АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF MATHEMATICAL METHODS TO INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEMS IN THE FIELD OF TECHNICAL REGULATION OF CONSTRUCTION
Автор(и): 
Ісаєнко Д.В.
Ключові слова (укр): 
задачі експертного оцінювання; ефективні об’єкти; параметричний метод; технічне регулювання в будівництві
Ключові слова (рус): 
задачи экспертного оценивания; эффективные объекты; параметрический метод; техническое регулирование в строительстве
Ключові слова (англ): 
expert assessment tasks; effective objects; parametric method; technical regulation in construction
Анотація (укр): 
Розглянуто питання розробки математичного забезпечення систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві. Досліджено методи формального представлення задач експертного оцінювання. Детально описано задачі багатокритеріальної оптимізації та вибору найкращого об’єкта, які доцільно застосовувати в будівельній галузі на етапах передпроектної підготовки та планування будівельних робіт. Зокрема: наведено основні поняття, означення, теореми та положення, які необхідні для вибору методів та алгоритмів розв’язання задачі експертного оцінювання і розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття експертних рішень у сфері технічного регулювання в будівництві. Визначено поняття ефективних об’єктів в сфері будівництва. Виконано формалізований опис математичних моделей різних ситуацій, в яких приймаються рішення з технічного регулювання в будівництві.
Анотація (рус): 
Рассмотрено математическое обеспечение систем поддержки принятия решений, которые принимаются в процессе технического регулирования в строительстве. Исследованы методы формального представления задач экспертного оценивания. Детально описаны задачи многокритериальной оптимизации и выбора наилучшего объекта, которые целесообразно применять в строительной отрасли на этапах предпроектной подготовки и планирования строительных работ. В частности: приведены основные понятия, определения, теоремы и положения, которые необходимы для выбора методов и алгоритмов решения задач экспертного оценивания и разработки интеллектуальных систем поддержки принятия экспертных решений в сфере технического регулирования в строительстве. Определены понятия эффективных объектов в сфере строительства. Выполнено формализованное описание математических моделей разных ситуаций, в которых принимаются решения по техническому регулированию в строительстве.
Анотація (англ): 
The article deals with mathematical methods to decision support systems in the process of technical regulation in construction. The methods of formal presentation of expert assessment tasks are investigated. The tasks of multicriteria optimization and the selection of the best object, which are appropriate for applying in the building industry at the stages of preproject and planning of construction works, are described. In particular are given the basic concepts, definitions, theorems and statements that are necessary to selection of methods and algorithms for solving expert assessment tasks and the development of intelligent decision support systems of technical regulation in construction. The concepts of effective objects in the field of construction are defined. A formalized description of mathematical models of different variants of decisions on technical regulation in construction is made.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
09 Ноябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Конфедерація будівельників України, Київ
Литература: 
 1. ДБН В.1.2.-5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 16 с.
 2. Ісаєнко Д.В. Законодавче регулювання діяльності в будівельній галузі. Особливості світового досвіду та Європейського підходу для визначення пріоритетів при формуванні життєвого середовища / Д.В. Ісаєнко // Будівельне виробництво, 2017. – № 63/2017. – С. 11 – 15.
 3. Гнатієнко Г.М. Проблематика розподіленої обробки експертної інформації // Теорія прийняття рішень: праці міжн. Школи-семінару. – Ужгород: УжНу. 2002. – 26 с.
 4. Снитюк В. Є. Задача вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності // Черкаси: Вісник ЧІТІ. – 2000. – № 2. – С. 140 – 145.
 5. Волошин А.Ф., Гнатиенко Г.Н. Многокритериальный поход к задаче сопровождения группы объектов в игровой постановке // Автоматика. – 1992. – № 4. – С. 53 – 55.
 6. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. – М.: Статистика, 1980. – 319 с.
 7. Дробот О.В. Процедура локалізації вектора вагових коефіцієнтів в задачах прийняття рішень / О.В. Дробот, Г.М. Гнатієнко // Вісник тернопільського державного технічного університету. – 2002. – Том 7. – № 4. – С. 102 – 110.
 8. Гайна Г. А. Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних СППР у містобудуванні / Г.А. Гайна // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 1. – С. 28 – 34.
 9. Ашихмин А.А. Разработка и принятие управленческих решений: формальные модели и методы выбора. – М.: МГГУ, 2001. – 78 с.
 10. Ісаєнко Д.В. Формування нечіткої бази знань системи підтримки прийняття рішень з технічного регулювання будівельної діяльності [Текст] / Д.В. Ісаєнко, В.О. Плоский, С.А. Теренчук // Управління розвитком складних систем. – № 35. – С. 168 – 174.
 11. Kulikov P., Ploskiy V., Skochko V. The Principles of Discrete Modeling of Rod Constructions of Architectural Objects. – MOTROL. Intern.Journal, Vol. 16. No 8, Lublin-Rzeszov, 2014. – pp. 3 – 10.
 12. Снитюк В. Е. Эволюционный метод восстановления пропусков в данных // Интеллектуальный анализ информации. – сб. трудов VI межд. конф. – Киев. 1006. – С. 262 – 271.
 13. Михалевич В.С. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем // В.С. Михалевич, В.Л. Волкович. – М.: Наука, 1982. – 286 с.

 

References: 
 1. DBN V.1.2.-5: 2007. (2007). System of reliability and safety of building objects. Scientific and technical support of construction objects. Kyiv: Minregionstroy of Ukraine, 16.
 2. Isaenko, D.V. (2017). Legislative regulation of activity in the construction industry. Features of World Experience and European Approach to Determine Priorities in the Formation of a Living Environment. Construction Production, 63, 11-15.
 3. Gnatienko, G.M. (2002). The Problem of Distributed Processing of Expert Information. Theory of Decision Making: Works of Inter. School-workshop. Uzhhorod: UzhNu, 26.
 4. Snytyuk, V.Y. (2000). The task of choosing the optimal alternative in conditions of compositional uncertainty. Cherkasy Visnyk, 2, 140-145.
 5. Voloshin, A.F., Gnatyenko, G.N. (1992). Multi-criterion campaign to the task of escorting a group of objects in a game statement. Automatics, 4, 53-55.
 6. Mirkin, B.G. (1980). Analysis of qualitative features and structures. Statistics, 319.
 7. Drobot, O.V., Gnatienko, G.M. (2002). The procedure for localization of the vector of weight coefficients in decision-making problems. Bulletin of the Ternopil State Technical University, 7, 4, 102-110.
 8. Guyna, G.A. (2010). Concept of the multimodal approach to the development of intellectual DSS in urban development. Management of the development of complex systems, 1, 28-34.
 9. Ashhimin, A.А. (2001). Development and adoption of managerial decisions: formal models and methods of choice. Moscow: Moscow State University, 78.
 10. Isaienko, D., Ploskyi, V. & Terenchuk, S. (2018). Formation of the fuzzy knowledge of the knowledge support system for decision-making technical regulation of construction activity. Management of Development of Complex Systems, 35, 168–174. [in Ukrainian].
 11. Kulikov, P., Ploskiy, V., Skochko, V. (2014). The Principles of Discrete Modeling of Rod Constructions of Architectural Objects. MOTROL, 16, 8, 3-10.
 12. Snituk, V.E. (2006). Evolutionary method of data retrieval. Intelligent analysis of information. Works of VI interludes. conference. Kiev: 262-271.
 13. Mikhalevich, V.S., Volkovich, V.L. (1982). Computational methods for the study and design of complex systems. Moscow: Nauka, 286.