АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТУ ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF THE INTEGRATION POTENTIAL OF THE PARTICIPANTS OF THE LOGISTIC COMPLEX PROJECT
Автор(и): 
Ковтун Т.А.
Смокова Т.М.
Автор(и) (англ): 
Kovtun Tatyana
Smokova Tatyana
Ключові слова (укр): 
проєкт логістичного комплексу; логістична та проєктна інтеграція; інтеграційні ризики; якісний аналіз інтеграційних ризиків
Ключові слова (рус): 
проект логистического комплекса; логистическая и проектная интеграция; интеграционные риски; качественный анализ интеграционных рисков
Ключові слова (англ): 
project of logistic complex; logistic and project integration; integration risks; qualitative analysis of integration risks
Анотація (укр): 
Неврахування інтеграційних ризиків у проєкті створення логістичного комплексу, що характеризується великою кількістю учасників, які змінюються протягом життєвого циклу проєкту, може стати однією з причин зниження успішності реалізації проєкту, навіть призвести до його припинення. Для запобігання інтеграційних ризиків необхідно провести аналіз ризиків, що враховує інтеграційний потенціал учасників проєкту. Визначено поняття «інтеграційного проєктного ризику». А також розроблено послідовність аналізу інтеграційних ризиків у проєкті створення логістичного комплексу, яка полягає у використанні методів менеджменту якості, а саме: аналізу Парето, АВС-аналізу та причинно-наслідкового аналізу Ісікави. Застосування методів якісного аналізу здійснюється у логічній послідовності. Вихідні дані, що отримані при проведенні попереднього виду аналізу, є вхідними для наступного етапу дослідження. Отримані результати дають змогу на початковій стадії проєкту збільшити вплив на його результати завдяки зниженню ступеня інтеграційних ризиків. Зокрема, аналіз Паретота АВС-аналіз допомагають виділити учасників проєкту, що мають найбільшу кількість інтеграційних зв’язків. Оцінювання потужностей інтеграційних зв’язків та визначення інтеграційного потенціалу учасника проєкту допомагає визначити найбільш уразливого до ризику розриву інтеграційних зв’язків учасника. Отже, вихід такого учасника з проєкту принесе найбільші порушення інтеграції між елементами системи. Причинно-наслідковий аналіз Ісікави дає змогу виявити причини розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту та визначити найменш потужні інтеграційні зв’язки між учасниками. Це допоможе вжити заходи для попередження настання інтеграційних ризиків у проєкті створення логістичного центру.
Анотація (рус): 
Неучет интеграционных рисков в проекте создания логистического комплекса, характеризующийся большим количеством участников, которые изменяются в течение жизненного цикла проекта, может стать одной из причин снижения успешности реализации проекта, даже привести к его прекращению. Для предотвращения интеграционных рисков необходимо провести анализ рисков, учитывающий интеграционный потенциал участников проекта. В ходе проведенного исследования определено понятие «интеграционного проектного риска», а также разработана последовательность анализа интеграционных рисков в проекте создания логистического комплекса, которая заключается в использовании методов менеджмента качества, а именно: анализа Парето, АВС-анализа и причинно-следственного анализа Исикавы. Применение методов анализа осуществляется в логической последовательности. Исходные данные, полученные при проведении предыдущего вида анализа, являются входными для следующего этапа исследования. Полученные результаты позволяют на начальной стадии проекта увеличить влияние на его результаты благодаря снижению степени интеграционных рисков. В частности, анализ Парето и АВС-анализ позволяют выделить участников проекта, имеющих наибольшее количество интеграционных связей. Оценка мощностей интеграционных связей и определения интеграционного потенциала участника проекта позволяет определить наиболее уязвимого к риску разрыва интеграционных связей участника. Так что выход такого участника из проекта принесет наибольшие нарушения интеграции между элементами системы. Причинно-следственный анализ Исикавы позволяет выявить причины разрыва интеграционных связей между участниками проекта и определить наименее мощные интеграционные связи между участниками, что позволит принять меры по предупреждению наступления интеграционных рисков в проекте создания логистического центра.
Анотація (англ): 
Not taking into account integration risks in the project of creating a logistics complexwhich is characterized by a large number of participants that changes throughout the life cycle of a project can be one of the reasons for reducing the success of the project implementation, even leading to its termination. In order to prevent integration risks it is necessary to carry out a risk analysis taking into account the integration potential of the project participants. In the course of the study, the concept of "integration project risk" is defined. And also developed a sequence of qualitative analysis of integration risks in the project of creating a logistics center, which consists of using quality management methods, namely: Pareto analysis, ABC analysis and Ishikawa cause-and-effect analysis. The application of methods of qualitative analysis is carried out in a logical sequence. The output data obtained from the previous analysis is the input for the next stage of the study. The obtained results of a qualitative risk analysis allow at the initial stage of the project to increase the impact on its results by reducing the degree of integration risks.In particular, the Pareto analysisand ABC-analysis allows to identify project participants who have the greatest number of integration links.The estimation of powers of integration links and determination of integration potential of participant of project allows to define the participant which is the most vulnerable to the risk of breaking the integration links .Therefore, the withdrawal of such a participant from the project will bring the greatest violations of integration between the elements of the system. The Ishikawa cause-and-effect analysis makes it possible to identify the causes of the disruption of integration ties between the project participants and to determine the least powerful integration ties between the participants.This, in turn, will allow taking measures to prevent the approaching of integration risks in the project of creating a logistics center.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Октябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Одеський національний морський університет, Одеса
Литература: 
 1. Сергеев В.И. Логистика в транспортном комплексе России: проблемы и предложения // Логистика в транспортном комплексе РФ, заседание Группы 19, 26 мая 2011 года – 54 слайда.–strategy2020.rian.ru/load/366078781.
 2. Крикавский Е.В. Логистический центр – это узловой объект логистических сетей / Е.В. Крикавский // Логистика: проблемы и решения. – 2008. – № 5(18). – С. 38-40.
 3. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки “Экономика” / А. М. Гаджинский. – Москва: Дашков и К, 2011. – 481 с.
 4. Stock J., Lambert D. StrategicLogisticsManagement. McGraw-Hill/Irwin, 2000.Ed. 4. ‒ 896 p.
 5. Waters D. Logistics: An Introduction to Supply Chain Management. Palgrave Macmillan, 2002. ‒ 372 p.
 6. Никифорук О.І. Становлення і функціонування транспортно-логістичноїінфраструктури в Україні. Дисертація (автореферат дисертації) на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук, спеціальність 08.10.49 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Національка академія наук України, Київ, Україна, 2005. – 21 с.
 7. Виноградов М.А. Управление межрегиональным товарообменом на основе создания логистических центров: на примере Ростовской области. Диссертация (автореферат диссертации) на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук, специальность08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. – Ростов-на-Дону: Россия, 2007. – 26 с.
 8. Полякова О.М. Формування інтермодальної транспортної системи України на базі вантажних транспортно-розподільчих комплексів. Дисертація (автореферат дисертації) на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук, спеціальність 08.07.04. – Харківський національний університет,Харків, Україна, 2005. – 20 с.
 9. Цвєтков Ю.М. Концепція програми формування мережі логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів України. / Ю.М. Цвєтков, О.П. Кутах, М.В. Макаренко та ін. – К. : КУЕТТ, 2003. – 109 с.
 10. Комарницький І.М. Механізми формування логістичних центрів / І.М. Комарницбкий, Н.С. Питуляк, І.В. Когут.  // Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. С.190-196. – http://ena.lp.edu.ua
 11. Мамчин М.М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств / М.М. Мамчин, О.А. Русановська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2011. – № 720. – С. 45 – 51. – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2011_720/07.pdf
 12. Ровенских М.В. Управление рисками логистической системы промышленного предприятия. Диссертация (автореферат диссертации) на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук, специальность 08.00.05. – Санкт-Петербург, Россия, 2008. – 261с.
 13. Fuchs H., Wohinz J.W. Risk management in logistics systems / H. Fuchs, J. W. Wohinz // Advances in Production Engineering & Management. – 2009. – Vol. 4, – P. 233–242.–http://maja.uni-mb.si/files/APEM/APEM4-4_233-242.pdf
 14. Плетнева Н. Г. Теория и методология управления логистическими системами в условиях неопределенности. Диссертация (автореферат диссертации) на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук, специальность08.00.05. – Санкт-Петербург, Россия, 2008. – 37с.
 15. Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства // Проблеми економіки. – 2013. №4. – С. 246-251.
 16. Lapkina, I. O., Malaksiano, M. O. (2016). Modelling and optimization of perishable cargo delivery system through Odesa port. Actual Problems of Economics, 3(177), 353–365.
 17. Larson E. Project Management: The Managerial Process. McGraw Hill, 2010. Ed. 5. 608 p.
 18. Archibald R. D. Managing High-Technology Programs and Projects. John Wiley & Sons, 2003. Ed. 3. 416 p.
 19. Болдырева Т.В. Методика оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом ситуаций риска /
  Т.В. Болдырева, Т. А. Ковтун // Методи та засобиуправліннярозвиткомтранспортнихсистем :збірн. наук. праць. – 2003.
  – № 6. – С. 237
  255.
 20. Королькова Е. М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками : учебное пособие для студентов экономических специальностей / Е.М. Королькова. – Тамбов:  ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 160 с.
 21. Кошелевский И.С. Обзор методов управления проектными рисками / И. С. Кошелевский // Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф.– Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 164-166.
 22. Смокова Т.Н. Интеграция в проектах создания мультимодальних логистическихкомплексов / Т.Н. Смокова // Восточно-европейский журнал передових технологий: сборн. научн. трудов. – 2011. Вып. 1/7(49). – С. 14-15.
 23. Ковтун Т.А. Управління інтеграційними ризиками в проектах мультимодальних логістичних комплексів /
  Т.А. Ковтун, Т.М. Смокова. Збірник наукових праць. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – №2 (1174). – С. 26-30.
 24. PMBOK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK, 5-е изд.) Project Management Institute, Fourteen Campus Boulevard, PA 19073-32999 USA, 2013. – 589 c.
 25. Ковтун Т.А. Застосування інструментарію якісного аналізу ризиків у проекті створення логістичного центру / Т.А. Ковтун, Т.М. Смокова. Збірник наукових праць. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля // Науковий журнал. – Сєверодонецьк. – №2 (243). – 2018. – С.122-125.
References: 
 1. Sergeev, V.I. (2011). Logistics in the  transport complex of Russia: problems and proposals. Logistics in the Russian transport complex, meeting of the Group 19, May 26 – 54 slides. – strategy2020.rian.ru/load/366078781.
 2.  Kricavskii, E.V. (2008). Logistic center is a nodal object of logistic networks. Logistics: problems and solutions, 5(18), 38 – 40.
 3. Hajinsky, A.M. (2011). Logistics: a textbook for higher educational institutions in the direction of preparation "Economics". Moscow: Dashkov and K, 481.
 4. Stock, J. & Lambert, D. (2000). Strategic Logistics Management. McGraw-Hill/Irwin, Ed. 4, 896.
 5. Waters, D. (2002). Logistics: An Introduction to Supply Chain Management. Palgrave Macmillan, 372.
 6. Nikiforuk, O.I. (2005). Formation and functioning of transport and logistics infrastructure in Ukraine. PhD thesis of economic sciences, specialty 08.10.49 – placement of productive forces and regional economy. – National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 21.
 7. Vinogradov, M.A. (2007). Management of interregional commodity exchange on the basis of creation of logistics centers: on an example of the Rostov region. PhD Thesis (Ecoomics), Specialty 08.00.05 – Economics and Management narodnыm economy. Rostov-on-Don, Russia, 26.
 8. Polyakova, O.M. (2005). Formation of the intermodal transport system in Ukraine on the basis of freight transport and distribution complexes. PhD Thesis (Ecoomics), specialty 08.07.04. Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, 20.
 9. Tsvetkov, Y.M., Kutah, O.P., Makarenko, M.V., and others (2003). Concept of the program of forming a network of logistic centers in the system of international transport corridors of Ukraine. Kyiv: KUETT, 109.
 10. Komarnitsky, I.M., Pitulyak, N.S., Cogut, I.V. (2007). Mechanisms of forming logistics centers. Publishing house of the National University "Lviv Polytechnic", 190 196. http://ena.lp.edu.ua
 11. Mamchin, M.M. & Rusanovskaya, O.A. (2001). Influence of logistic risks on increase of activity of enterprises. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series "Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems", 720, 45–51. – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2011_720/07.pdf
 12. Rovensky, M.V. (2008). Risk management of the logistics system of the industrial enterprise. PhD Thesis (Ecoomics), specialty 08.00.05. St. Petersburg, Russia, 261.
 13. .Fuchs, H. & Wohinz, J.W. (2009). Risk management in logistics systems. Advances in Production Engineering & Management, 4,233–242. http://maja.uni-mb.si/files/APEM/APEM4-4_233-242.pdf
 14. Pletneva, N.G. (2008). Theory and methodology of management of logistic systems in conditions of uncertainty. PhD Thesis (Ecoomics), specialty 08.00.05. St. Petersburg, Russia, 37.
 15. Vitlinsky, V.V. & Skitsko, V.I. (2013). Conceptual bases of modeling and management of enterprise logistics risk. Problems of the economy, 4, 246 251.
 16. Lapkina, I.O., Malaksiano, M.O. (2016). Modelling and optimization of perishable cargo delivery system through Odesa port. Actual Problems of Economics, 3(177), 353 365.
 17. Larson, E. (2010). Project Management: The Managerial Process. McGraw Hill. Ed. 5, 608.
 18. Archibald, R.D.(2003). Managing High-Technology Programs and Projects. JohnWiley&Sons. Ed. 3, 416.
 19. Boldyreva, T.V. & Kovtun, T.A. (2003). A methodology for evaluating the effectiveness of an investment project in the light of risk situations. Methods and means of management of transport system development: collections ofsciences works, 6,
  237
  255.
 20. Korolkova, E.M. (2013). Risk management: project risk management: a manual for students of economic specialties. Tambov: FGBOOU VPO "TSTU", 160.
 21. Koshelevsky, I.С. (2012). Overview of Project Risk Management Methods. Problems of the Modern Economy: Materials II International. Scientific conf. Chelyabinsk: Two Komsomol members, 164–166.
 22. Smokova, T.N. (2011). Integration in multimodal logistics complex projects. East European Journal of Enterprize Technologies: 1/7(49), 14 15.
 23. Kovtun, T. & Smokovа, Т. (2016). Integration risk management in projects of multimodal logistics complexes. Collection of scientific works. Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio Management, Programs and Projects. Kharkiv: NTU "KhPI", 2 (1174), 26 30.
 24. PMBOK Project Management Knowledge Management Guide (PMBOK Manual, 5th Edition). (2013). Project Management Institute, Fourteen Campus Boulevard, PA 19073-32999 USA, 589.
 25. Kovtun, T., & Smokovа, Т., (2018). Application of tools for qualitative risk analysis in the project of creation of logistic center. Collection of scientific works. Bulletin of the Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University. Severodonetsk, 2 (243), 122 125.