МОДЕЛЬ БІАДАПТИВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛЬ БИАДАПТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Заголовок (англійською): 
BI-ADAPTIVE OPTIMIZATION MODEL BASED ON THE USAGE OF PROBABILITY THEORY
Автор(и): 
Тімінський О.Г.
Ключові слова (укр): 
проектно-орієнтовані організації; біадаптивне управління; біадаптивна оптимізація; теорія ймовірностей
Ключові слова (рус): 
проектно-ориентированные организации; биадаптивное управление; биадаптивная оптимизация; теория вероятностей
Ключові слова (англ): 
project-oriented organizations; bi-adaptive control; bi-adaptive optimization; probability theory
Анотація (укр): 
Розглянуто біадаптивні системи управління – системи, в яких взаємодіють і адаптуються одна під одну підсистема операційного управління та підсистема проектного управління проектно-орієнтованої організації. Приклади змін, які відбуваються в кожній з підсистем, визначені. Оцінка впливу змін в одній підсистемі на іншу підсистему формалізована. Вплив розглядається у чотирьох вимірах – на час, на вартість, на якість, загальний вплив. Метод отримання зваженої оцінки нової зміни запропоновано. Кроки методу описано. Ймовірнісна модель оптимізації біадаптивного управління сформульована. Модель враховує вибір оптимального набору реакцій в одній підсистемі на зміни в іншій підсистемі. Окреслено перспективи подальших досліджень.
Анотація (рус): 
Рассмотрены биадаптивные системы управления – системы, в которых взаимодействуют и адаптируются друг под друга подсистема операционного управления и подсистема проектного управления проектно-ориентированной организации. Примеры изменений, которые происходят в каждой из подсистем, определены. Оценка влияния изменений в одной подсистеме на другую подсистему формализована. Влияние рассматривается в четырех измерениях –на время, на стоимость, на качество, общее влияние. Метод получения взвешенной оценки нового изменения предложен. Шаги метода описаны. Вероятностная модель оптимизации биадаптивного управления сформулирована. Модель учитывает выбор оптимального набора реакций в одной подсистеме на изменения в другой подсистеме. Определены перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
Анотація (англ): 
The biadaptive control systems are considered – systems in which interaction control subsystem and subsystem of project management of a project-oriented organization interact and adapt to each other. Examples of changes that occur in each of the subsystems are defined. An assessment of the effect of changes in one subsystem on another subsystem is formalized. Impact is considered in four dimensions - impact on time, impact on cost, impact on quality, overall impact. The method for obtaining a weighted estimate of a new change is proposed. The steps of the method are described. An example of the evaluation of the change-reaction of the project subsystem to the change in the indicator of the personnel sphere and the indicator of the financial sphere of operational subsystem is given. The probabilistic model for optimizing bi-adaptive control is formulated. The model takes into account the choice of an optimal set of reactions in one subsystem for changes in another subsystem. Prospects for further research in this direction are determined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
15 Сентябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
Литература: 
 1. A Guide to the Project Management of the Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition (2017). – USA. – PMI, 756 p.
 2. IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management [Електронний ресурс] / IPMA, 2015. – 431 p. – Режим доступу: \WWW/ URL: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/
 3. ISO 21500:2012. Guidance on project management [Текст] / Project Committee ISO/PC 236. 2012. – 36 p.
 4. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.) [Text] / H. Kerzner. – USA, New Jersey: Wiley, 2009. – 1120 p.
 5. Руководство по управлению инновационными проектами и программами [Текст]: т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.
 6. Бушуєва, Н. С. Матричні технології проактивного управління програмами організаційного розвитку [Текст]: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.13.22 / Н. С. Бушуєва. – Київський національний університет будівництва і архітектури, 2008. – 40 с.
 7. Нєізвєсний, С. І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції [Текст]: автореф. дис. … докт. наук з управління проектами та програмами : 05.13.22 / С. І. Нєізвєсний. – Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури, 2013. – 39 с.
 8. Тесля, Ю. М. Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами [Текст] / Ю. М. Тесля, О. Г. Тімінський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №2/3(74). – 2015. – С.38-42.
 9. Timinsky, A. G. The conceptual model of bi-adaptive control system of project-oriented enterprise / A.G. Timinsky // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach / Published by B&M Publishing. San Francisco, California. – 2016. – 8th edition. – pp. 289-292.
 10. Тімінський, О.Г. Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства [Текст] / О. Г. Тімінський // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – С. 128 –131.

 

References: 
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 5th еdition. (2013). PMI, USA, 589.
 2. IPMA. (2015). “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management, IPMA, 431. – Access: \WWW/ URL: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/
 3. ISO 21500:2012. Guidance on project management (2012). Project Committee ISO/PC 236, 36.
 4. Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.). USA, New Jersey: Wiley, 1120.
 5. Bushuyev, S.D. (2009). Guidelines for management of innovative projects and programs: Vol. 1, Version 1.2. Naukovyi Svit, Kyiv, Ukraine, 173.
 6. Bushuyeva, N. S. (2008). Matrix technology of proactive organizational development program management. Project and Program Management. Kyiv National University of construction and architecture, Kyiv, Ukraine, 40.
 7. Neizvestny, S.I. (2013). Development of methodologies for project management with the use of mechanisms of convergence. Project and Program Management. Kyiv National University of construction and architecture, Kyiv, Ukraine, 39.
 8. Teslya, Y., Timinsky, O. (2015). Analysis of approaches to constructing bi-adaptive management system of project-oriented enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/3(74), 38 – 42.
 9. Timinsky, A.G. (2016). The conceptual model of bi-adaptive control system of project-oriented enterprise / A.G. Timinsky // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach / Published by B&M Publishing. San Francisco, California, 8th edition, 289 – 292.
 10. Timinsky, A.G. (2017). Formulation of optimization features of bi-adaptive management system of project-oriented enterprise. Management of Development of Complex Systems, 30, 128 – 131.