КОМПАРАТИВНА ДІАГНОСТИКА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТЕНДЕРНОЇ АКТИВНОСТІ УЧАСНИКІВ

Заголовок (російською): 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕГИОНОВ УКРАИНЫ ПО ТЕНДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Заголовок (англійською): 
COMPARATIVE DIAGNOSTICS OF REGIONS OF UKRAINE BY TENDER ACTIVITY OF PARTICIPANTS
Автор(и): 
Мацапура О.В.
Автор(и) (англ): 
Matsapura Elena
Ключові слова (укр): 
тендерні закупівлі; рівень конкуренції; претенденти на виконання держзамовлення
Ключові слова (рус): 
тендерные закупки; уровень конкуренции; претенденты на проведение государственных закупок
Ключові слова (англ): 
tender procurement; level of competition; bidders for the execution of government procurement
Анотація (укр): 
Проблеми розвитку системи управління публічними закупівлями у будівництві беззаперечні: з одного боку держзакупівлі – стимулятор розвитку економіки, зростання сукупного попиту і ВВП, з іншого – безперебійне джерело зловживань, нецільового використання коштів, врешті-решт корупції. Особливої гостроти проблема набуває в частині фінансування будівництва за державні кошти. З огляду на це проведено компоративну діагностику областей України за показниками тендерної активності учасників для визначення рівня конкуренції.
Анотація (рус): 
Проблемы развития системы управления государственными закупками в строительстве неоспоримы: с одной стороны, государственные закупки являются стимулятором экономического развития, роста совокупного спроса и ВВП, с другой ‒ бесперебойного источника злоупотреблений, нецелевого использования средств и, наконец, коррупции. Особенно остро стоит проблема финансирования строительства за государственные средства. В связи с этим проведена сравнительная диагностика регионов Украины по показателям тендерной активности участников для определения уровня конкуренции.
Анотація (англ): 
The problems of the development of the public procurement management system in construction are undeniable: on the one hand, public procurement is a stimulator of economic development, the growth of aggregate demand and GDP, on the other, an uninterrupted source of abuse, misuse of funds, and, finally, corruption. Particularly acute is the problem with financing of construction for public funds. In view of this, we will conduct a comparative diagnosis of the regions of Ukraine according to the indicators of the tender activity of participants to determine the level of competition.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Октябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Електронний ресурс: [Режим доступу]. – дата звернення 22.11.2019р. https://bi.prozorro.org/sense/app/2595af2b-985f-4771-aa36-2133e1f89df0/sheet/7f612393-425c-449b-ba86-53744674d34f/state/analysis :
 2. Електронний ресурс: [Режим доступу]. – дата звернення 22.11.2019р. https://dozorro.org/news?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82&region=79-82&date_from=&date_to=
 3. Електронний ресурс: [Режим доступу]. – дата звернення 22.11.2019р. https://dozorro.org/news?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD&region=36-39&date_from=&date_to=
 4. Електронний ресурс: [Режим доступу].- дата звернення 22.11.2019р. https://dozorro.org/news?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD&region=46-48&date_from=&date_to=
 5. Шуляк О. Державні закупівлі на будівельному ринку як індикатор необхідних трансформацій / О. Шуляк // Строительные материалы и изделия. – 2018. – № 1-2. – С. 92-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2018_1-2_29.
 6. Письменна М. С. Теоретичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення управління державними закупівлями / М. С. Письменна // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21, Вип. 11. – С. 105-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_11_20.
 7. Штань М. В. Державні закупівлі в системі заходів стимулювання розвитку національної економіки / М.В. Штань // Економічна теорія та право. – 2018. – № 1. – С. 60-71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_1_7.
References: 
 1. Electronic resource: [Access mode]. – https://bi.prozorro.org/sense/app/2595af2b-985f-4771-aa36-2133e1f89df0/sheet/7f612393-425c-449b-ba86-53744674d34f/state/analysis :
 2. Electronic resource: [Access mode]. – https://dozorro.org/news?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82&region=79-82&date_from=&date_to=
 3. Electronic resource: [Access mode]. – https://dozorro.org/news?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD&region=36-39&date_from=&date_to=
 4. Electronic resource: [Access mode]. https://dozorro.org/news?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD&region=46-48&date_from=&date_to=
 5. Shulyak, O. (2018). Public procurement in the construction market as an indicator of the necessary transformations. Building materials and products, 92-94. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2018_1-2_29.
 6. Pys’menna, M.S. (2016). Theoretical aspects of accounting and information support of public procurement management. Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics, 21, 11, 105-110. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_11_20.
 7. Shtan’, M.V. (2018). Public procurement in the system of measures to stimulate the development of the national economy. Economic theory and law, 1, 60-71. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_1_7.