ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК ЕНЕРГОНОСІЯ НА ОСНОВІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Заголовок (російською): 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Заголовок (англійською): 
ESTIMATION OF QUALITY OF NATURAL GAS AS ENERGY ON THE BASIS OF LINGUISTIC INFORMATION
Автор(и): 
Франчук Ю.Й.
Ободянська О.І.
Предун К.М.
Автор(и) (англ): 
Franchuk Yuriy
Obodyanskaya Olga
Predun Konstantin
Ключові слова (укр): 
природний газ; фізико-хімічні властивості; теплота згоряння; кваліметричні вимірювання; лінгвістична змінна; оціночний терм; функція належності
Ключові слова (рус): 
природный газ; физико-химические свойства; теплота сгорания; квалиметрические измерения; лингвистическая переменная; оценочный терм; функция принадлежности
Ключові слова (англ): 
natural gas; physical and chemical properties; heat of combustion; quali-metric measurements; linguistic variable; estimated term; membership function
Анотація (укр): 
Проаналізовано вимоги чинних в Україні нормативно-технічних документів щодо визначення показників якості природних газів. Виконано порівняння з аналогічними європейськими стандартами. Запропоновано методику комплексного оцінювання якості природного газу, що базується на теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної. Визначено чинники, що характеризують кількісні та якісні параметри фізико-хімічних властивостей видобутого з родовища природного газу, якість підготовки (очищення) природного газу для транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільних систем населеного пункту. Виконано їх формалізацію та ієрархічну класифікацію. За результатами аналізу ієрархічних сукупностей побудовано дерево логічного висновку. Для факторів впливу на якість природного газу універсальні множини вибрано відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів, гармонізованих з європейським законодавством. Обгрунтовано вибір найважливіших фізико-хімічних властивостей природного газу для його енергетичної оцінки.
Анотація (рус): 
Проанализированы требования действующих в Украине нормативно-технических документов по определению показателей качества природных газов. Выполнено сравнение с аналогичными европейскими стандартами. Предложена методика комплексной оценки качества природного газа, основанная на теории нечеткой логики и лингвистической переменной. Установлены факторы, характеризующие количественные и качественные параметры физико-химических свойств добываемого с месторождения природного газа, качество его подготовки (очистки) для транспортировки и технические условия эксплуатации газораспределительных систем населенного пункта. Выполнены их формализация и иерархическая классификация. По результатам анализа иерархических совокупностей построено дерево логического вывода. Для факторов влияния на качество природного газа универсальные множества выбрано в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, гармонизированных с европейским законодавством.Обоснован выбор важнейших физико-химических свойств природного газа для его энергетической оценки.
Анотація (англ): 
The requirements of the normative and technical documents in force in Ukraine concerning determination of natural gas quality indicators are analyzed. Comparison with similar European standards has been performed. The method of complex estimation of natural gas quality based on the theory of fuzzy logic and linguistic variable is proposed. The factors that characterize quantitative and qualitative parameters of physical and chemical properties of the extracted from the natural gas deposit, the quality of preparation (purification) of natural gas for transportation and technical conditions of exploitation of gas distribution systems of the settlement are established. Their formalization and hierarchical classification have been fulfilled. According to the results of hierarchical totality analysis, a logical conclusion tree was constructed. For factors influencing the quality of natural gas, universal sets are selected in accordance with the requirements of current normative and technical documents harmonized with European legislation. The choice of the most important physical and chemical properties of natural gas for its energy assessment is substantiated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
20 Март 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Литература: 
 1. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». – Схвал. розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. №605-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085
 2. ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. – М.: Изд.-во стандартов, 1987. – 2 с.
 3. ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. – К.: Держбуд України, 2001. – 286 с.
 4. Кодекс газотранспортної системи. – Затвердж. Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1378-15
 5. Якість газу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://utg.ua/utg/ business_info/yakist-gazu.html
 6. Про ратифікацію Протоколу  про приєднання України до договору про заснування Енергетичного Співтовариства: закон України: станом 1.01.2019 р. – № 2787-VI (2787-17) від 15.12.2010. – К.: ВВР, 2011, №24, ст.170.
 7. Гордієнко А.І. До питання переходу на облік природного газу як енергоносія / А.І.Гордієнко, І.Г.Богомолець, М.В. Чуб // Нафтова і газова промисловість – 2001. – №3. – С. 42-43.
 8. Капцова Н.І. Підвищення ефективності експлуатації та ремонту міських газопроводів: автореф. дис. ... канд.. техн. наук.: 05.23.03 / Капцова Н.І.; Міністерство освіти і науки України, Харківський  національний університет будівництва і архітектури. – Харків, 2018. – 20 с.
 9. Козій В.М. Якість газу родовищ України / В.М.Козій, А.І.Лур’є, І.А.Рубанова // Питання розвитку газової промисловості України: збірн. наук. праць УкрНДІгаз. – Вип. 28. – 2000. – С. 66-68.
 10. Мотало А.В. Аналіз основних проблем методології оцінювання якості вуглеводневих газів / А.В. Мотало, Б.І. Стадник, В.П. Мотало // Науковий вісник НЛТУ України: збірн. наук.-техн. праць. 2. Екологія та довкілля. – 2015. – Вип. 25.10. – С. 178-183.
 11. ДСТУ ISO 15112:2009. Природний газ. Визначення енергії. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 29 с.
 12.  Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю.И. Митюшкин, Б.И. Мокин, А.П. Ротштейн. – Винница : УНИВЕРСУМ–Винница, 2002. – 145 с.
 13.  Ротштейн А. П. Нечеткая надежность алгоритмических процессов / А. Ротштейн, С. Штовба. – Винница : Континент – ПРИМ, 1997. – 142 с.
 14.  Nikola K. Kasabov. Foundations of neural networks, fuzzy systems, and knowledge engineering / Nikola K. Kasabov. – London, England, Cambridge, Massachusetts: A Bradford Book, The MIT Press, 1998 – 538 р. – ISBN 0-262-11212-4.
 15. Проект Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту природного газу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/ minugol/control/uk/publish/ article?art_id=245366216&cat_id=167475
 16. Ратушняк Г.С. Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж: монографія / Г.С. Ратушняк, О.І. Ободянська. – Вінниця, 2014. – 128 с.
 17. Ратушняк Г. С. Моделювання надійності систем газопостачання на основі  лінгвістичної інформації / Г.С. Ратушняк, О.І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2009. – № 6. – С. 97–103.

 

References: 
 1. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. – [Electronic resource]. – Access to the resource: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/ ?uri=celex%3A32012L0027
 2. Law of Ukraine "On energy efficiency of buildings". – 2118-VII. – Kyiv : IVR, 2017, No.3, p.5, article 359.
 3. Law of Ukraine "On the Protection of the Environment". – [Electronic resource]. – Access to the resource: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 4. Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Safety, Energy Efficiency, and Competitiveness” – Approved by the order of the CMU dated August 18, 2017, No. 605-p. [Electronic resource]. – Resource access mode: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id= 245234085
 5. DBN B.2.6-31:2016. Thermal insulation of buildings. – Kyiv: Minregion of Ukraine, 2017. – Effective from
  01.05.2017. – 30 p.
 6. DSTU B A.2.2-12:2015. Energy efficiency of buildings. Method of calculating energy consumption for heating, cooling, ventilation, lighting and hot water supply. – Kyiv: Minregion of Ukraine, 2015. – Effective from 01.01.2016. – 145 p.
 7. DBN B.2.5-67:2013. Heating, ventilation and air conditioning. – K.: Minregion Ukraine, 2013. – Effective from 01.01.2014. – 141 p.
 8. Predun, K.M. (2001). The use of heat-resistant properties of fencing of buildings and structure storeduce the power of a heat-generating installation. Construction materials, products and sanitary equipment, 16, 90 – 92.
 9. Liubarets, O., Moskvitina, A. (2016). The Сhoice of Shape and Volume Calculation of Seasonal Heat Accumulator. Ventilation, Illumination and Heat ang Gas Supply: Scientific-Technical State Collection. K.: KNUCA, 20, 2438.
 10. Skanavi, A.N. (2002). Heating. Textbook for students of high school students studying in the direction of "Construction", specialty 290700 "Heat supply and ventilation". M.: ASV, 576.
 11.  Heating. Equipment and Technologies. (2006). Moscow: Stroyinform, 696.
 12. Redondy, Giacomino. (2000). New life of radiators. AVOK, 1. Electronic source. Access mode: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=84ї
 13.  DSTU B EN 15251: 2011. Calculated parameters of microclimate of premises for designing and estimating of power characteristics in relation to air quality, heat comfort and acoustics. – Kyiv: Minregion of Ukraine, 2012. – Existing from
  1.01.2013. – 40 p.
 14. Zakharenko-Berezianskaya, Yulia. (2006). Ukrainian market of radiators. Overview. S.O.K., 7. Electronic source. Kyiv, Access mode: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/463/
 15. Berezianskaya, Julia. (2007). Radiators in every house. S.O.K., 8. Electronic source. Kyiv, Access mode: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1123/
 16. Mikheev, M.A., Mikheeva, I.M. (1977). Basics of heat transfer. M.: Energy, 344. https://kyivenergo.ua/ru/te-company/teplova_energiya