ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Заголовок (англійською): 
FORMATION OF METHODS OF PROJECT MANAGEMENT AND CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECTS SECURITY PROGRAM
Автор(и): 
Хрутьба В.О.
Зюзюн В.І.
Нєвєдров С.Д.
Лисак Р.С.
Автор(и) (англ): 
Khrutba Viktoriia
Ziuziun Vadym
Nevedrov Dmytro
Lysak Roksolana
Ключові слова (укр): 
транспорт; безпека; об’єкт; критична інфраструктура; програма; програмне середовище; проєкт; захист
Ключові слова (рус): 
транспорт; безопасность; объект; критическая инфраструктура; программа; программная среда; проект; защита
Ключові слова (англ): 
transport; safety; object; critical infrastructure; program; software; project; protection.
Анотація (укр): 
Критична інфраструктура включає об’єкти різних секторів економіки. Ці об’єкти є стратегічними для держави, і як наслідок, вразливими, тому потребують особливого захисту. Запропоновано критерії ідентифікації об’єктів критичної інфраструктури та їх деталізацію. Розглянуто деталізований метод ідентифікації об’єктів критичної інфраструктури. Розроблено метод до формування регіональних програм безпеки об’єктів критичної інфраструктури та здійснено деталізацію процесів управління таким типом програм, на основі формування стратегічних завдань та їх декомпозиції в питанні управління ризиками та загрозами для об’єктів критичної інфраструктури. Такі програми будуть спрямовані на попередження ризикових ситуацій та загроз, які можуть супроводжувати весь життєвий цикл функціонування об’єктів критичної інфраструктури, адже найкращий захист – це попередження виникнення небезпечних ситуацій для об’єктів критичної інфраструктури, як природного так і техногенного характеру.
Анотація (рус): 
Критическая инфраструктура включает объекты различных секторов экономики. Данные объекты являются стратегическими для государства, и как следствие, уязвимыми, поэтому нуждаются в особой защите. Предложены критерии идентификации объектов критической инфраструктуры и их детализация. Рассмотрен детализированный метод идентификации объектов критической инфраструктуры. Разработан метод к формированию региональных программ безопасности объектов критической инфраструктуры и осуществлена детализация процессов управления данным типом программ на основе формирования стратегических задач и их декомпозиции в области управления рисками и угрозами для объектов критической инфраструктуры. Данные программы будут направлены на предупреждение рисковых ситуаций и угроз, которые могут сопровождать весь жизненный цикл функционирования объектов критической инфраструктуры, поскольку лучшая защита – это предупреждение возникновения опасных ситуаций для объектов критической инфраструктуры, как природного так и техногенного характера.
Анотація (англ): 
The critical infrastructure includes objects in different sectors of the economy. These objects are strategic for the state, and as a consequence, vulnerable, therefore, need special protection. In the article criteria of identification of objects of critical infrastructure and their detailing are offered. The article deals with the detailed method of identifying objects of critical infrastructure. A method has been developed for the formation of regional security programs for critical infrastructure objects and a detailed description of the management processes of this type of program, based on the formation of strategic tasks and their decomposition in the area of risk management and threats for critical infrastructure objects. These programs will be aimed at preventing risk situations and threats that may accompany the entire lifecycle of critical infrastructure objects, since the best protection is the prevention of emergencies for critical infrastructure objects, both natural and man-made.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Октябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Національний транспортний університет, Київ
Литература: 
 1. Хрутьба В.О. Огляд науково-теоретичних аспектів безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту / В.О. Хрутьба, В.І. Зюзюн, Д.С. Нєвєдров // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами . – 2019. – № 2. – С. 60 – 65.
 2. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : збірник матеріалів міжнародної експертної наради / Упоряд. Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. О.М. Суходолі. – К. : НІСД, 2016. – 176 с.
 3. Директива Ради Європи № 2008/114/ЄС. Про ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур та оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту. – 2008.
 4. Міжвідомча робоча група почала роботу над створенням єдиної державної системи захисту критичної інфраструктури. Урядовий портал. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua (дата звернення: 26.04.2019).
 5. Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури в Україні: від наукового осмислення до розробки засад політики  / Д. С. Бірюков // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. – 2015. – № 3-4. – С. 155 – 170.
 6. Зачко О.Б. Моделі управління безпекою інфраструктурних проектів на стадії планування / О.Б. Зачко, Д.С. Кобилкін, Р.Р. Головатий // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами . – 2019. – № 2. – С. 43 – 49.
 7. Лядовська В.М. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів / В.М. Лядовська, М.О. Рябий, С.О. Гнатюк // Зв’язок. – 2014. – №4. – С. 3 – 7.
 8. Євсєєв В.О. Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду / В.О. Євсєєв  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4(49). – С. 168 – 172.
 9. Потеєва М.А. Удосконалення механізму державного регулювання транспортної інфраструктури України / М.А. Потеєва // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2008. – Ч. 2. – С. 127 – 133.
 10. Ярошенко Ф.А. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М:
  монография / Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: «Саммит-Книга», 2012. – 272 с.
 11. Зачко, О.Б. Теоретические подходы к управлению безопасностью в проектах развития сложных систем /
  О.Б. Зачко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22 (1), – С. 48 – 53.
 12. Khrutba V. Formation of mechanisms of management of regional programs for safetyof objects of critical infrastructure of transportation / V. Khrutba, V. Ziuziun, D. Nevedrov // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2019.
   – № 7. – P. 69
  74.
References: 
 1. Khrutʹba, V.O., Ziuziun, V.I., Nieviedrov, D.S. (2019). Reiew of scientific and theoretical aspects of safety of objects of critical infrastructure of transport. Bulletin of National technical university «KHPI». Seria : Srategic management, 2, 60 – 65.
 2. Birjukov, D.S., Kondratov, S.I. (2016). Green Book on Critical Infrastructure Protection in Ukraine: a collection of materials for the international expert meeting. Kyiv, NISD, 176.
 3. Council Directive 2008/114 / EC. On the identification and definition of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection and protection.
 4. Mizhvidomcha robocha hrupa pochala robotu nad stvorennjam jedynoji derzhavnoji systemy zakhystu krytychnoyi infrastruktury. Urjadovyj portal. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrajiny, URL: https://www.kmu.gov.ua (accessed 26.04.2019).
 5. Birjukov, D.S. (2015). Protecting critical infrastructure in Ukraine: from scientific thinking to policy formulation. Naukovo-informacijnyj visnyk Akademiji nacional’noji bezpeky, 3-4, 155 – 170.
 6. Zachko, O.B., Kobylkin, D.S., Holovatyj, R.R. (2019). Models of safety management of infrastructure projects at the planning stage. Bulletin of National technical university «KHPI» Seria : Srategic management,, 2, 43 – 49.
 7. Ljadovs'ka, V.M. (2014). Definition of critical information infrastructure and its protection: analysis of approaches. Zv'jazok, 4, 3-7.
 8. Jevsjejev, V.O. (2016). Possible ways to improve the protection of critical infrastructure of Ukraine in the light of world experience. Zbirnyk naukovyh prac' Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu Povitrjanyh Syl, 4 (49), 168 – 172.
 9. Potejeva, M.A. (2008). Improvement of the mechanism of state regulation of transport infrastructure of Ukraine. Produktyvni syly i regional'na ekonomika, 2, 127 – 133.
 10. Jaroshenko, F.A., Bushuev, S.D., Tanaka, H. (2012). Management of innovative projects and programs based on P2M knowledge system: monograph. Kyiv, Sammit-Book, 272.
 11. Zachko, Oleg. (2015). Theoretical Approaches To Safety Management In The Projects Of Development Of Complex Systems. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 48 – 53.
 12. Khrutba, V., Ziuziun, V., Nevedrov, D. (2019). Formation of mechanisms of management of regional programs for safety of objects of critical infrastructure of transportation. Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky, 7, 69 – 74.