Ukraine in conditions of implementation of regional development projects. Project management and development of production, 2(26), 29 – 39.
 3. Strategiia reformuvannia systemy derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii [Strategy of reforming the system of the State Service of Ukraine for Emergency Situations]. (n.d.). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80 [in Ukrainian].
 4. Poriadok funktsionuvannia dobrovilnoi pozhezhnoi okhorony [The order of functioning of voluntary fire protection]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF [in Ukrainian].
 5. Teslia, I., Yehorchenkova, N. & Latysheva, T. (2016). Integration methods management of individualprojects with the method of matrix portfolio management model projects. Management of Development of Complex Systems, 25, 66 – 72.
 6. Gogunskii, V., Bochkovsky, А., Moskaliuk, A., Kolesnikov, O., Babiuk, S. (2017). Developing a system for the initiation of projects using a Markov chain. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (85), 25 – 32.
 7. Organov, A., Gogunskii, V. (2017). Model of the Markov chain when managing project portfolios in an organization. Project management in the development of society, 14, 154 – 155.
 8. Savina, O.Yu. (2017). Features of portfolios projects of science-based enterprises and their management peculiarities. Management of development of complex systems, 30, 62 – 74.
 9. Drach, I. & Yevtushenko, G. (2015). Multicriteria analysis of research projects portfolio efficiency of universities. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 33 – 41.
 10. Egorchenkov, A., Egorchenkova, N., Lisicin, A. & Chornaya, N. (2015). Organization of manage ment portfolio projects and programs. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 42 – 47.
 11. Danchenko, E. & Lepskyi, V. (2016). Modern models and methods of project management, project portfolio and program. Management of Development of Complex Systems, 29, 46 – 54.
 12. Babaiev, V., Tovazhnianskyi, L., et al. (2006). Administrative-territorial structure and sustainable development of the region (conceptual foundations and methodology) [monograph]. Kharkiv, Ukraine : NTU KhPI, 316.
 13. Sanzhanovskyi, І. (2005). Attract resources, develop and implement community development projects. Kyiv, Ukraine : Date Bank Ukraine, 104.
 14. Bugrov, O.V. & Bugrova, O.O. (2016). Functional analysis of regional development programs. Management of Development of Complex Systems, 26, 30 – 36
 15. Tsutsura, S., Kryvoruchko, O., Tsutsura, M. (2012). Тheoretical basis and essence management decisions. Models of making managerial decisions. Management of Development of Complex Systems, 9, 50 – 58.
 16. Tsutsura, S., Kryvoruchko, O., Tsutsura, M. (2012). Application of tasks and organizational strategic case frames for introduction of the system of management by objectives. Management of Development of Complex Systems, 12, 116 – 119.
 17. Popov, V., Chub, I. & Novozhilova, M. (2015). Adaptive management control for the development programs of regional technological safety systems. Management of Development of Complex Systems, 21, 156 – 162.
 18. Zachko, O. (2015). Methodological basis of safety-oriented project management of complex systems. Management of Development of Complex Systems, 23 (1), 51 – 55.
 19. Zachko, O., Golovatyi, R., Yevdokymova, A. (2017). Development of a simulation model of safety management in the projects of creating sites with mass gathering of people. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(3), 15-24.
 20. Zachko, O., Rak, Yu., Rak, T. (2008). Approaches to the development of a portfolio of projects for improving the safety of life. Project management and development of production, 3(27), 54 – 61.
 21. Malets, I., Prydatko, O., A. Renkas, A., Solotvinskyi, I. (2017). Information support of the process of reforming territorial life safety systems. Intellectual systems for decision making and problems of computational intelligence, 13, 83 – 84.
 22. Prydatko, O., Solotvinskyi, I. (2017). Rationale of the portfolio approach in the management of projects of the reform of the State Emergency Services of Ukraine. Project management in the development of society, 14, 169 – 170.
 23. Prydatko, O., Solotvinskyi, I., Prydatko, V. (2018). Conceptual model of portfolio management of development of regional life safety systems. Project management in the development of society, 15, 162 – 164.