ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК БІОСФЕРОСУМІСНОГО РОЗВИТКУ

Заголовок (російською): 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОЦЕНОК БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОГО РАЗВИТИЯ
Заголовок (англійською): 
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF FUNCTIONAL ECONOMIC, TECHNOLOGICAL AND ECOLOGICAL ASSESSMENTS OF BIOCOMPATIBLE DEVELOPMENT
Автор(и): 
Чернишев Д.О.
Дружинін М.А.
Предун К.М.
Приходько Д.О.
Горбач М.В.
Автор(и) (англ): 
Chernyshev Denys
Druzhynin Maxim
Predun Konstantyn
Prykhodko Dmytro
Horbach Maksym
Ключові слова (укр): 
еколого-економічні системи; еколого-орієнтований інноваційний розвиток; інвестиційна інфраструктура; біосферосумісність
Ключові слова (рус): 
эколого-экономические системы; эколого-ориентированное инновационное развитие; инвестиционная інфраструктура; биосферосовместимость
Ключові слова (англ): 
ecological and economic systems; ecologically-oriented innovative development; investment infrastructure; biocompatibility
Анотація (укр): 
Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).
Анотація (рус): 
Проведен системный анализ устойчивого развития эколого-экономических систем. Определены общесистемные принципы и закономерности функционирования сложных систем с целью дальнейшего формирования общей теории устойчивого развития. Рассмотрена современная практика градостроительных инноваций, основанная на принципах биосферной совместимости. Существенную роль в этом играет согласованное применение технико-технологических и организационно-экономических инноваций в ресурсно-экологической сфере. Получили дальнейшее развитие методологические подходы к формированию механизмов управления устойчивым развитием эколого-экономических систем на основе построения партиципаторной модели развития инвестиционной инфраструктуры региона (на примере конкурентоспособности региональных рынков жилья)
Анотація (англ): 
System analysis of sustainable development of ecological and economic systems is carried out in the article. Systemic principles and regularities of functioning of complex systems on the basis of which the general theory of sustainable development should be formed are determined. The modern practice of town-planning innovations based on the principles of biosphere compatibility is considered. A significant role in this is played by the coordinated application of technical-technological and organizational-economic innovations in the resource and ecological sphere. Methodological approaches to formation of mechanisms for management of sustainable development of ecological and economic systems on the basis of building a participatory model of investment infrastructure development in the region (on the example of competitiveness of regional housing markets) have been further developed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 40, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 40, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Бушуєв С.Д. Стратегічний аудит інфрастуктурних проектів та програм [Текст] / С.Д. Бушуєв, Б.Ю. Козир, А.А. Запривода // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 36. – С. 20 – 28, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783302.
 2. Kubatko,O. Economic assessment of environmental pollution and population health Nexus / O. Kubatko // Sustainable Development: Social and Economic Changes (monograph) / ed. W. Duczmal et al. – Opole, 2016. – P. 356 – 364.
 3. Лещук Г. В.Інвестиційне забезпечення розвитку інфраструктурного комплексу регіонів України: монографія / Г. В. Лещук. – Львів : Видавництво «Растр – 7», 2017. – 276 с.
 4. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 5. Поколенко В.О. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств [Текст] / В.О. Поколенко, О.М. Малихіна, Ю.А. Чуприна, М.В. Горбач, Т.В. Волошина // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 146 – 152.
 6. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume – 8, Issue – 4, Page No.: 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
 7. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 8. Рижакова Г.М. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л.В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л.В., Гойка А.Ф. – Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – с. 373 – 398.
 9. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні [Текст] : монографія / [В.Г. Федоренко та ін. ; за ред. В. Г. Федоренка, Г.М. Рижакової] ; Європ. бізнес-асамблея (Оксфорд, Англія) [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2018. – 442 с
 10. Чернишев Д.О. Визначення атракторів біосферосумісного середовища урбанізованих територій при організації сучасного будівельного девелопменту [Текст] / Д.О. Чернишев, К.М. Предун, І.С. Івахненко, М.А. Дружинін, Ю.М. Ручинська // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 36. – С. 130 – 135.
 11. Шкуратов О. І. Основні елементи гарантування продовольчої та екологічної безпеки України / О.І. Шкуратов // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2013. – С. 160 – 165.
References: 
 1. Bushuyev, Sergiy, Kozyr, Borys & Zaprivoda, Alina. (2019). Strategic audit of infrastructure projects and program. Management of Development of Complex Systems, 38, 20 – 28, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783302.
 2. Kubatko, O. (2016). Economic assessment of environmental pollution and population health Nexus. Sustainable Development: Social and Economic Changes (monograph). Opole, 356 – 364.
 3. Leshchuk, G.V. (2017). Investment support for the development of the infrastructure complex of Ukrainian regions: monograph. Lviv: Raster-7 Publishing House, 276.
 4. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12 – 20. DOI: http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 5. Pokolenko, V.O., Malykhina, O.M., Chupryna, Yu.A., Gorbach, M.V. (2017). Innovative technology of quality control of management of construction facilities. Management of development of complex systems, 32, 146 – 152.
 6. Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, Petrukha, Serhiy, Ishchenko, Tetiana & Honcharenko, Tetyana. (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(4), 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
 7. Ryzhakova, Galyna. e.t.c. (2017). Application of artificial intellect systems for evaluation of economical efficiency of project solutions. Economical tools for management of financial safety of construction facilities. Кyiv, Ukraine: KNUCA, 373 – 398.
 8. Fedorenko, V.G., Ryzhakovа, G.M. et al. (2018). Theoretical and methodological foundations of innovation-investment activity in Ukraine. Col. monograph. LLC DKS Center Kyiv, 442.
 9. Pokolenko, Vadim, Malykhina, Oksana, Chuprina, Yuriy, Gorbach, Maxim & Voloshyna, Tatyana. (2017). Innovative technology of estimation of quality of management of building contracting enterprises. Management of Development of Complex Systems, 32, 14 6– 152.
 10. Chernyshev, Denys, Predun, Konstantyn, Ivakhnenko, Iryna, Druzhynin, Maxim & Ruchinskaya, Julia. (2018). Determination of the biosphere compatible environment attractors of urbanized territories at the organization of modern construction development. Management of Development of Complex Systems, 36, 130–135.
 11. Shkuratov, O.I. (2013). Basic elements of guarantee of food and ecological safety of Ukraine. Economics of nature management and environmental protection, 160 – 165.