ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У 4П-СЕРЕДОВИЩІ

Заголовок (російською): 
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 4П-СРЕДЕ
Заголовок (англійською): 
FUNCTION OF RESOURCES MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN 4P-ENVIRONMENT
Автор(и): 
Єгорченкова Н.Ю.
Єгорченков О.В.
Автор(и) (англ): 
Yehorchenkova Nataliia
Yehorchenkova Nataliia
Ключові слова (укр): 
управління ресурсами; управління проектами; 4П-середовище; функції управління
Ключові слова (рус): 
управления ресурсами; управление проектами; 4П-окружение; функции управления
Ключові слова (англ): 
resource management; project management; 4P-environment; control functions
Анотація (укр): 
Визначено функції управління ресурсами проектів, програм, портфелів проектів і програм, і проектно-орієнтованого підприємства, які не реалізовані у сучасних інструментальних програмних засобах. Визначено, що для ефективного управління ресурсами портфеля проектів і програм необхідна розробка оригінальних підходів, моделей і методів переробки інформації для прийняття раціональних рішень щодо розподілу покупних і виготовлених ресурсів, а також щодо виробничої програми їх виготовлення. Оскільки основна задача управління ресурсами ‒ забезпечити їх оптимальне використання для отримання продукту проекту, запропоновано вирішити такі задачі: планування потреби в ресурсах, планування отримання, отримання, зберігання, доставка, використання, звітність. На основі формалізованих класів функцій управління ресурсами проектів, які вирішують наведені завдання, можна розроблювати модулі функціональної надбудови проектів, програм, портфелів проектів і програм, і проектно-орієнтованого підприємства.
Анотація (рус): 
Определены функции управления ресурсами проектов, программ, портфелей проектов и программ и проектно-ориентированного предприятия, которые не реализованы в современных инструментальных программных средствах. Показано, что для эффективного управления ресурсами портфеля проектов и программ необходима разработка оригинальных подходов, моделей и методов переработки информации для принятия рациональных решений по распределению покупных и изготовленных ресурсов, а также по производственной программе их изготовления. Поскольку основная задача управления ресурсами ‒ обеспечить их оптимальное использование для получения продукта проекта, предложено решить следующие задачи: планирование потребности в ресурсах, планирование получения, хранения, доставки, использования, отчетности. На основе формализованных классов функций управления ресурсами проектов, которые способствуют решению приведенных задач, можно разрабатывать модули функциональной надстройки проектов, программ, портфелей проектов и программ, а также проектно-ориентированного предприятия.
Анотація (англ): 
The article defines the functions of managing the resources of projects, programs, portfolios of projects and programs, and project-oriented enterprises that are not implemented in modern instrumental software tools. As a result of analysis of approaches and methods of portfolio management of projects and programs, a central problem that requires solving in almost all project-oriented enterprises is the problem of rational allocation of resources available at the enterprise between project portfolio projects. It is determined that for efficient management of resources of a portfolio of projects and programs, it is necessary to develop original approaches, models and methods of processing information for making sound decisions on the distribution of purchased and produced resources, as well as on the production program for their production. Since the main task of resources management - to ensure their optimal use for obtaining a product project, it is proposed to solve the following tasks: planning resource requirements, planning for receiving, receiving, storing, shipping, use, reporting. On the basis of formalized classes of resource management functions of projects that solve the above tasks, one can develop modules of functional add-ins of projects, programs, portfolios of projects and programs, and a project-oriented enterprise.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Март 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ
Литература: 
 1. Project portfolio management limited resources [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pmi.org/learning/library/project-portfolio-management-limited-resources-6948
 2. Єгорченков О.В. Концепція управління інформаційними ресурсами в 4П-середовищі [Текст]/О.В.Єгорченков/ Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення в сучасних технологіях". – 2018. ‒ № 45 (1321). – С.98‒104
 3. Бушуева Н.С. Метод консолидации производственных процессов предприятий в проектной деятельности [Текст] / Н.С. Бушуева, Н.Ю. Егорченкова.// Управління розвитком складних систем. – 2012. – №12.–С. 13–19.
 4. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации [Текст]/ Р.Л. Акофф, Д Магидсон., Г.Д. Эддисон; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко // – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс. 2007. – 265 с.
 5. Channon Derek F. The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Strategic Management/ Channon Derek F. [Текст]// Wiley–Blackwel, 2008. – 471 р.
 6. Cleland David I. Global Project Management Handbook [Текст] / Cleland David I., Garies Roland // New York : McGraw-Hill 2005. – 328 р.
 7. Cleland David L. Project Management Fifth Edition [Текст]/ Cleland David L., Ireland Lewis R. // New York: McGraw–Hill 2006. – 332 р.
 8. Crawford Kent J. Project Management Maturity Model Second Edition [Текст] / Crawford Kent J. // Center for Business Practices. – 2006. – 476 р.
 9. Crawford Lynn Project Categorization Systems [Текст] / Crawford Lynn, Hobbs J. Brian, Turner J. Rodney // PMI – 2005. – 350 р.
 10. Cabanis-Brewin Jeannette The AMA Handbook of Project Management [Текст]/ Dinsmore Paul C., Cabanis-Brewin Jeannette // American Management Association 2006. – 531 р.
 11. Тесля Ю.М. Project Resources Planning (PRP) – новий клас ERP систем в матричних інформаційних технологіях управління Підприємствами & Проектами [Текст] /Ю.М. Тесля // 3-я міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», 2007. – С. 22 23.
 12. Карлинская Е.В. Системы управления портфелями проектов в мире: состояние и перспективы развития
  в 2007 – 2008 гг. [Текст] / Е.В Карлинская. – Управление проектами и программами. – 2008. – С.
  230 242.

 

References: 
 1. Project portfolio management limited resources. Retrieved from: https://www.pmi.org/learning/library/project-portfolio-management-limited-resources-6948
 2. Yehorchenkov, O. (2018). Concept of information resources management in 4P-environment. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Kharkiv, Ukraine: 45 (1321), 98-104
 3. Bushuyeva N.S. & Yehorchenkova, N. (2012). Method of consolidation of production processes of enterprises in project activities. Management of Development of Complex Systems, 12, 13–19
 4. Ackoff, R.L., Magidson, D., Addison, G.D. and et.al. (2007). Idealized design: how to prevent tomorrow's crisis today. Creating a future organization. Balance Business Books, 265.
 5. Channon, Derek F. (2008). The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Strategic Management. Wiley–Blackwell, 471.
 6. Cleland, David I.& Garies, Roland. (2005). Global Project Management Handbook. McGraw–Hill, 328.
 7. Cleland, David L. & Ireland, Lewis R. (2006). Project Management Fifth Edition. New York:McGraw–Hill, 332.
 8. Crawford, Kent J. (2006). Project Management Maturity Model Second Edition. Center for Business Practices, 476.
 9. Crawford, Lynn, Hobbs, J. Brian, Turner, J. Rodney. (2005). Project Categorization Systems. PMI, 350.
 10. Dinsmore, Paul C., Cabanis–Brewin, Jeannette. (2006). The AMA Handbook of Project Management. American Management Association, 531.
 11. Teslia, I.M. (2007). Project Resources Planning (PRP) - a new class of erp systems in matrix information technology management enterprises & projects 3 International scientific and practical conference "Project Management in the Development of Society", pp. 22 23.
 12. Karlinskaya, E.V. (2008). Portfolio management systems for projects in the world: state and development prospects in 2007–2008. Project and program management, 230 – 242.