ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ

Заголовок (російською): 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Заголовок (англійською): 
DECISION-MAKING ACTION IN IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE TRANSPORT INDUSTRY
Автор(и): 
Лізунова А.П.
Автор(и) (англ): 
Lizunova Alina Petrovna
Ключові слова (укр): 
транспортна галузь; транспортна інфраструктура; сталий розвиток; транспортна стратегія; багатокритеріальна оптимізація; прийняття рішення
Ключові слова (рус): 
транспортная отрасль; транспортная инфраструктура; устойчивое развитие; транспортная стратегия; многокритериальная оптимизация; принятие решения
Ключові слова (англ): 
transport industry; transport infrastructure; Sustainability; transport strategy; multicriteria optimization; making a decision
Анотація (укр): 
У транспортній галузі України є проблеми, для комплексного вирішення яких розроблена Транспортна стратегія України на період до 2030 року. В роботі розглянуто питання застосування методів багатокритеріальної оптимізації для прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів будівництва, капітального ремонту та реконструкції лінійних об’єктів транспортної інфраструктури України в рамках реалізації Транспортної стратегії. Проаналізовано основні етапи процесу прийняття рішення та визначено задачі, які мають бути реалізовані на кожному з етапів. Наведено деякі методи підтримки прийняття рішень у випадках, коли вибір рішення здійснюється за допомогою багатокритеріальної оптимізації або вибору з малого числа альтернатив. Визначено групи факторів, які необхідно враховувати у процесі розробки будь-якого проекту будівництва лінійних об’єктів транспортної інфраструктури з урахуванням сучасних тенденцій сталого розвитку транспортної галузі України.
Анотація (рус): 
В транспортной отрасли Украины существуют проблемы, для комплексного решения которых разработана Транспортная стратегия Украины на период до 2030 года. В работе рассмотрены вопросы применения методов многокритериальной оптимизации для принятия решений при реализации инвестиционных проектов строительства, капитального ремонта и реконструкции линейных объектов транспортной инфраструктуры Украины в рамках реализации Транспортной стратегии. Проанализированы основные этапы процесса принятия решения и определены задачи, которые должны быть реализованы на каждом из этапов. Приведены некоторые методы поддержки принятия решений в случаях, когда выбор решения осуществляется с помощью многокритериальной оптимизации или выбора из малого числа альтернатив. Определены группы факторов, которые необходимо учитывать при разработке любого проекта строительства линейных объектов транспортной инфраструктуры с учетом современных тенденций устойчивого развития транспортной отрасли Украины.
Анотація (англ): 
There are problems in the transport industry of Ukraine, for which the transport strategy of Ukraine for the period up to 2030 is developed for the integrated solution. The paper considers the application of multicriteria optimization methods for making decisions when implementing investment projects for construction, overhaul and reconstruction of linear objects of the transport infrastructure of Ukraine within the framework of the Transport Strategy implementation. The main stages of the decision-making process are analyzed and the tasks to be implemented at each stage are defined. Some methods of decision-making support are given in cases where choice of decision is made by means of multicriteria optimization or selection from a small number of alternatives. There are identified groups of factors that need to be considered when designing any project for the construction of linear transport infrastructure objects taking into account the current trends of sustainable development of the transport industry in Ukraine.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 38, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
04 Март 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р [Електронний ресурс]: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
 2. Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020". Указ Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 3. Глобальні Цілі сталого розвитку 2030 [Електронний ресурс]: https://www.globalgoals.org/
 4. «Цілі сталого розвитку: Україна» НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ 2017 Міністерство економічного розвитку та торгівлі України [Електронний ресурс]: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
 5. Закону України “Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” N1559-VI 17.11.2009. [Електронний ресурс] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
 6. Петраковська О.С. Фактори, що впливають на обґрунтованість прийняття рішень щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб / О. С. Петраковська, М. Ю. Михальова // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2016. – № 60. – С. 281-286.
 7. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.
 8. Лотов А.В., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений. – М.: МАКСПресс, 2008. – 197 с.
 9. Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. ‒ М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 144 с.
 10. Саати Р. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993.‒ 278 с.

 

References: 
 1. National transport strategy of Ukraine for the period up to 2030. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 30, 2018 No. 430-r [Electronic resource]: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
 2. Ukraine-2020 Sustainable Development Strategy. Decree of the President of Ukraine dated January 12, 2015, No. 5/2015 [Electronic resource]: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 3. Global Sustainable Development Goals 2030 [Electronic Resource]: https://www.globalgoals.org/
 4. "Sustainable Development Goals: Ukraine" NATIONAL REPORT 2017 Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [Electronic resource]: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
 5. Law of Ukraine "On alienation of land plots, other objects of real estate that are located on them, which are in private property, for public needs or on grounds of social necessity" N1559-VI 17.11.2009. [Electronic resource] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
 6. Petrakovskaya, O.S. & Mikhalovа, M. Yu. (2016). Factors influencing the validity of decision-making on alienation of land plots for public need. Urban planning and territorial planning. K., KNUBA, 60, 281-286.
 7. Kini, R.L., Rife, X. (1981). Making decisions under many criteria: preferences and substitutions. Moscow: Radio and Communications, 560.
 8. Lotov, A..V, Pospelova, I.I. (2008). Multicriteria tasks of decision-making. M: MAXPress, 197.
 9. Nogin, V.D. (2002). Decision-making in the multicriteria environment: quantitative approach. M.: FIZMATLIT, 144.
 10. Saati, R. (1993). Decision-making. Method of analysis of hierarchies. M: Radio and Communications, 278.