ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ҐРУНТІ CALS-ТЕХНОЛОГІЙ

Заголовок (російською): 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОПЕРАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПОЧВЕ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ
Заголовок (англійською): 
FUNCTIONAL-OPERATIONAL TRANSFORMATION OF SYSTEMS OF MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE ON THE SOIL OF CALS-TECHNOLOGIES
Автор(и): 
Боліла Н.В.
Автор(и) (англ): 
Bolila Nadiia
Ключові слова (укр): 
інформаційні технології; CALS-технології; життєвий цикл; будівельна галузь; будівельне підприємство
Ключові слова (рус): 
информационные технологии; CALS-технологии; жизненный цикл; строительная отрасль; строительное предприятие
Ключові слова (англ): 
information technologies; CALS technologies; life cycle; construction industry; construction company
Анотація (укр): 
Постійно зростаючий рівень конкуренції вимагає для оптимізації процесу виконання будівельно-монтажних робіт застосовувати автоматизовані системи проєктування і складання кошторисів, що дає змогу мінімізувати витрати на оплату праці будівельників і скоротити час виконання робіт. Відмінною підмогою для цього служать інформаційні технології. Використання інформаційних технологій в галузі будівництва почалося з обслуговування завдань за різними розрахунками. Сьогодні воно перейшло на рівень систем управління дуже складними проєктами, починаючи з проєктів звичайних будівель, комунікаційних систем і закінчуючи автоматизованими системами управління об'єктами державного нагляду. Вже застосовуються на практиці інтегровані системи управління якістю, витратами, часом спорудження об'єкта, постачанням необхідними матеріалами, які істотно стабілізують економічну ситуацію будівельних фірм.
Анотація (рус): 
Постоянно возрастающий уровень конкуренции требует для оптимизации процесса выполнения строительно-монтажных работ применения автоматизированных систем проектирования и составления смет, что позволяет минимизировать расходы на оплату труда строителей и сократить время выполнения работ. Отличным подспорьем для этого служат информационные технологии. Использование информационных технологий в области строительства началось с обслуживания задач по различным расчётам. Сегодня оно перешло на уровень систем управления очень сложными проектами, начиная с проектов обычных строений, зданий, коммуникационных систем и заканчивая автоматизированными системами управления объектами госнадзора. Уже применяются на практике интегрированные системы управления качеством, затратами, временем постройки объекта, снабжением необходимыми материалами, которые существенно стабилизируют экономическое состояние строительных фирм.
Анотація (англ): 
An ever-increasing level of competition requires to use automated design and budgeting systems to optimize the process of construction and installation work, which minimizes the cost of labor for builders and reduces the time to complete the work. An excellent help for this is information technology. The use of information technologies in the field of construction began with the maintenance of tasks for various calculations. Today it has moved to the level of management systems for very complex projects, starting from the projects of conventional structures, buildings, communication systems and ending with automated systems for managing state objects of supervision. Integrated systems are already being applied in practice for managing quality, costs, construction time, and supplying with the necessary materials that significantly stabilize the economic condition of construction companies.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Сентябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Савельєва Т.М., Чаргазія Т.З. Інформаційне забезпечення стратегії розвитку будівельних підприємств // Економіка будівництва і міського господарства. – Том 3. – №2. ‒ 2006. ‒ С. 109‒116.
 2. Стеценко С. П. Ієрархічна модель оцінювання інфраструктурних ризиків підприємницької діяльності у будівництві / С.П. Стеценко, Т.А. Ільїна // Наукові праці НДФІ. – 2019. – № 1. – C. 119-129. (НБД: Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals)
 3. Рижакова Г.М. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів / Г.М. Рижакова, С.П. Стеценко, З.В. Лагутіна // Управління розвитком складних систем. – 2013. – Вип. 16. – С. 203208. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2Су013_16_38.
 4. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва: [моногр.] /
  Л.В. Сорокіна, А.Ф. Гойко, С.П. Стеценко, К.В. Ізмайлова та інші. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О. 2017. – 404 с.
 5. Столбов В.Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В.Ф.Столбов, Г.М.Шаповал // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. – 2013. – №111. – С.103-108.
 6. Боліла Н.В., Гусарова Л.В. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці будівельних підприємств // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наукових праць. – Вип.40. – 2019.
 7. Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є., Боліла Н.В. Проблеми забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств.  Тези доповіді. Ефективні технології в будівництві.  Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р.)
 8. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 9. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, Page No.: 4024-4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
References: 
 1. Savelyeva, T, & Chargasiya, T. (2006). Information dataware of building enterprise developmentstrategy. Economics of civil engineering and municipal economy, 3, 2.
 2. Stetsenko, S. (2019). The hierarchical model of evaluation of infrastructure risks in construction. Scientific research works of the Institute, 1.
 3. Ryzhakova, G. (2013). Alternative analytical tools for ensuring the economic security of state investment in construction projects. Management of development of complex systems, 16, 203-208.
 4. Sorokina, L. (2017). Econometric toolkit for financial security management of construction companies. Econometric toolkit for financial security management of construction companies.
 5. Stolbov, V. (2013). Features of management of the system of financial and economic security of construction enterprises, 111, 103-108.
 6. Bolila, N. & Gusarova, L. (2019). Classification and systematization of threats to the economic security of construction enterprises. Ways of improving the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations, 40.
 7. Gusarova, L., Kischenko, T. & Bolila, N. (2019). Problems of ensuring the economic security of construction enterprises. Abstracts. Effective technologies in construction. International Scientific and Technical Conference.
 8. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12-20. DOI: http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 9. Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, Petrukha, Serhiy, Ishchenko, Tetiana & Honcharenko, Tetyana. (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8, 4, 4024-4033. DOI: 10.35940/ijrte.D8356.118419