Системи засади профілювання місій державних цільових програм

Заголовок (російською): 
Системные основы профилирования миссий государственных целевых программ
Заголовок (англійською): 
System framework of profiling mission state programs
Автор(и): 
О.В.Сидорчук., Р.Г.Ратушний., Г.Д.Гуцул., О.О.Сидорчук., В.В.Босак
Ключові слова (укр): 
програма, профілювання, місія, цілі, задачі, система, моделювання, чинники, ефективність
Анотація (укр): 
Означено складові систем-продуктів  та систем-програм. Розкрито сутність змін (перетворень) систем-продуктів, а також місії, цілей (підцілей) та задач, що їх забезпечують. Означено чинники ефективності функціонування систем-продуктів, які є уніфікованою базою (множиною) для профілювання місії Державних цільових програм. Формалізовано задачу визначення ефективного сценарію та окреслено шлях її вирішення.
Анотація (рус): 
Указанные составляющие систем-продуктов и систем-программ. Раскрыто сущность изменений (преобразований) систем-продуктов, а также миссии, целей (подцелей) и задач, их предоставляющих. Обозначено факторы эффективности функционирования систем-продуктов, которые являются унифицированной базой (множеством) для профилирования миссии.
Анотація (англ): 
The mentioned system-products and system-programs. The essence of the changes (transformations) systems, products, and mission objectives (sub), and tasks that provide them. Denote the quotient system performance products which are unified database (set) for the profiling of the mission state programs.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Київ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів
Литература: 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т.1, версия ½ / пер. на рус. язык / под ред. С.Д.Бушуева. – К.: Наук.світ, 2009. – 173 с.

2. Зачко О.Б. Обґрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності: автореф... 05.13.22 “Управління проектами та програмами” / О.Б.Зачко.- Львів, 2010. – 20с.

3. ISO-10007. Quality management. Guidelines for configuration management international Organization for standardization/ 01-Apг - 1995. – 14 р.

4. Закон України “Про Державні цільові програми”: за станом на 18 березня 2004 р. / Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2004. - № 25. – 352 с.

5. Сидорчук О.В. Інженерія машинних систем: Монографія / О.В. Сидорчук. – К.: ННЦ “ІМЕСГ” УААН, 2007. – 263 с.