ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ АДАПТИВНОГО МОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Заголовок (російською): 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АДАПТИВНОЙ МОБИЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ
Заголовок (англійською): 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR DESIGNING ADAPTIVE MOBILE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Автор(и): 
Криворучко О.В.
Костюк М.А.
Цюцюра М.І.
Автор(и) (англ): 
Kryvoruchko Olena
Kostiuk Mykhailo
Tsiutsiura Mykola
Ключові слова (укр): 
інформаційні системи; дистанційне навчання; інноваційні інформаційні технології; адаптивне мобільне навчальне середовище; хмарне файлове сховище; комунікативний модуль
Ключові слова (рус): 
информационные системы; дистанционное обучение; инновационные информационные технологии; адаптивная мобильная учебная середа; облачное файловое хранилище; коммуникативный модуль
Ключові слова (англ): 
informational systems, distance learning, innovative information technologies, adaptive mobile learning environment, cloud file storage, communication module
Анотація (укр): 
Розглянуто механізми модернізації освітньої системи вищої освіти в Україні, у тому числі особливості застосування інформаційних систем для дистанційної освіти. Окреслено теоретико-методологічні вимоги до проектування високотехнологічного адаптивного мобільного навчального середовища. Запропоновано модель комплексної системи адаптивного мобільного середовища за допомогою засобів Інтернет-технологій, яка на відміну від традиційної моделі дистанційного навчання, дасть змогу розв’язати задачу вибору індивідуальної траєкторії процесу навчання та оцінювання студента.
Анотація (рус): 
Рассмотрены механизмы модернизации образовательной системы высшего образования в Украине, в том числе особенности применения информационных систем для дистанционного образования. Определены теоретико-методологические требования к проектированию высокотехнологичной адаптивной мобильной учебной среды. Предложена модель комплексной системы адаптивной мобильной среды с помощью средств Интернет-технологий, которая, в отличие от традиционной модели дистанционного обучения, позволит решить задачу выбора индивидуальной траектории процесса обучения и оценки студента.
Анотація (англ): 
The article discusses the mechanisms of modernization of the educational system of higher education in Ukraine, including the features of the use of information systems for distance education. Theoretical and methodological requirements for the design of high-tech adaptive mobile educational environment are defined. The proposed model of an integrated system of adaptive mobile environment by means of Internet technologies, which, unlike to the traditional model of distance learning, will solve the problem of choosing an individual trajectory of the educational process and student assessment.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
07 Март 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Університет автора: 
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Хомишин І.Ю. Принцип інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства / І.Ю. Хомишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія: юридичні науки. – 2016. – №850. – С. 123-128.
 2. Федорук П. І. Адаптація інтелектуальних систем дистанційного навчання та контролю знань до індивідуальних особливостей студентів на основі аналізу якості засвоєних знань / Федорук П. І. // Штучний інтелект. – 2006. – № 3. – С. 480-186.
 3. Топузов М. О. Технологии дистанционного обучения в процессе реализации организационно- економического механизма информатизации высшего образования / М. О. Топузов // 2nd International scientific conference European Applied Sciences modern approaches in scientific researches (18–19th February 2013). – Volume 4. – Stuttgart, Germany. – С. 167–169.
 4. Федорук П. И. Использование адаптивных и интеллектуальных технологий в системах дистанционного обучения / Федорук П. И. // УСиМ. – 2006. – № 5. – С. 68-73.
 5. Мінцер О. П.  Обрії розвитку адаптивного навчання  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C/Downloads/7665-27486-1-PB%20(2).pdf.
 6. Топузов М. О. Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві / М. О. Топузов // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 26-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2017_1_6.
 7. Калинина Л. Н. Анализ и перспективы использования облачных технологий в процессе управления общеобразовательными учебными заведениями [текст] / Л. Н. Калинина, С. С. Петровский // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 44−64.
 8. Системи управління навчальним процесом студентів з розгалуженою організацією дистанційного навчання у вищому навчальному закладі / О. В. Федусенко, О. О. Рафальська // Управління розвитком складних систем. – 2013.
  − Вип. 13. − С. 162−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/  UJRN/Urss_2013_13_32. – Назва з екрана.
 9. Львов М. С. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом [текст] / М. С. Львов. О. В. Співаковський, Д. Є. Щедролосьєв // Вісник Харківського університету. – 2012. − № 1. – С. 1−21. – (Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»).
 10. Биков В. Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2013. № 1. С. 81–98. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/1606/1/TPUSS_2013_1_Bikov_Khmarna.pdf.
 11. Карпенко А. С. Оптимізація діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ засобами сервісу Google APPS // Комп’ютер у школі та сім’ї, 2017. ‒ № 5. ‒ С. 34–38.
 12. Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Apps у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу // Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. Т. 35, № 3. С. 64–73.
 13. Gordijchuk S. Information Constituent of Learning Quality Assurance in Medical Educational Institutions: In Proceedings of the international expert-scientific conference, pp. 234−241. HERALDIKA KIADO, Budapest, Hungary (2015).

 

References: 
 1. Homyshyn, I.Y. (2016). Principle of informatization of education in the conditions of globalization of society. Herald of the National University «Lviv Polytechnic», Series: Law Sciences, 850, 123 – 128.
 2. Fedoruk, P.I. (2006). Adaptation of intellectual systems of distance learning and knowledge control to individual peculiarities of students on the basis of analysis of the quality of the acquired knowledge. Artificial Intelligence, 3, 480 – 186.
 3. Topuzov, M.O. (2013). Technologies of distance learning in the process of implementation of the organizational and economic mechanism of informatization of higher education. 2nd International scientific conference European Applied Sciences modern approaches in scientific researches (18–19th February 2013). Volume 4. Stuttgart, Germany. Pp. 167 – 169.
 4. Fedoruk, P.I. (2006). Usage of adaptive and intelligent technologies in distance learning systems. УСиМ, 5. 68 – 73.
 5. Mintser O.P. Horizons of adaptive learning development [Electronic resource]. – Access mode: file:///C:/Users/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C/Downloads/7665-27486-1-PB%20(2).pdf.
 6. Topuzov M.O. (2017). Designing of the informational and educational environment of educational institutions in modern society. Ukrainian Pedagogical Journal, 1, 26-36. - Access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2017_1_6.
 7. Kalynyna L.N., Petrovskii, S.S. (2015). Analysis and prospects of using cloud technologies in the process of managing general educational institutions [text]. Ukrainian Pedagogical Journal, 2, 44 − 64.
 8. Fedusenko, O.V., Rafalska, О.О. (2013). Systems of management of students' educational process with a broad-based organization of distance learning at a higher educational institution.         Management of Development of Complex Systems, 13, 162−165. − Access: http://nbuv.gov.ua/  UJRN/Urss_2013_13_32.
 9. Lvov, М.S., Spivakovskii, О.V. (2012). Information system of higher education management as a platform for the implementation of the management of the academic process [text]. Bulletin of Kharkiv University, 1, 1−21. – (Series «Mathematical modeling. Information Technology. Automated control systems»).
 10. Bykov, V.U. (2013). Cloud computing and technology platform for open education and appropriate development of organizational and technological structure of IT departments of educational institutions // The theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology, 1, 81 – 98. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/1606/1/TPUSS_2013_1_Bikov_Khmarna.pdf.
 11. Karpenko, А.S. (2017). Optimization of the activity of organizational and educational subdivisions of universities by means of service Google APPS. Computer at school and family, 5, 34 – 38.
 12. Oleksuk, V.P. (2013). Google Apps Cloud Services Integration Experience in Information and Education Space at Higher Educational Institutions. Information Technology and Learning Tools, 35, 3, 64 – 73.
 13. Gordijchuk, S. (2015). Information Constituent of Learning Quality Assurance in Medical Educational Institutions: In Proceedings of the international expert-scientific conference, pp. 234−241. HERALDIKA KIADO, Budapest, Hungary.