ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СФЕРІ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Заголовок (російською): 
Учетно-аналитическое обеспечение управления доходами на предприятиях в сфере ресторанно-гостиничного бизнесу
Заголовок (англійською): 
Registration-analytical providing of management profits on enterprises in the field of restaurant-hotel business
Автор(и): 
Н.А.Зеленюк
Ключові слова (укр): 
механізм ресторанно-готельного бізнесу, модель отримання прибутку, доходи, обліково-аналітичне забезпечення управління доходами
Анотація (укр): 
Розглянуто необхідність дослідження та поглиблення доходів на рівні підприємств ресторанно- готельного бізнесу, обліково-аналітичне забезпечення напрямків їх дослідження з урахуванням науково-методичних, математико-методологічних аспектів з прикладно-практичного відхилення внутрішнього та зовнішнього бачення поставленої моделі
Анотація (рус): 
Рассмотрено необходимость исследования и углубления доходов на уровне предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса учетно-аналитическое обеспечение направлений их исследования с учетом научно методических, математико-методологических аспектов из прикладно-практического отклонение внутреннего и внешнего виденья поставленной модели.
Анотація (англ): 
The necessity of research and deepening of profits is examined at the level on enterprises of restaurant-hotel business, registration-analytical providing of directions of their research taking into account scientific methodical, mathematic-methodological aspects from applied-practical rejection internal and external visions of model.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир; Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, Житомир
Литература: 
 1. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ), із змінами, внесеними згідно із Законами N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010.
 2. Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 ), із змінами, внесеними згідно із Законами N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010. Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду N 1-рп/2010 ( v001p710-10) від 12.01.2010.
 3. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 4, ст. 28 ) Вводиться в дію Постановою ВР N 335/94-ВР від 28.12.94,ВВР 1995, N 4, ст. 29, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010. Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2010 ( v005p710-10 ) від 16.02.2010
 4. Наказ N 290 від 31.12.99  м. Київ, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 р. за N 860/4153: Про затвердження Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1125 ( z0970-09 ) від 25.09.2009
 1. Наказ N 353 від 28.12.2000  м. Київ, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 р. за N 47/5238: Про затвердження Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1238 (z1084-08) від 14.10.2008 [див. додаток І].
 1. Податковий кодекс України із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010
 2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6–те вид., доп. і перероб.  – Житомир. : ПП „Рута”, 2005. – 756 с.
 3. Верескун Г. В. Інтерпретація обліку фондів розвитку підприємництва / Г. В. Верескун, А. В. Хмелевська // Облік, аудит і економічний аналіз : історія становлення, проблеми та перспективи: збірник наукових праць студентів та молодих вчених. – 2008. – Т. 1 – С. 52–55.
 4. Гладких Г.В. Фінансовий облік: Нав. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.
 5. Гончаренко О. О. Облік використання нерозподіленого прибутку державного комерційного підприємства / О. О. Гончаренко, Я. В. Марштупа // Вісник ХНУ. – 2008. – № 1 Т. 2 – С. 35–38.
 6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2004. – 632 с.
 7. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 503 с.