МЕТОДИ ОЦІНКИ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
METHODS FOR DEVELOPMENT PROJECTS EVALUATING
Автор(и): 
Безверхнюк Т.М.
Азарова І.Б.
Боровик І.С.
Автор(и) (англ): 
Bezverkhnyuk Tatyana Nikolaevna
Azarova Irina Borisovna
Borovik Inna Stanislavovna
Ключові слова (укр): 
управління девелоперськими проектами; методи оцінки девелоперських проектів; експертиза інвестиційних проектів; експертиза будівельних проектів; оцінка впливу на довкілля девелоперських проектів
Ключові слова (рус): 
управления девелоперскими проектами; методы оценки девелоперских проектов; экспертиза инвестиционных проектов; экспертиза строительных проектов; оценка воздействия на окружающую среду девелоперских проектов
Ключові слова (англ): 
management of development projects; evaluation methods for development projects; examination of investment projects; examination of construction projects; environmental impact assessment of development project
Анотація (укр): 
Впровадження нових законодавчих вимог щодо залучення громадськості до процесу прийняття ключових рішень щодо будівельних та девелоперських проектів вимагає доопрацювання їх методів оцінки. Наявні методи інвестиційної оцінки, оцінки впливу на довкілля, містобудівної оцінки та експертизи проектів будівництва мають ряд методологічних недоліків та застосовуються державними органами наприкінці процесу планування деяких проектів, коли простір для коректування їхньої інвестиційної ідеї вже сильно обмежений обраною ділянкою будівництва та прийнятими ключовими рішеннями щодо проекту. Тому девелоперу пропонується на початкових етапах планування визначати зону впливу девелоперського проекту та здійснювати оцінку впливу проекту в економічній, соціальній, екологічній та містобудівній сферах. Результати такої оцінки дають змогу отримати реальні вимірні аргументи для діалогу з громадськістю при подальшому проведенні громадських слухань щодо девелоперського проекту, а також можуть використовуватись у процесі реалізації проекту для управління залученням зацікавлених сторін.
Анотація (рус): 
Внедрение новых законодательных требований по привлечению общественности к процессу принятия ключевых решений в отношении строительных и девелоперских проектов требует доработки их методов оценки. Существующие методы инвестиционной оценки, оценки воздействия на окружающую среду, градостроительной оценки и экспертизы проектов строительства имеют ряд методологических недостатков и применяются государственными органами в конце процесса планирования некоторых проектов, когда пространство для корректировки их инвестиционной идеи уже сильно ограничено выбором конкретного участка строительства и принятыми ключевыми решениями по проекту. Поэтому в рамках исследования девелоперу предлагается на начальных этапах планирования определять зону влияния девелоперского проекта и осуществлять оценку влияния проекта в экономической, социальной, экологической и градостроительной сферах. Результаты такой оценки позволяют получить реальные измеримые аргументы для диалога с общественностью при последующем проведении общественных слушаний по девелоперскому проекту, а также могут использоваться в ходе реализации проекта для управления путем привлечения заинтересованных сторон.
Анотація (англ): 
The introduction of new legislative requirements for involving the public in the key decisions making process regarding construction and development projects requires the refinement of their assessment methods. The existing methods of investment appraisal, environmental impact assessment, city planning appraisal and examination of construction projects have a number of methodological shortcomings. They are applied by the state authorities at the endof some projects planning process, while the space for adjusting the investment idea is strongly limited by specific construction site and key project decisions choice. Therefore, the developer have to determine the development project influencezone at the initial stage of planning to assess the impact of the project in the economic, social, environmental and urban areas. Executed under the scheme, the project's impact assessment will provide much more complete picture of the project interaction with its environment than investment or technical and economic analysis. Results of such an assessment provide real measurable arguments for a dialogue with the public during the subsequent public hearings on a development project. They are also used during the project executing to control the stakeholders involvement process.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
04 Март 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса
Литература: 
 1. Азарова І.Б. Характерні особливості та класифікація девелоперських проектів / І.Б. Азарова // Управління розвиткомскладних систем. – 2017. – №32. – С. 1‒12.
 2. Рибак А.І. Ціннісно-орієнтоване управління інвестиційно-будівельними житловими проектами / А.І. Рибак, І.Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №24. – С. 49 – 56.
 3. Поршакова А.Н., СегаєвІ.Н., Новікова Т.С., Старостін С.В. Аналіз економічного механізму управління реалізацією проектів комплексної житлової забудови територій в життєвих циклах девелопменту об'єктів нерухомості [Електронний ресурс] // Сучасні проблеми науки та освіти. ‒ 2014. ‒ № 6. ‒ Режим доступу: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15919
 4. Ощерін Л. А., Пєшкова М. В. Методичні підходи до розробки концепції інноваційного розвитку територій, як основи ленд-девелопменту в житловому будівництві // Звістки вузів. Інвестиції. Будівництво. Нерухомість. ‒ 2011. ‒ №1(1). – С. 10 ‒ 19.
 5. Коновалова А.В. Девелоперські проекти як основа розвитку інвестиційно-будівельної діяльності регіону // Вісник РГЕУ РИНХ. ‒ 2014. ‒ №4(48). – С.118 ‒ 125.
 6. Автономов А.С., ХананашвилиН.Л. Оценкасоциальныхпроектов: учебноепособие / подобщ. ред. А.С. Автономова. ‒ М.: Издательская группа «Юрист», 2014. – 240 с.
 7. Управління проектами: [навчальний посібник] / Мазур І. І., Шапіро В. Д., Ольдерогге Н. Г. – М. : Омега-Л, 2009. – 960 с.
 8. Про інвестиційну діяльність: Закон України 18.09.1991 № 1560-XII[Електронний ресурс]. ‒ Верховна Рада України. Офіц. сайт. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 9. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів: Постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2011 № 701[Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Офіц. сайт. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF
 10. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII[Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Офіц. сайт. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
 11. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI VIII [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Офіц. сайт. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 12. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету міністрів України від 11.053.2011 №560 [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Офіц. сайт. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF
 13. ISO 9000:2015 "Quality management systems – Fundamentals and vocabulary", IDT [Electronic sourse] / https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:ru
 14. Ільїн М.О. Проблеми оцінки ефективності девелоперських проектів // Російське підприємництво. ‒ 2010.
  ‒ № 4 ‒ 1. – С. 90 ‒ 93.
 15. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-242
 16. Планування і забудова територій: ДБН Б.2.2-12:2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802

 

References: 
 1. Azarova, I.B. (2017). Characteristic features and classification of developer projects. Management of the development of complex systems, 32, 1-12.
 2. Rybak, A.I. (2013). Valuably oriented management of investment-building housing projects. Management of the development of complex systems, 24, 49-56.
 3. Porshakova, A.N., Segaev, I.N., Novikova, T.S. & Starostin, S.V. (2014). Analysis of the economic mechanism for managing the implementation of complex housing development projects in the life cycles of real estate development [Electronic resource] / http://www.science-education.ru/en/article/view?id=15919
 4. Oschirin, L.A. & Peshkova, M.V. (2011). Methodological approaches to the development of the concept of innovative development of territories as the basis of land development in housing construction. News of universities. Investments Construction. Real estate, 1 (1), 10-19.
 5. Konovalova, A.V. (2014). Development projects as a basis for the development of investment and construction activity in the region. Bulletin of the RGUE RINCH, 4 (48), 118–125.
 6. Avtonomov, A.С. & Hananashvili, N.L. (2014). Assessment of social projects: a manual. M.: Publishing Group Lawyer, 240.
 7. Mazur, I.I., Shapiro, V.D. & Olgerogge, N.G. (2009). Project management: [textbook]. M.: Omega-L, 960.
 8. About investment activity: the Law of Ukraine of 18.09.1991 No. 1560-XII [Electronic resource] / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 9. On Approval of the Procedure for Conducting a State Expert Examination of Investment Projects: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 9, 2011 No. 701 [Electronic Resource] / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF
 10. About assessment of environmental impact: the Law of Ukraine of May 23, 2017 No. 2059-VIII [Electronic resource] / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
 11. On regulation of urban development activities: the Law of Ukraine of 17.02.2011 No. 3038-VI VIII [Electronic resource] / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 12. On approval of the Procedure for approving construction projects and conducting their examination and the invalidation of certain resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 05.11.2011 №560 [Electronic resource] / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF
 13. ISO 9000:2015 "Quality management systems – Fundamentals and vocabulary", IDT [Electronic sourse] /https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:ru
 14. Ilyin, M.O. (2010). Problems of evaluating the effectiveness of developer projects. Russian business, 4-1, 90-93.
 15. DBN A.2.2-1-2003 “Designing. Composition and content of materials for environmental impact assessment (EIA) in the design and construction of enterprises, buildings and structures” [Electronic resource] / http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-242
 16. DBN B.2.2-12: 2018 “Planning and building of territories” [Electronic resource] / http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802