СТРУКТУРИЗАЦІЯ СТАТЕЙ І ЕЛЕМЕНТІВ СОБІВАРТОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Заголовок (російською): 
СТРУКТУРИЗАЦИЯ СТАТЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Заголовок (англійською): 
STRUCTURING OF ARTICLES AND ELEMENTS OF SOBIVASTITY AS A ELEMENT OF TECHNICAL-ECONOMIC ANALYSIS WITH AIM OF OPTIMIZATION OF EXPENSES AND INCREASING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
Автор(и): 
Крикун К.В.
Оліферук С.Л.
Рязанов А.С.
Автор(и) (англ): 
Krykun Kostiantyn
Oliferuk Serhii
Riazanov Andrii
Ключові слова (укр): 
поточні виробничі витрати (собівартість); загальновиробничі витрати; прямі витрати; адміністративні витрати; матеріальні ресурси; трудові ресурси
Ключові слова (рус): 
текущие производственные затраты (себестоимость); общепроизводственные расходы; прямые затраты; административные расходы; материальные ресурсы; трудовые ресурсы
Ключові слова (англ): 
cost price; overhead costs; direct cost; administrative cost; material resource; labor resources.
Анотація (укр): 
Ефективність використання поточних витрат виробничих ресурсів є основою прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. Це потребує щорічного планування і впровадження конкретних інноваційних заходів щодо забезпечення економного і раціонального використання усіх виробничих ресурсів за всіма структурними статтями і елементами собівартості. З цією метою розроблена структуризація собівартості за основними статтями витрат і елементами витрат у кожній статті. Зокрема, виконана структуризація основної статті собівартості – прямих безпосередніх витрат. Крім того, здійснено аналіз всіх складових елементів статті прямих витрат, зокрема, витрат основних і допоміжних матеріалів, енергетичних ресурсів, витрат заробітної плати, на експлуатацію машин і механізмів. Аналогічно розроблена структуризація двох основних частин непрямих витрат, тобто загальновиробничих і адміністративних. Така детальна структуризація витрат собівартості дає можливість більшої конкретизації при плануванні і впровадженні інноваційних заходів зниження витрат та підвищення рівня доходності і конкурентоспроможності фірми.
Анотація (рус): 
Эффективность использования текущих затрат производственных ресурсов является основой прибыльности и конкурентоспособности предприятия. Это требует ежегодного планирования и внедрения конкретных инновационных мероприятий по обеспечению экономного и рационального использования всех производственных ресурсов по всем структурным статьям и элементам себестоимости. С этой целью разработана структуризация себестоимости по основным статьям расходов и элементам затрат в каждой статье. В частности, выполнена структуризация основной статьи себестоимости – прямых непосредственных расходов. Кроме того, осуществлен анализ всех составляющих элементов статьи прямых расходов, в частности, расходов основных и вспомогательных материалов, энергетических ресурсов, затрат заработной платы на эксплуатацию машин и механизмов. Аналогично разработана структуризация двух основных частей косвенных расходов, то есть общепроизводственных и административных. Такая подробная структуризация затрат себестоимости дает возможность большей конкретизации при планировании и внедрении инновационных мер снижения затрат и повышения уровня доходности и конкурентоспособности фирмы.
Анотація (англ): 
The effectiveness of the use of current costs of production resources is the basis of profitability and competitiveness of the enterprise. This requires annual planning and implementation of specific innovative measures to ensure the protection and rational use of all productive resources of all structural items and items of cost. For this purpose we developed the cost structure by major object of expenses and cost elements in each article. In particular, a structuring of the principal items of cost direct direct cost. In addition the analysis of all components of the article of the direct costs, in particular costs of basic and auxiliary materials, energy resources, expenditures, salaries, operation of machinery. Designed similarly to structuring the two main parts of indirect costs, overhead and administrative. Such detailed structuring cost enables greater specificity in planning and implementing innovative measures to reduce costs and improve the profitability and competitiveness of the firm.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Март 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Гойко А.Ф. Методика оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. – К.: «Віра-Р», 1999. – 320 с.
 2. Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації: курс лекцій. – К.: Міленіум, 2002. – 224 с.
 3. Крикун К.В. Техніко-економічний аналіз в будівництві: навчальний посібник.–К.:КНУБА,2002.–95с.
 4. Крикун К.В., Оліферук С.Л. Управління ефективністю використання виробничих ресурсів в будівництві. Будівельне виробництво – К.: НДІБВ, 2003. – № 44. – С. 58 – 61.
 5. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 448 с.
 6. Крикун К.В. Базисні системи функціонування капітального будівництва // збірник наукових праць. – Вип. 9. – К.: КНУБА, 2001.
 7. Крикун К.В. Економіка будівництва: конспект лекцій. Тема: Техніко-економічний аналіз діяльності будівельних підприємств, організацій, фірм. – К.: КНУБА, 2002. – 56 с.
 8. Крикун К.В. Економіка праці в будівництві: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2002. – 48 с.
 9. Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка,будівництва. – К, 2003. – 224 с.
 10. Крикун К.В. ринкова економіка підприємств будіндустрії (в запитаннях і відповідях): Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2004. – 208 с.

 

References: 
 1. Hoiko, A.F. (1999). The method of estimation of efficiency of investments and priorities for their implementation./ Vira-R
 2. Tuhai, A.M., Shilov, E.I. & Hoiko, A.F. (2002). Economy construction organizations. Kyiv, Millenium, 224
 3. Krykun, K.V. (2002). Technical and economic analysis in construction textbook. Kyiv, KNUBA, 95
 4. Krykun, K.V. & Oliferuk, S.L. (2003). Managing the efficient use of production resources in construction, (44), 58-61.
 5. Rohojin, P.S. & Hoiko, A.F. (2001). Economy construction organizations. Kyiv, Publishing house "Treasures", 448
 6. Krykun, K.V. (2001). The basic system of functioning capital construction. Kyiv, KNUBA, 9
 7.  Krikun, K.V. (2002). Construction Economics: Lecture Notes. Kyiv, KNUBA, 56
 8. Krykun, K.V. (2002). The economy of labor in construction: Training manual. Kyiv, KNUBA, 48.
 9. Tuhai, A.M., Shilov, E.I. & Hoiko, A.F. (2003). Construction Economics ,224
 10. Krykun, K.V. (2004). Market economy of construction enterprises. Kyiv, KNUBA, 208