Моделювання єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти

Заголовок (англійською): 
Modeling of a single information space higher education institution
Автор(и): 
Шестак Я. І.
Автор(и) (англ): 
Shestack Yaroslav
Ключові слова (укр): 
моделювання; інформаційний простір; віртуальний простір; інформаційний ресурс
Ключові слова (англ): 
modeling; information space; virtual space; information resource
Анотація (укр): 
Визначено етапи формування єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти. Охарактеризовано системи забезпечення закладу вищої освіти, які функціонують перманентно, але порушені синергетичні зв’язки між внутрішніми комунікаціями та зовнішніми інтерфейсами. Побудовано модель систематизованої інформаційної системи закладу вищої освіти з метою удосконалення організаційних процесів. Обґрунтовано рівень та стан готовності до нововведень у закладах вищої освіти. У процесі дослідження застосовано такі теоретичні методи, як проблемно-цільовий та системно-структурного аналізу, за допомогою яких описано історію створення єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти; метод моделювання для створення моделі систематизованої інформаційної системи закладу вищої освіти. Також за допомогою емпіричних методів (анкетування та опитування) визначено рівень і стан готовності до нововведень у закладах вищої освіти, а також очікувані результати і переваги від формування єдиного інформаційного простору в закладах вищої освіти. Основним методом, який узагальнює результати, є комплексний експеримент. Визначено очікувані результати і переваги від формування єдиного інформаційного простору в закладах вищої освіти.
Анотація (англ): 
The article identifies the stages of formation of a single information space of higher education institutions. The systems of providing higher education institutions are described, which function permanently, but the synergetic connections between internal communications and external interfaces are broken. A model of a systematized information system of a higher education institution has been built in order to improve organizational processes. The level and state of readiness for innovations in higher education institutions is substantiated. In the course of the research such theoretical methods as problem-target and system structural analysis were applied, with the help of which the history of creation of a single information space of a higher education institution is described; modeling method for creating a model of a systematized information system of a higher education institution. Empirical methods (questionnaires and surveys) also determine the level and state of readiness for innovation in higher education institutions, as well as the expected results and benefits of forming a single information space in higher education institutions. The main method that summarizes the results is a complex experiment. The expected results and benefits from the formation of a single information space in higher education institutions are determined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 49, 2022
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 49, 2022
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
29 Июль 2022
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Державний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1.     Єсімов С. С. Інформаційний простір у контексті інформаційного права. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. 2015. № 825. С. 31–36.

2.     Петровський О.М. До питання про формування єдиного інформаційного простору. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 3. С. 142–145.

3.     Маслова Т. В. Польський досвід реформування освіти в умовах єдиного європейського відкритого інформаційного освітнього простору. Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 22–23 березня 2018 р. Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного університету. 2018. С. 79–81.

4.     Наукові записки Малої академії наук України. Вип. 10.Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. 275 с.

5.     Перегуда Н. Використання мультимедійного контенту в освітньому процесі. Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 11. С. 164–173.

6.     Тенденції розвитку системи інформаційної безпеки України. URL:  http://bibliofond.ru/view.aspx?id=652263.

7.     Про інформацію: Закон України №.2657-ХІІ від 02.10.92 р. : у ред. від 22.07.05 р. URL:  www.rada.gov.ua

8.     Білявcькa Ю., Микитенко Н., Шеcтaк Я. Кібербезпекa тa зaхиcт інформaції під чac пaндемії COVID-19. Міжнaродний нaуково-прaктичний журнaл "Товaри і ринки". 2021. № 1. C. 34–46.

9.     Smart City Technology Investment SolutionSupport System Accounting Multi-factories V. Lakhno1 , V. Malyukov1 , O. Kryvoruchko2 ,A. Desiatko2(&), and Y. Shestak2.

10.  Костюк І. В, Костюк Ю. В., Самойленко Ю. О., Критерії оцінювання захищеності інформаційних систем та мереж, Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021) : матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.): у 2 т. Національний університет «Чернігівська політехніка».

11.  Use of neural networks for predicting cyberattacks Bebeshko, B., Khorolska, K., Kotenko, N., Kharchenko, O., Zhyrova, T. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2923, pp. 213–223.

References: 

1.     Esimov, S. S. (2015). nformation Space in the context of information law. Visnik of National University “Lviv Politechnic”. Serials: Law science: collection of scientific works, 825, 31–36.

2.     Petrovskiy, O. M. (2017). On the question of forming a single information space. Current issues of domestic jurisprudence, 3, 142–145.

3.     Maslova, T. V. (2018). Polish experience of education reform in the conditions of the single European open information educational space. Collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical WEB-forum. (Kyiv-Kharkov, 22-23 march 2018 y. Kropivnitskiy: Published by the Flying Academy of the National Aviation University, P. 79–81.

 

4.     Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. (2017). Series: Pedagogical Sciences: Coll. Science. pr. K .: Institute of Gifted Children of the NAPS Ukraine, 275

5.     Pereguda, N. (2018). Use of multimedia content in the educational process. Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series: Pedagogical sciences, 11, 164–173.

6.     Trends in the development of Ukraine's information security system. URL:  http://bibliofond.ru/view.aspx?id=652263.

7.     About information: Law of Ukraine№.2657-ХІІ vid 02.10.92 р. : in ed. vid 22.07.05 y. URL: www.rada.gov.ua

8.     Biliavska, Y., Mykytenko, N., Shestack, Y. (2021). Cybersecurity and information protection during the COVID-19 pandemic. International scientific-practical magazine "Commodities and markets", 1, 34-46.

9.     Lakhno, V., Malyukov, V., Kryvoruchko, O., Desiatko, A. & Shestak Y. Smart City Technology Investment SolutionSupport System Accounting Multi-factories.

10.  Kostyuk, I. V., Kostyuk, Y. V., Samoylenko, Y. O. (2021). Criteria for assessing the security of information systems and networks, Comprehensive quality assurance of technological processes and systems (KZYATPS - 2021): abstracts of the XI International Scientific and Practical Conference (Chernihiv, May 26-27, 2021): in 2 vol. / National University “Chernihiv Polytechnic”

11.  Bebeshko, B., Khorolska, K., Kotenko, N., Kharchenko, O., Zhyrova, T. (2021). Use of neural networks for predicting cyberattacks. CEUR Workshop Proceedings, 2923, 213–223.