Впровадження цифрових технологій у процес обстеження будівель, майна та об’єктів інфраструктури

Заголовок (англійською): 
Digital technologies into process inspection of buildings, property and infrastructure objects introducing
Автор(и): 
Пасько Р. М.
Панько О. М.
Теренчук С. А.
Автор(и) (англ): 
Pasko Roman
Panko Oleksiy
Terenchuk Svitlana
Ключові слова (укр): 
мапа; нерухоме майно; територія; ортофотоплан; пошкодження; руйнування; фотофіксація
Ключові слова (англ): 
map; real estate; territory; orthophotoplan; damage; destruction; photo fixation
Анотація (укр): 
В роботі досліджено проєкт RebuildUA, метою якого є оцифрування, аналіз і поширення інформації щодо руйнування будівель, майна та об’єктів інфраструктури населених пунктів України внаслідок російського вторгнення. Надання такої інформації громадам, органам державної влади та спеціалізованим фондам відновлення України для подальшої оцінки збитків продиктоване нагальною необхідністю у швидкій відбудові територій, де завершені воєнні дії. Наявність оцифрованої інформації також допоможе спростити процеси отримання репарацій і залучення ресурсів на відбудову. Наведено можливості сучасних безпілотних літальних апаратів і систем супутникового спостереження для виконання таких завдань, як фото- і відеозйомка, передача даних у разі виявлення зруйнованих і пошкоджених об'єктів, створення карт рівня бомбардування, рівня руйнувань, зруйнованих будівель та інфраструктури, оцінка пошкодження будівель і об'єктів інфраструктури. Надано приклади фотофіксації пошкоджених об’єктів і фрагменти ортофотопланів населених пунктів Київської області до і після військових дій. З’ясовано, що застосування сучасних цифрових технологій дає змогу зібрати потрібні дані про руйнування, надаючи експертам можливість отримати фото- та відеозйомки об’єктів з різних ракурсів. Це суттєво полегшує і прискорює розпізнавання руйнувань, оцінку технічного стану об’єктів та визначення збитків, що зазнали власники нерухомого майна внаслідок руйнувань. Проте кількість зруйнованих і пошкоджених об’єктів настільки велика, а терміни виконання настільки критичні, що автоматизації потребує і процес формування експертних висновків. Це і буде предметом подальших робіт.
Анотація (англ): 
The paper examines the RebuildUA project, which aims to digitize, analyze and disseminate information on the destruction of buildings, property and infrastructure objects of settlements in Ukraine as a result of the Russian invasion. Providing such information to communities, public authorities and specialized funds for the reconstruction of Ukraine for further damage assessment is dictated by the urgent need for rapid territories’ reconstruction where hostilities have ended. The availability of digitized information will also simplify the process of obtaining reparations and attracting resources for reconstruction. Possibilities of modern unmanned aerial vehicles and satellite surveillance systems are shown in performing such tasks as photo and video shooting, data transmission in detecting destroyed and damaged objects, creating maps of bombing level, level of destruction, destroyed buildings and infrastructure objects, assessment of buildings damage and infrastructure objects. Photo-fixation examples of damaged objects and fragments of orthophotoplans of Kyiv region's settlements region before and after hostilities are given. It has been found that the use of modern digital technology allows to collect the necessary data on the destruction, giving experts the opportunity to obtain photos and videos of objects from different angles. This greatly facilitates and accelerates the identification of damage, assessment of the objects' technical condition and the determination of losses suffered by property owners as a result of destruction. However, the number of destroyed and damaged objects is so large, and the deadlines are so critical that the process of forming expert opinions requires automation. This will be the subject of further work.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
29 Июль 2022
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Експертами Міністерства юстиції України завершується огляд пошкоджених населених пунктів Київщини в результаті дій військ РФ: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. URL: https://kndise.gov.ua/ekspertamy-ministerstva-yustycziyi-ukrayiny-zavershuyetsya-oglyad-poshkodzhenyh-naselenyh-punktiv-kyyivshhyny-v-rezultati-dij-vijsk-rf/.

2.     Денис Малюська: Мінюст збирає докази для припинення воєнних злочинів РФ до відповідальності: Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-malyuska-minyust-zbirae-dokazi-dlya-prityagnennya-voennih-zlochintsiv-rf-do-vidpovidalnosti.

3.     Ukraine maps. URL: https://unitar.org/maps/countries/107.

4.     Оцифрувати, проаналізувати та показати руйнування від війни. В Україні запустили проєкт RebuildUA. URL: https://ms.detector.media/trendi/post/29516/2022-05-17-otsyfruvaty-proanalizuvaty-ta-pokazaty-ruynuvannya-vid-viyny-v-ukraini-zapustyly-proiekt-rebuildua//.

5.     SmartFarming. URL: https://www.smartfarming.ua.

6.     Земельна аналітика та дані: Vkursi Zemli. https://www.zemli.vkursi.pro/.

7.     Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-%D0%BF#Text.

8.     Україна оснащується дронами: як зміниться тактика війни. URL: https://www.dw.com/uk/ukraina-osnashchuietsia-dronamy-yak-zminytsia-taktyka-viiny/a-61669029.

9.     Phantom 4 PRO V2.0: Visionary Intelligence. Elevated Imagination. URL: https://www.dji.com/phantom-4-pro-v2.

10.  Vector. The 2in1 Vertical Take-off Reconnaissance UAV. URL: https://www.quantum-systems.com/project/vector/

11.  На Google Maps розмістять панорамні фото руйнувань в Україні через війну: The Village. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/324967-na-google-maps-rozmistyat-panoramni-foto-ruynuvan-v-ukrayini-cherez-viynu.

12.  Науково-дослідницький KSE Institute, один з найбільших Think Tanks в Україні. URL: https://kse.ua/ua/kse-department/kse-institute/.

References: 

1.     Experts of the Ministry of Justice of Ukraine are completing the inspection of damaged settlements of Kyiv region as a result of actions of the Russian troops: Kyiv Research Institute of Forensic Science. URL: https://kndise.gov.ua/ekspertamy-ministerstva-yustycziyi-ukrayiny-zavershuyetsya-oglyad-poshkodzhenyh-naselenyh-punktiv-kyyivshhyny-v-rezultati-dij-vijsk-rf/.

2.     Denis Malyuska: Ministry of Justice collects evidence to stop Russian war crimes to responsibility: Ministry of Justice. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-malyuska-minyust-zbirae-dokazi-dlya-prityagnennya-voennih-zlochintsiv-rf-do-vidpovidalnosti.

3.     Ukraine maps. URL: https://unitar.org/maps/countries/107.

4.     Digitize, analyze and show the devastation of war. The RebuildUA project has been launched in Ukraine https://ms.detector.media/trendi/post/29516/2022-05-17-otsyfruvaty-proanalizuvaty-ta-pokazaty-ruynuvannya-vid-viyny-v-ukraini-zapustyly-proiekt-rebuildua//.

5.     SmartFarming URL: https://www.smartfarming.ua.

6.     Land analysis and data: Vkursi Zemli. https://www.zemli.vkursi.pro/.

7.     About the statement of the Order of performance of urgent works concerning liquidation of consequences of the armed aggression of the Russian Federation connected with damage of buildings and constructions: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 04/19/2022 №473. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-%D0%BF#Text.

8.     Ukraine is equipped with drones: how the tactics of war will change. URL: https://www.dw.com/uk/ukraina-osnashchuietsia-dronamy-yak-zminytsia-taktyka-viiny/a-61669029.

9.     Phantom 4 PRO V2.0: Visionary Intelligence. Elevated Imagination. URL: https://www.dji.com/phantom-4-pro-v2.

10.  Vector. The 2in1 Vertical Take-off Reconnaissance UAV. URL: https://www.quantum-systems.com/project/vector/

11.  Panoramic photos of the destruction in Ukraine due to the war will be posted on Google Maps: The Village. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/324967-na-google-maps-rozmistyat-panoramni-foto-ruynuvan-v-ukrayini-cherez-viynu.

12.  Research KSE Institute, one of the largest Think Tanks in Ukraine. URL: https://kse.ua/ua/kse-department/kse-institute/