АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ АДАПТИВНІСТЮ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Заголовок (російською): 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТЬЮ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
ANALYTICAL PROVISION OF MANAGEMENT OF ECONOMIC ADAPTIVITY OF DEVELOPMENT BUILDING COMPANIES: MODERN STATUS, PRACTICE AND PROBLEMS
Автор(и): 
Рижаков Д.А.
Коваль Т.С.
Хоменко О.М.
Федорова Я.Ю.
Кучеренко О.І.
Автор(и) (англ): 
Rуzhаkov Dmуtrо
Koval Timur
Homenko Oleksandr
Fedorova Yana
Kucherenko Oleksandr
Ключові слова (укр): 
діагностика; функціонально-економічна діагностика; інвестиційний будівельний проєкт; будівельна організація
Ключові слова (рус): 
диагностика; функционально-экономическая диагностика; инвестиционный строительный проект; строительная организация
Ключові слова (англ): 
diagnosis; functional and economic diagnostics; investment hrojects; construction company
Анотація (укр): 
Метою статті є розроблення концептуальної, теоретико-методологічної й методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дасть змогу модернізувати уявлення про зміст і сутність операційної системи інвестиційно-будівельного проєкту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації: будівельно-технологічну; підсистему ініціації інвестиційно-будівельного проєкту, планування і діагностики; підсистему адміністрування, координації й забезпечення. Ідентифікування стану і перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку. Результати роботи допоможуть топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.
Анотація (рус): 
Целью статьи является разработка концептуальной, теоретико-методологической и методико-прикладной базы формирования, использования и развития поликритериальних систем диагностики деятельности строительных предприятий. Предложенный многовекторный подход оценки позволит модернизировать представление о содержании и сущности операционной системы инвестиционно-строительного проекта как мобильного предприятия, предложив новые подсистемы бизнес-индикации: строительно-технологическую; подсистему инициации инвестиционно-строительного проекта, планирования и диагностики; подсистему администрирования, координации и обеспечения. Идентификация состояния и перспектив деятельности строительных предприятий на основе диагностики служит основой для разработки дальнейших мер по повышению эффективности их функционирования, роста уровня конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, создания предпосылок для обеспечения развития. Результаты работы позволяют топ-менеджменту подрядных предприятий осуществлять эффективный мониторинг, структурирование и маневрирования активами предприятий подрядного строительства в процессе их операционной деятельности, дают обоснованную возможность скорректировать экономическую стратегию и параметры производственно-хозяйственного портфеля строительных предприятий.
Анотація (англ): 
The purpose of the article is to develop a conceptual, theoretical and methodological and methodical and applied base for the formation, use and development of polycrystalline diagnostic systems for the activities of construction enterprises. The proposed multi-vector approach of evaluation will allow to modernize the idea of the content and essence of the operating system of the investment and construction project as a mobile enterprise, offering new subsystems of business indication: construction and technology; subsystem of initiation of investment-construction project, planning and diagnostics; subsystem of administration, coordination and provision. Identification of the state and prospects of the activity of construction enterprises on the basis of diagnostics will serve as the basis for developing further measures to increase their efficiency, increase the level of competitiveness, investment attractiveness, create the preconditions for development. The results of the work allow the top management of сontracting companies to carry out effective monitoring, structuring and maneuvering assets of the enterprises contractors construction in the course of their operating activities, give reasonable opportunity to adjust economic strategy and the parameters of production and economic portfolio construction enterprises.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
22 Октябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 2. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, Page No.: 4024-4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
 3. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л. В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л. В., Гойка А. Ф. ‒ Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. ‒ 403 с. :
 4. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні [Текст] : монографія / [В. Г. Федоренко та ін. ; за ред.
 5. В. Г. Федоренка, Г.М.  Рижакової] ; Європ. бізнес-асамблея (Оксфорд, Англія) [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2018. ‒ 442 с
 6. Поколенко В.О. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств [Текст] / В.О. Поколенко,
 7. О.М. Малихіна, Ю.А. Чуприна, М.В. Горбач, Т.В. Волошина // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 146 – 152.
 8. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова,
 9. Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 10. Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах [Текст] : монографія / [В. Г. Федоренко, П. М. Куліков,
 11. Г.М. Рижакова та ін. ; за ред. В. Г. Федоренка] ; Європ. бізнес-асамблея [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2019. ‒ 386 с.
 12. Чернишев Д.О. Формування методико-аналітичної системи індикаторів забезпечення біосферосумісності при підготовці та організації будівництва [Текст] / Д.O. Чернишев // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 34. – С. 175 – 181.
 13. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Text] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G. Ryzhakova, K. Predun // International Journal of Engineering & Technology – UAE: Science Publishing Corporation, 2018- Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – pp. 584‒586.
 14. Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters [Text] / Y. Chupryna, D. Ryzhakov, O. Malykhina // International Journal of Engineering & Technology – UAE: Science Publishing Corporation, 2018 – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 ‒ pp. 484-486.
 15. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Access mode:  https://www.webcitation.org/672NbkWPg?url=http://isotc.iso.org/static/
References: 
 1. Marchuk,Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 2. Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, Petrukha, Serhiy, Ishchenko, Tetiana, Honcharenko, Tetyana. (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8, 4, 4024-4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 3. Sorokin, L.V. and others. (2017). Econometric toolkit for financial security management of construction enterprises [Text]: [monograph]. Kyiv: KNUCA, 403.
 4. Fedorenko, V.G., Ryzhakova, G.M. et al. (2018). Theoretical and methodological foundations of innovation-investment activity in Ukraine. Monograph. LLC DKS Center Kyiv, 442.
 5. Pokolenko, Vadim, Malykhina, Oksana, Chuprina, Yuriy, Gorbach, Maxim & Voloshyna, Tatyana. (2017). Innovative technology of estimation of quality of management of building contracting enterprises. Management of Development of Complex Systems, 32, 146 152.
 6. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159 – 165.
 7. Fedorenko, V.G., Kulikov, P.M., Ryzhakovа, G.M. et al. (2019). Management of the enterprise: principles and separate functions in modern conditions [Text]: monograph. KYIv: DKS Center, 386.
 8. Chernyshev, Denys. (2018). Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction. Management of Development of Complex Systems, 34, 175–181.
 9. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., & Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Text]. International Journal of Engineering & Technology. UAE: Science Publishing Corporation, 10, 3.2, 584 – 586.
 10. Chupryna, Y., Ryzhakov, D., Malykhina, O. (2018). The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters [Text]. International Journal of Engineering & Technology. UAE: Science Publishing Corporation, 10, 3.2, 484 – 486.
 11. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Access mode:  https://www.webcitation.org/672NbkWPg?url=http://isotc.iso.org/static/