ЕНТАЛЬПІЯ ЯК МІРА ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Заголовок (англійською): 
ENTHALPY AS A MEASURE OF THE ORGANIZATIONS’ POTENTIAL
Автор(и): 
Бушуєв С. Д.
Бушуєва Н. С.
Онищенко С. П.
Андрієвська В. О.
Автор(и) (англ): 
Bushuyev Sergiy
Bushuyeva Natalia
Onyshchenko Svitlana
Andrievska Vira
Ключові слова (укр): 
ентропія; ентальпія; потенціал організації; управління; невизначеність; дисипація; стан організації; підприємницька енергія
Ключові слова (англ): 
entropy; enthalpy; potential of the organization; management; uncertainty; dissipation; state of the organization; entrepreneurial energy
Анотація (укр): 
Енергія є універсальною категорією і може мати конкретне значення для кожного виду систем. Для організацій енергія – це ресурси, що використовуються у процесі енергетичного обміну із зовнішнім середовищем. Енергетичний обмін, дисипація, взаємодія із зовнішнім середовищем у вигляді «зовнішньої частини структури» організації і температура як показник ефективності даної взаємодії у контексті як економічному, а й з урахуванням зниження невизначеності, − усе це результат поширення другого закону термодинаміки на організації та суспільство. Розвиток ентропійної концепції управління та ідеї розгляду організацій як якогось аналога термодинамічної системи, для якої характерні процеси енергообміну всередині системи та із зовнішнім середовищем, приводить до необхідності розширення переліку показників стану організації у зазначеному контексті. До функції станів відносять і ентальпію, яка відображає кількість енергії, що доступна для перетворення на теплоту згідно з прийнятим розумінням. Ентальпія в контексті організацій відображає «доступний ресурс» системи для енергообміну із зовнішнім середовищем та підтримки структури системи. Метою дослідження є обґрунтування й аналіз рівняння ентальпії організацій. Такий підхід обумовлюється об'єктивним розвитком ідеї застосування закономірностей термодинаміки до управління організаціями. В рамках пропонованого дослідження запропоновано рівняння зміни ентальпії організації, що базується на рівнянні Гіббса – Гельмгольця. Це рівняння пов'язує воєдино приріст вільної енергії, ентропії і невизначеність (інформаційну ентропію). Ентальпія у цьому підході оцінює енергетичний потенціал організації. Запропоновано формули для обчислення відносних показників зміни реалізованого енергетичного потенціалу та дисипації, які, по суті, дають змогу оцінювати якість управління як якість підприємницької енергії.
Анотація (англ): 
Energy is a universal category and have a relevant meaning for each type of system. For organizations energy is a resource used in the energy exchange process with the external environment. Energy exchange, dissipation, interaction with the external environment by the form of "external part of the structure" of the organization and temperature as an indicator of the effectiveness of this interaction in the context not only economically but also with uncertainty - all this is the result of the second thermodynamics law universality. The development of entropy management concept and the idea of considering organizations as an analogue of a thermodynamic system, which is characterized by energy exchange processes within the system and with the external environment, grounds to the necessity to expand the set of indicators of the organization’ state in this context. The functions of states include enthalpy, that reflects the amount of energy available for transformation into heat according to accepted understanding. Enthalpy in the context of organizations reflects the "available resource" of the system for energy exchange with the external environment and maintaining the structure of the system. The purpose of this study is to substantiate and analyze the enthalpy equation for organizations. This approach is approved by the development of the idea to apply the thermodynamics laws to the management of organizations. In the framework of this study, the equation of enthalpy change based on the Gibbs-Helmholtz equation is proposed. This equation unifies the increase of free energy, entropy and uncertainty (information entropy). Enthalpy in this approach assesses the energy potential of the organization. Formulas for calculating the relevant indicators of changes in the realized energy potential and dissipation are proposed, that, in fact, make it is possible to evaluate the quality of management as the quality of entrepreneurial energy.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 49, 2022
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 49, 2022
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Июль 2022
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Одеський національний морський університет, Одеса
Литература: 

1.     Bushuyev, S., Murzabekova, A., Murzabekova, S. & Khusainov, M. (2017). Develop breakthrough competence of project managers based on entrepreneurship energy. Proc. 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 11–16, https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8099420

2.     Shmuel, Amir. (1994). The role of thermodynamics in the study of economic and ecological systems. Ecological Economics, 10, 2, 125–142. https://doi.org/10.1016/0921-8009(94)90004-3

3.     Villacís González, J. (2009). Thermodynamic Laws Applied To Economic Systems. American Journal of Business Education (AJBE), 2(3), 83–86. https://doi.org/10.19030/ajbe.v2i3.4052

4.     Chen, Jing. (2008). Understanding Social Systems: A Free Energy Perspective (September 16, 2008). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1269035

5.     Stepanić, J., Sabol, G. & Stjepan Žebec, M. (2005). Describing social systems using social free energy and social entropy. Kybernetes, 34, 6, 857–868. https://doi.org/10.1108/03684920510595535

6.     Stepanić, Josip. (2004). Social equivalent of free energy. Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS 2.1, 53–60.

7.     Bondar, A., Bushuyeva, N., Bushuyev, S., Onyshchenko, S. (2020). Modelling of Creation Organisational Energy Sergey –Entropy. Proc. IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh, Ukraine, pp. 141–145. https://doi.org/10.1109/CSIT49958.2020.9321997

8.     Bondar, A., Bushuyev, S., Bushuieva, V. & Onyshchenko, S. (2021). Complementary strategic model for managing entropy of the organization. CEUR Workshop Proceedings, 2851, 293–302. http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper27.pdf

9.     Bushuyev, S., Onyshchenko, S., Bushuyeva, N. & Bondar, A. (2021). Modelling projects portfolio structure dynamics of the organization development with a resistance of information entropy. Proc. IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 293–298. https://doi.org/10.1109/CSIT52700.2021.9648713

10.  Bondar, A., Bushuyeva, N., Bushuyev, S., Onyshchenko, S. (2021). Modelling of creation organisations energy-entropy. Proc. IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), pp. 1-6. https://doi.org/10.1109/SIST50301.2021.9465911

11.  Bondar, A., Bushuyev, S., Bushuyeva, N. & Onyshchenko, S. (2020). Action-entropy Approach to Modelling of ‘Infodemic Pandemic’ System on the COVID-19 Case. Proc.  IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 215-220. https://doi.org/10.1109/CSIT49958.2020.9321998

12.  Bondar, A., Onyshсhenko, S., Vishnevska, O., Vishnevskyi, D., Glovatska, S. & Zelenskyi, A. (2020). Constructing and Investigating a Model of the Energy Entropy Dynamics of Organizations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(3), 50–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206254

13.  Starkermann, R. (1988). Social entropy, enthalpy, exergy and disergy in examples, Mathematical and Computer Modelling, 10, 6, 409–418. https://doi.org/10.1016/0895-7177(88)90030-1 .

14.  Leachman, J. (2016). Initial thoughts on the thermodynamics of societal phase change. https://hydrogen.wsu.edu/2016/04/07/initial-thoughts-on-the-thermodynamics-of-societal-phase-change

15.  Bennewitz, Jürgen. (2006). Application of the Main Laws of Thermodynamics on Economics. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.969980

References: 

1.     Bushuyev, S., Murzabekova, A., Murzabekova, S. & Khusainov, M. (2017). Develop breakthrough competence of project managers based on entrepreneurship energy. Proc. 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 11–16, https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8099420

2.     Shmuel, Amir. (1994). The role of thermodynamics in the study of economic and ecological systems. Ecological Economics, 10, 2, 125–142. https://doi.org/10.1016/0921-8009(94)90004-3

3.     Villacís González, J. (2009). Thermodynamic Laws Applied To Economic Systems. American Journal of Business Education (AJBE), 2(3), 83–86. https://doi.org/10.19030/ajbe.v2i3.4052

4.     Chen, Jing. (2008). Understanding Social Systems: A Free Energy Perspective (September 16, 2008). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1269035

5.     Stepanić, J., Sabol, G. & Stjepan Žebec, M. (2005). Describing social systems using social free energy and social entropy. Kybernetes, 34, 6, 857–868. https://doi.org/10.1108/03684920510595535

6.     Stepanić, Josip. (2004). Social equivalent of free energy. Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS 2.1, 53–60.

7.     Bondar, A., Bushuyeva, N., Bushuyev, S., Onyshchenko, S. (2020). Modelling of Creation Organisational Energy Sergey –Entropy. Proc. IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh, Ukraine, pp. 141–145. https://doi.org/10.1109/CSIT49958.2020.9321997

8.     Bondar, A., Bushuyev, S., Bushuieva, V. & Onyshchenko, S. (2021). Complementary strategic model for managing entropy of the organization. CEUR Workshop Proceedings, 2851, 293–302. http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper27.pdf

9.     Bushuyev, S., Onyshchenko, S., Bushuyeva, N. & Bondar, A. (2021). Modelling projects portfolio structure dynamics of the organization development with a resistance of information entropy. Proc. IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 293–298. https://doi.org/10.1109/CSIT52700.2021.9648713

10.  Bondar, A., Bushuyeva, N., Bushuyev, S., Onyshchenko, S. (2021). Modelling of creation organisations energy-entropy. Proc. IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), pp. 1-6. https://doi.org/10.1109/SIST50301.2021.9465911

11.  Bondar, A., Bushuyev, S., Bushuyeva, N. & Onyshchenko, S. (2020). Action-entropy Approach to Modelling of ‘Infodemic Pandemic’ System on the COVID-19 Case. Proc.  IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 215-220. https://doi.org/10.1109/CSIT49958.2020.9321998

12.  Bondar, A., Onyshсhenko, S., Vishnevska, O., Vishnevskyi, D., Glovatska, S. & Zelenskyi, A. (2020). Constructing and Investigating a Model of the Energy Entropy Dynamics of Organizations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(3), 50–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206254

13.  Starkermann, R. (1988). Social entropy, enthalpy, exergy and disergy in examples, Mathematical and Computer Modelling, 10, 6, 409–418. https://doi.org/10.1016/0895-7177(88)90030-1 .

14.  Leachman, J. (2016). Initial thoughts on the thermodynamics of societal phase change. https://hydrogen.wsu.edu/2016/04/07/initial-thoughts-on-the-thermodynamics-of-societal-phase-change

15.  Bennewitz, Jürgen. (2006). Application of the Main Laws of Thermodynamics on Economics. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.969980