ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

Заголовок (російською): 
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
Заголовок (англійською): 
OBJECT-ORIENTED MODELING OF SPATIAL OBJECTS OF GENERAL PLANNING
Автор(и): 
Гончаренко Т.А.
Автор(и) (англ): 
Honcharenko Tetyana
Ключові слова (укр): 
просторовий об’єкт генерального планування; об’єктна-орієнтована модель; базовий клас; похідний клас; ВІМ-технологія; цифрова модель об’єкта; CAD-середовище
Ключові слова (рус): 
пространственный объект генерального планирования; объектно-ориентированная модель; базовый класс; производный класс; BIM-технология; цифровая модель объекта; CAD-система
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему створення уніфікованої моделі просторових об’єктів генерального планування на основі об’єктно-орієнтованого підходу для розміщення таких об’єктів на території під забудову. Запропоновано модель просторового об’єкта планування для вирішення питання інтеграції інформаційних компонент про властивості об’єкта згідно вимогам сучасної технології інформаційного моделювання в будівництві – ВІМ-технології. На прикладі просторового об’єкта генерального планування розроблено цифрову модель об’єкта, яка є екземпляром похідного класу «Будівля», створеного на основі стандартного базового класу CAD-середовища. Показано, що застосування об’єктно-орієнтованого моделювання дало змогу інтегрувати параметри просторового об’єкта генерального планування (геометрії, атрибутів, графічного зображення) з його поведінкою – просторовою прив’язкою до території під забудову.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема создания унифицированной модели пространственных объектов генерального планирования на основе объектно-ориентированного подхода для размещения таких объектов на территории под застройку. Предложена модель пространственного объекта планирования для решения вопроса интеграции информационных компонент о свойствах объекта согласно требованиям современной технологии информационного моделирования в строительстве – ВИМ-технологии. На примере пространственного объекта генерального планирования разработана цифровая модель объекта, которая является экземпляром производного класса «Здание», созданного на основе стандартного базового класса CAD-среды. Показано, что применение объектно-ориентированного моделирования позволило интегрировать параметры пространственного объекта генерального планирования (геометрии, атрибутов, графического изображения) с его поведением – пространственной привязкой к территории под застройку.
Анотація (англ): 
This article presents creation of unified model of general planning spatial objects on the basis an object-oriented approach to locate such objects construction site. The spatial planning object model solves the issue of integration of information components about the properties of an object according to the requirements of modern information modeling technology in construction – BIM technology. Using the example of a general planning spatial object, a digital object model has developed, which is an instance of the child class “Building” created based on the CAD-standard base class. It shown that the use of object-oriented modeling allowed integrating the parameters of the general planning spatial object (geometry, attributes, graphics) with its behavior – spatial relation to the construction territory.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
20 Март 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Лященко А.А. Системні вимоги до сучасного містобудівного кадастру та містобудівної документації [Текст] / А. А. Лященко // Містобудування та територіальне планування. – 2013. – Вип. 47. – С. 397-405.
 2. Кейк Д. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури геопросторових даних. Монография / Д. Кейк, А.А. Лященко, В.В. Путренко,
  Ю. Хмелевський, К.С. Дорошенко, М. Говоров. – Харків: Планета-Прінт, 2017. – 456 с.
 3.  Зацерковний В.І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями: автореф. … дис. д-ра техн. наук: 05.13.06 / Зацерковний В.І. – Київ, Інститут ПММС: 2013. – 40 с.
 4. Honcharenko T.A. "Bim-technology for creation information model of the construction site", in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р.11.
 5. Honcharenko T. "Object-oriented approach to creation of integrated digital terrain model for construction territory", in BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 369-370.
 6. Wang X. A review of cloud-based BIM technology in the construction sector [Text] / Johnny Wong, Xiangyu Wang, Heng Li, Greg Chan, Haijiang Li // Journal of Information Technology in Construction, ITcon Vol. 19, 2014, pp. 281-291.
 7. Brink L. Establishing a national standard for 3D topographic data compliant to CityGML / L. Brink, J. Stoter,
  S. Zlatanova // International Journal of Geographical Information Science. – 2013. – Vol. 27 (1). – Р. 92-113.
 8. The BIM Project Execution Planning Guide and Templates – Version 2.1, Penn State; http://bim.psu.edu/Uses/the_uses_of_bim.pdf
 9. ДСТУ Б А.2.4-2:2009. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту [Текст]. – [Чинні від 01.01.2010]. – К. : Мінрегіон України, 2009. – 28 с. – (Національний стандарт України).
 10. ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений [Текст]. – [Чинні від 01.09.2018]. – К. : НИПИ градостроительства, 2018. – 100 с. – (Государственные строительные нормы Украины).
 11. Гончаренко Т.А. Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 34. – С. 115 – 121. [Видання включено до НБД: BASE; Index Copernicus].
 12. Гончаренко Т.А. Застосування BIM-технології для створення інформаційної моделі території під забудову // Управління розвитком складних систем.– 2018. – № 33. – С. 131 – 138. [Видання включено до НБД: BASE; Index Copernicus].
 13. Гончаренко Т.А. Теоретико – множинний опис просторових даних у складі інформаційної моделі території під забудову / Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2018. – № 24. – С. 50 – 60.
 14. Міхайленко В.М., Гончаренко Т.А. Методи побудови цифрових моделей поверхні на основі об’єктно-орієнтованих моделей просторових об’єктів // Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2018): ХVIІІ міжнародна конф., Харьків-Одеса, 2018. – С. 54 – 56.

 

References: 
 1. Liashchenko, A.A. (2013). System requirements for a modern city-planning cadastre and city-planning documentation. Urban planning and territorial planning, 47, 397 – 405.
 2. Keik, D., Liashchenko, A., Putrenko, V., Khmelevskyi, Yu., Doroshenko, K., Hovorov, M. (2017). Geoinformation technologies and geospatial data infrastructure. Volume 2: Geospatial database management systems for geospatial data infrastructure. Monograph. Kharkiv: Planet-Print, 456.
 3. Zatserkovnyi, V.I. (2013). Models, methods and software and technical means of geoinformation support of decision-making in territorial management systems: author's abstract. DSc thesis: 05.13.06. Kyiv, Institute of PMSM, 40.
 4. Honcharenko, T.A. (2018). Bim-technology for creation information model of the construction site.Procc. of Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р. 11.
 5. Honcharenko, T. (2017). Object-oriented approach to creation of integrated digital terrain model for construction territory, Procc. BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 369 – 370.
 6. Wang X. (2014). A review of cloud-based BIM technology in the construction sector [Text] / Johnny Wong, Xiangyu Wang, Heng Li, Greg Chan, Haijiang Li // Journal of Information Technology in Construction, 19, 281 – 291.
 7. Brink, L. (2013). Establishing a national standard for 3D topographic data compliant to CityGML / L. Brink, J. Stoter,
  S. Zlatanova // International Journal of Geographical Information Science
  , 27 (1), 92 – 113.
 8. The BIM Project Execution Planning Guide and Templates – Version 2.1, Penn State; http://bim.psu.edu/Uses/the_uses_of_bim.pdf
 9. DSTU B A.2.4-2: 2009. Conditional signs and graphic representations of elements of general plans and structures of transport [Text]. – [effective as of 01.01.2010]. – Kyiv: Minregion of Ukraine, 2009. – 28 p. – (National Standard of Ukraine).
 10. DBN 360-92**. Town planning. Planning and development of urban and rural settlements [Text]. – [Effective as of 01.09.2018. – Kyiv: Research Institute of Urban Development, 2018. – 100 p. – (State building regulations of Ukraine).
 11. Honcharenko, Tetyana. (2018). Structural analysis of the territory for construction as a complex spatial distributed system. Management of Development of Complex Systems, 34, 115 – 121. [The publication is included in the NDS: BASE; Index Copernicus].
 12. Honcharenko, Tetyana. (2018). The use of BIM-technology to create an information model territories for development. Management of Development of Complex Systems, 33, 131 – 138. [The publication is included in the NDS: BASE; Index Copernicus].
 13. Honcharenko, Tetyana, Mikhailenko, Viktor. (2018). Theory is a plural description of spatial data in the information model of the territory for development. Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Computer Science and Modeling. Kharkiv: NTU "KhPI", 24, 50 – 60.
 14. Mikhailenko, Viktor, Honcharenko, Tetyana. (2018). Methods of constructing digital surface models based on object-oriented models of spatial objects. Problems of Informatics and Modeling (PIM-2018): ХVIІІ International Conference, Kharkiv-Odessa, 54 – 56.