КОНЦЕПЦІЯ ОНТОЛОГІЙ У МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОЮ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ

Заголовок (російською): 
КОНЦЕПЦИЯ ОНТОЛОГИЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Заголовок (англійською): 
ONTOLOGY CONCEPT IN MODELING A CONTROL SYSTEM URBAN LOGISTICS INFRASTRUCTURE
Автор(и): 
Бушуєв С.Д.
Чуб О.І.
Автор(и) (англ): 
Bushuyev Sergiy
Chub Olha
Ключові слова (укр): 
логістична інфраструктура міста; онтологічна модель; система управління; бізнес-правила
Ключові слова (рус): 
логистическая инфраструктура города; онтологическая модель; система управления; бизнес-правила
Ключові слова (англ): 
logistics infrastructure of the city; ontological model; control system; business rules
Анотація (укр): 
Управління логістичною інфраструктурою великого міста передбачає постановку і формалізацію завдань управління і контролю за розвитком сукупності об’єктів, що утворюють логістичну інфраструктуру, а також створення та впровадження відповідного прикладного інформаційного забезпечення. Розглянуто складові системи управління міською логістичною інфраструктурою і розроблено її множину взаємопов’язаних моделей предметних областей управління на основі онтологічного підходу як базис інструментальних засобів перетворення інформації, яка є критичною для підвищення ефективності системи управління. Створення системи подібних моделей допоможе адаптувати досліджувані інформаційні потоки до зміни зовнішніх та внутрішніх умов, а також інтегрувати різнорідні предметні галузі в рамках спільного розв’язання стратегічних задач управління міською логістичною структурою.
Анотація (рус): 
Управление логистической инфраструктурой большого города предполагает постановку и формализацию задач управления и контроля за развитием совокупности объектов, образующих логистическую инфраструктуру, а также создание и внедрение соответствующего прикладного информационного обеспечения. Рассмотрены составляющие системы управления городской логистической инфраструктурой и разработано множество ее взаимосвязанных моделей предметных областей управления на основе онтологического подхода как базиса инструментальных средств преобразования информации, которая является критической для повышения эффективности системы управления. Создание системы подобных моделей позволит адаптировать исследуемые информационные потоки к изменению внешних и внутренних условий и интегрировать разнородные предметные области в рамках совместного решения стратегических задач управления городской логистической структурой.
Анотація (англ): 
Management of the logistics infrastructure of a big city involves the formulation and formalization of the tasks of management and control over the development of the totality of objects that make up the logistics infrastructure, as well as the creation and implementation of appropriate applied information support. The components of the urban logistics infrastructure management system are considered and many of its interconnected models of management subject areas are developed on the basis of the ontological approach as a basis for information conversion tools, which is critical for increasing the efficiency of the management system. Creating a system of such models will allow us to adapt the studied information flows to changing external and internal conditions and integrate heterogeneous subject areas as part of a joint solution of the strategic tasks of managing the urban logistics structure.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Ноябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків
Литература: 
 1. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
 2. Сумець О.М. Логістична інфраструктура: теоретичний аспект : монографія / О.М. Сумець, Т.Ю. Бабенкова. – Харків: ХНТУСГ імені П. Василенка, 2010. – 146 с.
 3. Вороніна Р.М. Концептуальні засади міської логістики / Р. М. Вороніна, Н.О. Маргіта, О.І. Карий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2014. – № 811. – С. 49 – 55.
 4. Новожилова М.В. Концепція city-логістики в управлінні мегаполісом / М.В. Новожилова, О.І. Чуб, Р.С. Мележек // Комунальне господарство міст. – 2017. – № 139. – С. 115 – 119.
 5. Бушуєв С.Д. Зміна парадигм в управлінні інфраструктурними і програмами проектами / С.Д. Бушуєв,
  Д.А. Бушуєв, Б.Ю. Козир //Управління розвитком складних систем. – 2019. – №37. – С. 7 – 12.
 6. Литвин В.В. Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій / В.В. Литвин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2015. – № 829. – С. 186-200.
 7. Буров Є.В. Програмні системи на базі онтологічних моделей задач / Є.В. Буров, В.В. Пасічник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2015. – № 829. – С. 36 – 57.
 8. Патракеєв І.М. Онтологічне дослідження міського середовища / І.М. Патракеєв // Управління розвитком складних систем. – 2015 – Вип. 23(1). – С. 159 – 168.
 9. Палагин А.В. Системно-онтологический анализ предметной области / А.В. Палагин А.В., Н.Г. Петренко // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 4. – С. 314.
 10. Стрижак О.Є. Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів / О.Є. Стрижак // Екологічна безпека та природокористування. 2013. Вип. 12. С. 166 – 177.
 11. Noy N.F. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology / Noy N.F., McGuinness D.L. // Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880. − Stanford. −2001.−23 p.
References: 
 1. The strategy of steel development of Ukraine to 2030 fate [Electronic resource]. – Access mode https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
 2. Sumets, O.M. & Babenkova, T.Yu. (2010). Logistic infrastructure: theoretical aspect: monograph. Kharkiv: KhNTUSG imeni P. Vasilenka, 146.
 3. Voronina, R.M., Margita, N.O. & Kariy, O.I. (2014). Сoncepts of city logistics. News of the National University of Lviv Polytechnic. Logistics, 811, 49 55.
 4. Novozhilova, M.V., Chub, O.I., & Melezhek, R.S. (2017). The concept of city-logic in the management of a megalopolis. Kommunalnoe gospodarstvo Mіst, 139, 115 119.
 5. Bushuyev, S.D., Bushuyev, D.A. & Kozir, B.Yu. (2019). Paradigm shift in the management of infrastructure projects and programs. Management of development of complex systems, 37, 7 12.
 6. Litvin, V.V. (2015). The method of incentive intellectual agents based on adaptive ontologies. News of the National University of Lviv Polytechnic. Information systems and measures, 829, 186 200.
 7. Burov, E.V. & Pasichnik, V.V. (2015). Program systems based on ontological models of tasks. News of the National University of Lviv Polytechnic. Information systems and measures, 829, 36 57.
 8. Patrakеіev, I.M. (2015). Ontological research of the urban environment. Management of development of complex systems, 23 (1), 159 168.
 9. Palagin, A.V., Petrenko, N.G. (2009). System-ontological analysis of the subject area. Control systems and machines, 4, 3 14.
 10. Strizhak, O. (2013). Take care of the ontological integration and the supervisor of the distribution of spacious and semantic information resources. Environmentally friendly and nature-friendly, 12, 166–177.
 11. Noy, N.F, & McGuinness, D.L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880. – Stanford, 23.