ПОБУДОВА СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНОЇ ВSC-МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ БІЗНЕСУ

Заголовок (російською): 
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМНОГО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ВSC-МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БИЗНЕСА
Заголовок (англійською): 
BUILDING A SYSTEM-DYNAMIC MODEL OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INTEGRATED BUSINESS STRUCTURES
Автор(и): 
Малихіна О.М.
Івахненко І.С.
Ручинська Ю.М.
Петренко Г.С.
Кошельна В.М.
Автор(и) (англ): 
Malykhina Oksana
Ivakhnenko Irina
Ruchinskaya Julia
Petrenko Ganna
Valentyna Koshelna
Ключові слова (укр): 
стратегічне управління підприємством; інтегрована структура бізнесу; матеріальні і нематеріальні фактори вартості; технології планування
Ключові слова (рус): 
стратегическое управление предприятием; интегрированная структура бизнеса; материальные и нематериальные факторы стоимости; технологии планирования
Ключові слова (англ): 
strategic enterprise management; integrated business structure; tangible and intangible cost factors; planning technologies
Анотація (укр): 
Наведено методичний підхід до реалізації стратегії стійкого розвитку холдингової будівельної компанії як інтегрованої структури бізнесу (ІСБ). Інтегрована структура бізнесу представлена як об’єднання незалежних підприємств з формування відповідного інституціонального середовища. Як основу інтеграційного процесу використано ключові компетентності підприємств і системно-динамічну модель метасистеми стратегічного управління фінансово-господарською діяльністю ІСБ, що складається з постійної та змінної складових, яка враховує результати формалізації ключових елементів збалансованої системи показників (англ. Balanced Scorecard (BSC)), а також дає змогу обґрунтувати стратегічні орієнтири щодо формування доходів та витрат ІСБ, параметрів управління потоками матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечує підвищення рентабельності та формування потенціалу розвитку в умовах коливань на внутрішньому і зовнішніх ринках.
Анотація (рус): 
В статье представлены методический подход к реализации стратегии устойчивого развития холдинговой строительной компании как интегрированной структуры бизнеса (ИСБ). Интегрированная структура бизнеса представлена как объединение независимых предприятий по формированию соответствующей институциональной среды. В качестве основы интеграционного процесса использованы ключевые компетентности предприятий и системно-динамическая модель метасистемы стратегического управления финансово-хозяйственной деятельностью ИСБ, состоящий из постоянной и переменной составляющих, которая учитывает результаты формализации ключевых элементов сбалансированной системы показателей (англ. Balanced Scorecard (BSC)), а также позволяет обосновать стратегические ориентиры по формированию доходов и расходов ИСБ, параметров управления потоками материальных и финансовых ресурсов, обеспечивает повышение рентабельности и формирования потенциала развития в условиях колебаний на внутреннем и внешних рынках.
Анотація (англ): 
The article presents a methodical approach to the strategy of sustainable development of holding construction company as an integrated business structure (ISB). The integrated business structure is presented as an association of independent enterprises on forming the corresponding institutional environment. As the basis of the integration process key competencies of enterprises and system-dynamic model of ISB strategic management meta-system consisting of constant and variable components are used, which takes into account the results of formalization of key elements of balanced scorecard (BSC), and allows to substantiate strategic guidelines for the formation of income and expenditure of ISB, parameters of management of material and financial resources flows, provides.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Октябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон. – Москва : Олимп-Бизнес, 2010. – 320 с
 2. Каплан Р. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей / Р. Каплан, Д. Нортон – М.: ИД "Вильяс", 2006. – 384 с
 3. Пилипенко А.А. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 4. Рижаков Д.А. Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу [Текст] / Д.А. Рижаков // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 153 – 158.
 5. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 6. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, Page No.: 4024-4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
 7. Oren T.I., Zeigler B.P. Concepts for Advanced Simulation Methodologies, Simulation. North-Holland Publishing company, pp. 78-88, 2009.
 8. Sterman J. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World.  Boston: McGraw-Hill Companies, 2000. – 276 p
 9. Рижакова Г.М. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л. В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л. В., Гойка А. Ф. – Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – с. 373-398.
 10. Brenner T., Werker C. Policy Advice Derived From Simulation Models // Economics and Management of Innovation, Delft University of Technology: EMI Discussion Paper Series #2009-01 / [Електронний ресурс] / Munich Personal RePEc Archive.
 11. Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974. – 288 с.
 12. Чернишев Д.О. Формування методико-аналітичної системи індикаторів забезпечення біосферосумісності при підготовці та організації будівництва [Текст] / Д.O. Чернишев // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 34. – С. 175 – 181.
References: 
 1. Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2010). Balanced Scorecard. From Strategy to Action. Moscow: Olymp-Business, 320.
 2. Kaplan, R. & Norton, D. (2006). Strategic unity: creating synergy organization using the balanced scorecard. Viljas, Moskow, Russia
 3. Pylypenko, A.A. (2013). The scenario approach to study sustainable development strategy integrated business structure. Efektyvna ekonomika, 68, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 30 March 2019).
 4. Rуzhаkov, Dmуtrо. (2017). Application of ВSС-technologies for formalized mapping of features of subcontractor operations in reengineering projects. Management of Development of Complex Systems, 32, 153 158.
 5. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12 – 20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 6. Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, Petrukha, Serhiy, Ishchenko, Tetiana, Honcharenko, Tetyana. (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(4), 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
 7. Oren, T.I., Zeigler, B.P. (2009). Concepts for Advanced Simulation Methodologies, Simulation. North-Holland Publishing company, 78 – 88.
 8. Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: McGraw-Hill Companies, 276.
 9. Brenner, T. & Werker, C. (2009). Policy advice derived from simulation models. Economics and Management of Innovation, [Online], EMI Discussion Paper Series #2009-01, available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13134/.
 10. Forrester, G. (1974). Dynamics of development city. Progress, Moscow, Russia.
 11. Rуzhakova, G.M. (2017). Economic management tool for financial safety and security [Text]: [monograph]. Sciences. ed. prof. Sorokinа L.V., Goikо A.F. Kyiv: КNUCA, 373 – 398.
 12. Chernyshev, Denys. (2018). Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction. Management of Development of Complex Systems, 34,
  175 – 181.